Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 2

Kungani Sibizwa Kuthiwa singoFakazi bakaJehova?

Kungani Sibizwa Kuthiwa singoFakazi bakaJehova?

UNowa

U-Abhrahama loSara

UMosi

UJesu Khristu

Abanengi bacabanga ukuthi ibizo elithi oFakazi bakaJehova libizo lenkolo entsha. Kodwa eminyakeni edlula 2 700 eyadlulayo, izinceku zikaNkulunkulu weqiniso zazibizwa kuthiwa ‘ngofakazi.’ (Isaya 43:10-12) Kungakabi ngu-1931 sasisaziwa njengaBafundi beBhayibhili. Kungani sathola ibizo elithi oFakazi bakaJehova?

Litshengisa ukuthi uNkulunkulu wethu ungubani. Imibhalo ebhalwe ngesandla yasendulo itshengisa ukuthi ibizo likaNkulunkulu elithi Jehova, litholakala izikhathi ezidlula i-7 000 eBhayibhilini. Ibizo leli selakhitshwa emaBhayibhilini amanengi kwasekufakwa amabizo okuhlonipha anjengokuthi Nkosi kumbe Nkulunkulu. Loba kunjalo, uNkulunkulu weqiniso wayeziveze kuMosi ngebizo lakhe yedwa elithi Jehova ngokuthi: “Leli libizo lami laphakade.” (Eksodusi 3:15) Ngaleyo ndlela wayezehlukanisa kubo bonke onkulunkulu bamanga. Siyaziqhenya ngokuthi sibizwa ngebizo likaNkulunkulu elingcwele.

Lichaza umsebenzi wethu. Kusukela endodeni elungileyo u-Abela abantu abanengi bakudala bafakaza ngokholo lwabo kuJehova. Phakathi kwamakhulu eminyaka, uNowa, u-Abhrahama, uSara, uMosi, uDavida labanye, bazihlanganisa ‘lexuku elikhulu labofakazi.’ (Hebheru 11:4–12:1) Njengomuntu ongafakazela umuntu ongelacala emthethwandaba, sizimisele ukwenza ukuthi iqiniso ngoNkulunkulu laziwe.

Silingisela uJesu. IBhayibhili limbiza ngokuthi “ufakazi othembekileyo loqotho.” (ISambulo 3:14) UJesu wathi “ngibazisile ibizo lakho” njalo waqhubeka ‘efakaza iqiniso’ ngoNkulunkulu. (Johane 17:26, The Holy Bible in Ndebele; 18:37) Yikho-ke, abalandeli bakaKhristu beqiniso kumele balenze laziwe ibizo likaJehova njalo balimele. Yikho kanye oFakazi bakaJehova abazama ukukwenza.

  • Kungani abafundi beBhayibhili bathola ibizo elithi oFakazi bakaJehova?

  • Sekulesikhathi esinganani uJehova elabofakazi emhlabeni?

  • Ngubani onguFakazi kaJehova omkhulu kulabo bonke?