Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 7

Kuyini Okwenzakala Emihlanganweni Yethu?

Kuyini Okwenzakala Emihlanganweni Yethu?

ENew Zealand

EJapan

E-Uganda

ELithuania

Emihlanganweni yamaKhristu akuqala, kwakuhlatshelwa, kukhulekwa, kubalwa iMibhalo njalo kuxoxwa ngayo. Konke lokhu kwakusenziwa kungela mikhuba phakathi. (1 Khorinte 14:26) Emihlanganweni yethu, ungakhangelela ukuthola kusenziwa okufananayo.

Esikufundayo kusekelwe eBhayibhilini njalo kuyasebenza ekuphileni kwethu. Ngempelaviki, ibandla ngalinye lihlangana ndawonye ukuze lilalele inkulumo esekelwe eBhayibhilini ethatha imizuzu engu-30, esisiza sibone ukuthi iMibhalo isebenza njani ekuphileni kwethu lasezikhathini esiphila kizo. Sonke sikhuthazwa ukuthi sikhangele emaBhayibhilini ethu nxa kubalwa iBhayibhili. Ngemva kwenkulumo le, kuba lesifundo semagazini okuthiwa yi-“Nqabayokulinda” esithatha ihola. Kulesisifundo, izilaleli zikhululekile ukuthi ziphendule imibuzo esendabeni eyabe ifundwa ku-Nqabayokulinda. Lesi sifundo sisinceda ukuthi sisebenzise isiqondiso seBhayibhili empilweni zethu. Emhlabeni wonke, amabandla adlula i-110 000 afunda okufananayo.

Sincediswa ukuthi sithuthukise indlela esifundisa ngayo. Okunye esikwenzayo yikuhlangana phakathi kweviki ukuze singene umhlangano olengxenye ezintathu othi Impilo Lenkonzo YamaKhristu. Sisebenzisa ibhukwana elithi Ugwalo Lomhlangano. Ingxenye yokuqala yomhlangano lo ithi Amagugu AseLizwini LikaNkulunkulu njalo iyasinceda ukuthi sizwisise ngcono ingxenye ethile eseBhayibhilini esiyabe siyibale sisezindlini. Ingxenye elandelayo ethi Zinikele Emsebenzini Wokutshumayela ileziboniso ezitshengisa ukuthi singabatshumayeza njani abanye. Kulomeluleki oyabe ekhangele indlela iziboniso lezi ezenziwa ngayo abesenika iseluleko esinceda sonke ukuthi senelise ukubala lokukhuluma kuhle. (1 Thimothi 4:13) Ingxenye yokucina ethi Impilo YamaKhristu iyasisiza ukuthi senelise ukuzisebenzisa ezimpilweni zethu izimiso esizifunda eBhayibhilini. Engxenyeni le kulengxoxo elemibuzo lezimpendulo ezisinceda ukuthi siyizwisise ngokujulileyo iMibhalo.

Nxa ungahamba emihlanganweni yethu, akulambuzo ukuthi uzamangaliswa yibuhle bemfundo yeBhayibhili ozayithola.Isaya 54:13

  • Kuyini ongakhangelela ukukuthola emihlanganweni yaboFakazi bakaJehova?

  • Yiwuphi umhlangano wethu ongathanda ukuya kiwo?