Ngobani Abenza Intando kaJehova Lamuhla?

OFakazi bakaJehova batholakala emhlabeni wonke, bayimihlobo etshiyeneyo njalo balamasiko angafananiyo. Kuyini okwenza bamanyane bona beyimihlobo etshiyeneyo?

Iyini Intando kaNkulunkulu?

UNkulunkulu ufuna senze ukuthi intando yakhe yaziwe emhlabeni wonke. Iyini intando yakhe njalo lamuhla ngobani abafundisa abanye ngayo?

OFakazi bakaJehova Bangabantu Abanjani?

Bangaki oFakazi bakaJehova obaziyo? Kuyini sibili okwaziyo ngathi?

Kungani Sibizwa Kuthiwa singoFakazi bakaJehova?

Khangela izizathu ezintathu ezenza sathola ibizo lelo.

Iqiniso leBhayibhili Lavunjululwa Njani?

Kuyini okungenza sibe leqiniso lokuthi sizwisisa okuyikho ngalokho okufundiswa liBhayibhili?

Kungani Senze i-New World Translation

Kuyini okwenza iBhayibhili leli lingafanani lamanye?

Uzatholani Emihlanganweni Yethu yobuKhristu?

Emihlanganwni yethu sifunda iMibhalo njalo sikhuthazane. Uzemukelwa kuhle kakhulu!

Ukuhlangana LamaKhristu Esikhonza Lawo Kusinceda Ngani?

ILizwi likaNkulunkulu lisikhuthaza ukuthi amaKhristu ahlangane ndawonye. Funda ukuthi kungakunceda ngani ukuhlangana ndawonye.

Kuyini Okwenzakala Emihlanganweni Yethu?

Wake wazibuza yini ukuthi kuyini okwenzakala emihlanganweni yethu? Akulambuzo ukuthi uzamangaliswa yibuhle bemfundo yeBhayibhili ozayithola.

Kungani Sigqoka Kuhle Nxa Sisiya Emihlanganweni Yethu?

UNkulunkulu ulendaba lakho yini ukuthi sigqokani? Funda ukuthi yiziphi izimiso eziseBhayibhilini esizisebenzisayo nxa sikhetha izigqoko zethu langendlela esizilungisa ngayo.

Yiphi Indlela Engcono Kakhulu Yokulungiselela Imihlangano?

Ukulungiselela imihlangano kuseselesikhathi kuzakunceda ukuthi ufunde okunengi kakhulu.

Kuyini Ukukhonza Kwemuli?

Thola ukuthi uhlelo lolu lungakunceda njani ukuthi usondele eduze loJehova lokuthi amalunga emuli yakho azwanane kakhulu.

Kungani Sisiya Emihlanganweni Emikhulu?

Umnyaka munye ngamunye sihlangana ndawonye kathathu emihlanganweni emikhulu eqakathekileyo. Ingakunceda ngani imihlangano le?

Umsebenzi Wethu Wokutshumayela NgoMbuso Uhlelwe Njani?

Silingisela isibonelo uJesu asibekela sona esasemhlabeni. Yiziphi ezinye izindlela zokutshumayela?

Kuyini IPhayona?

Abanye oFakazi banikela ngamahola angu-30, 50 kumbe adlula lapho inyanga ngayinye emsebenzini wokutshumayela. Kuyini okwenza bazinikele?

Ukuba nguMnali Kutshoni?

Kuyini okumele kwenziwe ngumnali? Yisiphi isikolo esiqakathekileyo esihanjwa ngabanali?

Abadala Balinceda Njani Ibandla?

Abadala bangamadoda alobuhlobo obuqinileyo loNkulunkulu njalo yibo abakhokhelayo ebandleni. Bancedisa njani?

Uyini Umsebenzi Wezinceku Ezikhonzayo?

Izinceku ezikhonzayo zinceda ukuthi izinto zihambe kuhle ebandleni. Funda ukuthi umsebenzi wazo ubanceda njani ababakhona emihlanganweni.

Ababonisi Abahambelayo Basinceda Ngani?

Kungani ababonisi abahambelayo behambela amabandla? Ukuhambela kwabo kungakunceda ngani?

Sibanceda Njani Abafowethu Abehlelwe Ngumonakalo?

Nxa abanye bethu bangehlelwa ngumonakalo, siyaphangisa ukuthatha amanyathelo okubasiza. Sinceda ngaziphi izindlela?

Ingubani Inceku Ethembekileyo Lehlakaniphileyo?

UJesu wathembisa ukuthi wayezabeka inceku eyayizanika ukudla okungokomoya okufika ngesikhathi. Kwenziwa njani lokhu?

IQula eLibusayo Lisebenza Njani Lamuhla?

Ekhulwini lakuqala, iqembu elincane labaphostoli labadala lalisebenza njengequla elibusayo ebandleni lamaKhristu. Namuhla-ke?

Kuyini iBhetheli?

IBhetheli yindawo engafanani lezinye njalo kwenziwa umsebenzi oqakatheke kakhulu khonale. Funda okunengi okuphathelane lokuthi ngobani abasebenza khona?

Kuyini okwenziwa ewofisini legatsha?

Abantu bayavunyelwa ukuthi bazobuka loba yiliphi iwofisi lethu legatsha. Siyakunxusa ukuthi lawe uzobuka!

Amabhuku Ethu Abhalwa Njani Njalo Ahunyutshwa Njani?

Sibhala amabhuku ngezindimi ezedlula i-700. Kungani sisenza umzamo ongaka?

Imali Yokusekela Umsebenzi Wethu Womhlaba Wonke Ivela Ngaphi?

Endabeni yokunikela, yiwuphi umahluko okhona phakathi kokwenziwa yinhlanganiso yethu kanye lokwenziwa kwamanye amansonto?

Kungani amaWolu oMbuso Esakhiwa Njalo Akhiwa Njani?

Kungani izindawo zethu zokukhonzela zibizwa ngokuthi ngamaWolu oMbuso? Funda okunengi ngokuthi izakhiwo lezi ziwanceda njani amabandla ethu.

Singancedisa Njani Ekugcineni iWolu Lethu loMbuso Lilihle?

IWolu loMbuso elihlanzekileyo njalo eligcinwe kuhle lenza ukuthi uNkulunkulu adunyiswe. IWolu loMbuso linakekelwa njani?

Isiphala Sezingwalo esiseWolu loMbuso Singasinceda Njani?

Uyafuna yini ukuchwayisisa okuthile ukuze wengezelele ulwazi lwakho ngeBhayibhili? Hamba esiphaleni sezingwalo esiseWolu loMbuso!

Kuyini Okungatholakala kuWebhusayithi Yethu?

Ungafunda okunengi ngathi kanye lalokho esikukholwayo uphinde uthole izimpendulo zemibuzo yeBhayibhili.

Uzakwenza Intando kaJehova Yini?

UJehova uNkulunkulu uyakuthanda kakhulu. Ungatshengisa njani ukuthi ulesifiso sokuthokozisa uNkulunkulu kukho konke okwenzayo?