Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 INGXENYE 1

Vumela Ukuthi uNkulunkulu Akuncedise Wena Lotshade Laye

Vumela Ukuthi uNkulunkulu Akuncedise Wena Lotshade Laye

“Ekuqaleni uMdali wabenza baba yisilisa lesifazana.”​—UMathewu 19:4

UJehova * uNkulunkulu nguye owatshadisa abantu bakuqala. IBhayibhili lithi wenza owesifazana wakuqala “wasemletha endodeni.” U-Adamu wathaba wabamanzi te, wathi: “Lo manje uselithambo lamathambo ami lenyama yenyama yami.” (UGenesisi 2:22, 23) UJehova ulokhu efuna ukuthi abantu abatshadileyo bathokoze.

Nxa utshada, ungahle ucabange ukuthi zonke izinto zizatshelela. Kodwa iqiniso yikuthi indoda lomkayo bazakuba lezinhlupho lanxa bethandana sibili. (1 KwabaseKhorinte 7:28) Ebhukwaneni leli, uzathola izimiso eziseBhayibhilini ezizakunceda ukuthi wena lomkakho lithokoze nxa lingazisebenzisa.​—IHubo 19:8-11.

 1 WAMUKELE UMLANDU UJEHOVA AKUPHE WONA

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI: Indoda iyinhloko yemuli.​—Kwabase-Efesu 5:23.

Nxa uyindoda, uJehova ukhangelele ukuthi umnakekele kuhle umkakho. (1 UPhetro 3:7) Wamenza ukuthi abe ngumsizi wakho futhi ufuna umthande njalo ungamlulazi. (UGenesisi 2:18) Kumele umthande kakhulu umkakho uze uzimisele ukuqakathekisa akuthandayo.​—Kwabase-Efesu 5:25-29.

Nxa uyinkosikazi, uJehova ukhangelele ukuthi umhloniphe kakhulu umkakho futhi umncedise afeze umlandu wakhe. (1 KwabaseKhorinte 11:3; Kwabase-Efesu 5:33) Msekele nxa esenza izinqumo futhi ubambisane laye ngenhliziyo yonke. (KwabaseKholose 3:18) Nxa ungenza njalo, uzathandeka kumkakho lakuJehova.​—1 UPhetro 3:1-6.

ONGAKWENZA:

  • Buza umkakho ukuthi ungenzani ukuze ube yinkosikazi kumbe indoda engcono. Mlalelisise futhi uzame ngamandla ukuntshintsha

  • Bekezela ngoba kuzathatha isikhathi ukuthi ufunde ukuthokozisa umkakho

2 WOBA LENDABA LEMIZWA YOMKAKHO

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI: Kumele ube lendaba lalokho umkakho akuthandayo. (KwabaseFiliphi 2:3, 4) Mphathe njengeqanda umkakho, ukhumbule ukuthi uJehova ufuna izinceku zakhe zibe “lomusa ebantwini bonke.” (2 KuThimothi 2:24) “Amazwi okubhuda agwaza njengenkemba, kodwa ulimi lwabahlakaniphileyo luyelapha.” Ngakho khetha kuhle amazwi akho. (IZaga 12:18) Umoya kaJehova uzakunceda ukuthi ukhulume ngomusa langothando.​—KwabaseGalathiya 5:22, 23; KwabaseKholose 4:6.

ONGAKWENZA:

  • Cela uNkulunkulu akuncedise ukuthi ungazondi lokuthi wamukele umbono womkakho nxa lixoxa ngezindaba eziqakathekileyo

  • Cabangisisa ngalokho ozakutsho lokuthi uzakukhuluma njani

 3 VUMELANANI

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI: Nxa utshada uba ‘nyamanye’ lomkakho. (UMathewu 19:5) Kodwa liyabe lilokhu lingabantu ababili abalemibono etshiyeneyo. Yikho kumele lifunde ukuvumelana kwelikucabangayo. (KwabaseFiliphi 2:2) Kuqakathekile ukuthi limanyane nxa lisenza izinqumo. IBhayibhili lithi: “Ngokucela iseluleko kwabanye, amacebo ayaphumelela.” (IZaga 20:18, NW) Vumelani izimiso zeBhayibhili ziliqondise nxa lisenza izinqumo eziqakathekileyo.​—IZaga 8:32, 33.

ONGAKWENZA:

  • Tshela otshade laye imibono yakho futhi umtshele okusenhliziyweni yakho

  • Xoxa lomkakho ungakenzi izinqumo

^ indima 4 IBhayibhili lithi ibizo likaNkulunkulu nguJehova.