Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 INGXENYE 8

Ungenzani Nxa Kungaba lezinhlupho?

Ungenzani Nxa Kungaba lezinhlupho?

“Liyathokoza kakhulu ngalokhu lanxa like lahlupheka okwesikhatshana ngezinsizi zezinhlobo zonke zezilingo.”​—1 UPhetro 1:6

Lanxa ungabopha ziqine ukuze imuli yakho ithokoze, zizakuba khona izinto ezizakwenza kube nzima ukuthi lihlale lithokoza. (UmTshumayeli 9:11) UNkulunkulu uyasithanda yikho ezimisele ukusincedisa nxa silezinhlupho. Wena lemuli yakho lizenelisa ukulwisana laloba yisiphi isimo esinzima nxa lingasebenzisa izimiso eziseBhayibhilini.

 1 THEMBELA KUJEHOVA

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI: “Yethulani kuye konke ukukhathazeka kwenu ngoba yena uyalikhathalela.” (1 UPhetro 5:7) Ungakhohlwa ukuthi uNkulunkulu kayisuye obangela izinhlupho olazo. (UJakhobe 1:13) Nxa ungasondela kuye, yena uzimisele ukukuncedisa. (U-Isaya 41:10) “Likhuphe konke okusezinhliziyweni zenu kuye.”​—IHubo 62:8.

Nxa ungabala iBhayibhili nsuku zonke uzathola induduzo. Lokhu kuzakwenza ubone ukuthi uJehova ‘uyasiduduza kuzo zonke izinhlupheko zethu.’ (2 KwabaseKhorinte 1:3, 4; KwabaseRoma 15:4) UNkulunkulu uthembisa ukukunika ‘ukuthula okudlula ukuqedisisa konke.’​—KwabaseFiliphi 4:6, 7, 13.

ONGAKWENZA:

  • Thandaza ukuze uJehova akuncedise ungenzi izinto ngamawala kodwa ucabangisise kuhle

  • Cabangisisa ngalokho ongakwenza ubusukhetha indlela engcono kulazo zonke

2 ZINAKEKELE WENA LEMULI YAKHO

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI: “Inhliziyo yabaqedisisayo izuza ulwazi; izindlebe zabahlakaniphileyo ziyakudinga.” (IZaga 18:15) Zama ukuzwisisa ukuthi ilungu linye ngalinye lemuli yakho lizizwa njani. Khuluma labo futhi ubalalelisise.​—IZaga 20:5.

Kuyini ongakwenza nxa ungafelwa? Ungesabi ukuveza imizwa yakho. Khumbula ukuthi uJesu laye “wakhala.” (UJohane 11:35; UmTshumayeli 3:4) Kuqakathekile ukuthola isikhathi esaneleyo sokulala lesokuphumula. (UmTshumayeli 4:6) Lokhu kuzakwenza wenelise ukubekezelela isimo esinzima kakhulu.

ONGAKWENZA:

  • Kwenze zikhathi zonke ukukhuluma lamalunga emuli yakho, ungaze walindela kuze kube lohlupho. Kuzakuba lula ukuthi bakhulume lawe nxa kungaba lezinhlupho

  • Khuluma labanye abake baba lohlupho olunjengolwakho

 3 CELA ABANYE BAKUNCEDISE

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI: “Umngane ulothando ngezikhathi zonke, lomzalwane uzalelwa izikhathi zenhlupheko.” (IZaga 17:17) Abangane bakho bayafuna ukukusiza kodwa bangabe bengakwazi ukuthi bakwenze njani lokhu. Batshele ukuthi ufuna bakuncedise njani. (IZaga 12:25) Cela abalolwazi lweBhayibhili bakuncedise. Isiqondiso esiseBhayibhilini abazakunika sona sizakunceda.​—UJakhobe 5:14.

Ukuzihlanganisa labantu abalokholo kuNkulunkulu lasezithembisweni zakhe kuzakunceda kakhulu. Ukuncedisa labo abadinga isikhuthazo kuzakududuza. Tshela abanye ngezithembiso zikaJehova kanye lalokho okukholwayo. Hlala ukhuthaza abanye njalo ungazehlukanisi labantu abakuthandayo.​—IZaga 18:1, The Holy Bible in Ndebele; 1 KwabaseKhorinte 15:58.

ONGAKWENZA:

  • Xoxa lomngane omthandayo njalo uvume ukuthi akuncedise

  • Phumela egcekeni ngalokho ofuna akuncedise ngakho