Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 INGXENYE 2

Thembeka Kumkakho

Thembeka Kumkakho

“Lokho uNkulunkulu asekuhlanganisile akungehlukaniswa muntu.”​—UMakho 10:9

UJehova ufuna siqakathekise ‘ukuthembeka.’ (IHubo 18:25) Lokhu kuqakatheke kakhulu emulini ngoba nxa lingathembekanga lizahlala licabangelana okubi. Nxa lifuna ukuqhubeka lithandana kuqakathekile ukuthi lingacabangelani okubi.

Kulezi zinsuku, indaba yokuthembeka ebantwini abatshadileyo isililihlo lentwala. Ngakho kulezinto ezimbili okumele lizimisele ukuzenza ukuze umtshado wenu ungadiliki.

 1 QAKATHEKISA UMTSHADO WAKHO

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI: “Qaphelani kakhulu ukuba liphila njani​—kungabi njengezithutha kodwa njengabahlakaniphileyo.” (Kwabase-Efesu 5:15, 16) Ngakho kuyikuhlakanipha ukuqakathekisa umtshado wakho.

UJehova ufuna ube lendaba lomkakho futhi ‘likholise impilo’ ndawonye. (UmTshumayeli 9:9) Ukubeke kwacaca ukuthi lanxa sekutheni kakumelanga wekele ukunakekela umkakho. Kodwa kumele uqhubeke udinga amathuba okumthokozisa. (1 KwabaseKhorinte 10:24) Menze azizwe eluncedo futhi eqakathekile.

ONGAKWENZA:

  • Qiniseka ukuthi uba lesikhathi laye lingaphanjaniswa yilutho

  • Ungazicabangi wena wedwa

 2 GCINA INHLIZIYO YAKHO

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI: “Lowo okhangela owesifazana amfise usephinge laye enhliziyweni yakhe.” (UMathewu 5:28) Ngamanye amazwi, nxa umuntu eqhubeka ecabanga ngokuziphatha kubi kwezemacansini uba ngongathembekanga kumkakhe.

UJehova uthi kumele ‘ugcine inhliziyo yakho.’ (IZaga 4:23; UJeremiya 17:9) Nxa ufuna ukugcina inhliziyo yakho kumele unanzelele lokho okubukwa lilihlo lakho. (UMathewu 5:29, 30) Lingisela uJobe owenza isivumelwano lamehlo akhe ukuthi angabuki owesifazana. (UJobe 31:1) Zimisele ukungabukeli imifanekiso yezemacansini (iphonogirafi) lokungathandani laloba ngubani ongasuye mkakho.

ONGAKWENZA:

  • Kwenze kucace kwabanye ukuthi umthanda ngenhliziyo yonke umkakho

  • Cabanga ngemizwa yakhe, futhi ungaphuzi ukuqeda loba yibuphi ubungane obungamenza angahlaliseki