Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 INGXENYE 5

Lingenzani Ukuze Lingaxabani Lezihlobo?

Lingenzani Ukuze Lingaxabani Lezihlobo?

‘Zembeseni umusa, ukuzithoba, ubumnene kanye lokubekezela.’​—KwabaseKholose 3:12

Nxa abantu betshada baba yimuli. Lanxa uzahlala ubahlonipha futhi ubathanda abazali bakho, umkakho kumele abe nguye oqakatheke kakhulu empilweni yakho. Kungaba nzima ukuthi izihlobo zakho zikuzwisise lokhu. Izimiso eziseBhayibhilini zingalinceda ukuthi lithuthukise imuli yenu entsha ngesikhathi esifananayo lingaxabani lezihlobo zenu.

 1 HLALA ULOMBONO OMUHLE NGEZIHLOBO ZAKHO

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI: “Hlonipha uyihlo lonyoko.” (Kwabase-Efesu 6:2) Kumele uhlale ubahlonipha abazali bakho loba usumdala kangakanani. Khumbula lokuthi umkakho laye kumele enze okufananayo ebazalini bakhe. Nxa umkakho etshengisa ukuthi uyabathanda abazali bakhe ungabi lobukhwele ngoba ‘uthando kalulamona.’​—1 KwabaseKhorinte 13:4; KwabaseGalathiya 5:26.

ONGAKWENZA:

  • Ungaqali ukutsho izinto ezinjengokuthi “Abangakini bahlala bengeyisa” kumbe “Unyoko kathandi loba kuyini engikwenzayo”

  • Zama ukubona izinto ngendlela umkakho abona ngayo

 2 ZIPHUMELE EGCEKENI IZIHLOBO ZAKHO

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI: “Indoda izadela uyise lonina imanyane lomkayo, bona babe nyamanye.” (UGenesisi 2:24) Nxa usutshadile, abazali bakho bangacabanga ukuthi balokhu belomlandu wokwazi konke okwenzakala empilweni yakho kanye lokukutshela okokwenza.

Wena lomkakho lingavumelana ukuthi yiphi imingcele elingayifakela abazali benu beselibatshela ngomusa elikucabangayo. Lingenelisa ukubaphumela egcekeni lingazange libacaphule. (IZaga 15:1) Ukuthobeka lobumnene kanye lokubekezela kungalinceda ukuthi lingaxabani lezihlobo zenu futhi liqhubeke ‘libekezelelana ethandweni.’​—Kwabase-Efesu 4:2.

ONGAKWENZA:

  • Nxa ukhathazekile ngokuthi izihlobo zenu sezilitshela okokwenza ngaso sonke isikhathi, zama ukuxoxa lomkakho ngesikhathi esifaneleyo

  • Vumelanani ukuthi lizazilungisa njani izindaba lezi