Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 INGXENYE 9

Khonzani uJehova Liyimuli

Khonzani uJehova Liyimuli

“Mkhonzeni yena owadala amazulu, lomhlaba.”​—ISambulo 14:7

Njengoba ufundile ebhukwaneni leli, iBhayibhili limumethe izimiso ezinengi ezizakunceda wena lemuli yakho. UJehova ufuna uthokoze. Uthembisa ukuthi nxa ungaqakathekisa ukumkhonza, ‘kuzakuthi-ke zonke ezinye izinto uziphiwe lazo.’ (UMathewu 6:33) Uyafuna sibili ukuthi ube ngumngane wakhe. Ngakho thuthukisa ubuhlobo bakho loNkulunkulu ngazo zonke izindlela. Lesi yisibusiso esikhulu ukwedlula zonke ongaba lazo.​—UMathewu 22:37, 38.

 1 QINISA UBUHLOBO BAKHO LOJEHOVA

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI: “‘Mina ngizakuba nguYihlo, lina lizakuba ngamadodana lamadodakazi ami,’ kutsho iNkosi uSomandla.” (2 KwabaseKhorinte 6:18) UNkulunkulu ufuna ukuthi ube ngumngane wakhe omkhulu futhi umthandazo ungakunceda ukuthi ukwenze lokhu. UJehova ukucela ukuthi ‘ukhuleke kokuphela.’ (1 KwabaseThesalonika 5:17) Yena uzimisele ukuzwa okucabangayo lokukukhathazayo. (KwabaseFiliphi 4:6) Imuli yakho izakubona ukuthi uyamqakathekisa uNkulunkulu nxa uhlala uthandaza layo.

Okunye ongakwenza ukuze ube ngumngane kaNkulunkulu yikumlalela. Lokhu ungakwenza ngokubala iLizwi lakhe kanye lamabhuku asekelwe eBhayibhilini. (IHubo 1:1, 2) Cabangisisa ngalokho okufundayo. (IHubo 77:11, 12) Ukulalela uNkulunkulu kugoqela lokungena yonke imihlangano yobuKhristu ngaso sonke isikhathi.​—IHubo 122:1-4.

Enye indlela eqakathekileyo yokuqinisa ubuhlobo bakho loJehova yikutshela abanye ngaye. Nxa ungaqhubeka usenza lokhu, uzakuba lobuhlobo obuqinileyo laye.​—UMathewu 28:19, 20.

ONGAKWENZA:

  • Zinike isikhathi sokubala iBhayibhili nsuku zonke lesokuthandaza

  • Qakathekisani izinto eziphathelane lokukhonza kulokuqakathekisa ezokuzilibazisa lokuphumula

2 KHWABITHANI UKUKHONZA KWENU KWEMULI

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI: “Sondelani phansi kukaNkulunkulu laye uzasondela kini.” (UJakhobe 4:8) Hlelani ukuthi lizakwenza nini ukukhonza kwenu kwemuli njalo lingeqisi. (UGenesisi 18:19) Kodwa akupheleli khonapho. Kumele uNkulunkulu abe yingxenye yokuphila kwenu kwansuku zonke. Nceda imuli yakho ukuthi ibe lobuhlobo obuhle loNkulunkulu ngokukhuluma ngaye “nxa lihlezi emakhaya enu lanxa lihamba ezindleleni, nxa lilele phansi loba nxa livuka.” (UDutheronomi 6:6, 7) Zimisele ukuba njengoJoshuwa owathi: “Kodwa mina lendlu yami sizakhonza uJehova.”​—UJoshuwa 24:15.

ONGAKWENZA:

  • Hlela ukuthi uzaqhubeka uwancedisa njani amalunga emuli yakho