Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 INGXENYE 4

Indlela Yokusebenzisa Kuhle Imali

Indlela Yokusebenzisa Kuhle Imali

“Ngokucela iseluleko kwabanye, amacebo ayaphumelela.”​—IZaga 20:18NW

Sonke siyayifuna imali ukuze senelise ukunakekela izimuli zethu. (IZaga 30:8) Kuliqiniso lokhu ngoba ‘imali iyisiphephelo.’ (UmTshumayeli 7:12) Kungaba nzima ukuthi wena lomkakho lixoxe ngendlela yokusebenzisa imali kodwa lingavumeli ukuthi imali ilenze lingazwanani. (Kwabase-Efesu 4:32) Kumele lithembane futhi lincedisane ekukhetheni indlela yokusebenzisa imali.

 1 HLELANI KUHLE

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI: “Ake kuthi omunye wenu afune ukwakha umphotshongo. Kambe kazukuqala ahlale phansi abalise indleko ukuze abone ingabe ulayo yini imali yokuwuqeda na?” (ULukha 14:28) Kuqakathekile ukuthi lihlele lobabili ukuthi lizayisebenzisa njani imali. (U-Amosi 3:3) Vumelanani ukuthi lifuna ukuthengani lokuthi lifuna ukusebenzisa malini. (IZaga 31:16) Ukuba lemali eyenela ukuthenga ulutho oluthile kakutsho ukuthi sekufanele uluthenge. Lingadali izikwelede kodwa sebenzisani imali elilayo kuphela.​—IZaga 21:5; 22:7.

ONGAKWENZA:

  • Nxa ekupheleni kwenyanga lilemali eseleyo, bonisanani ukuthi lizayisebenzisa njani

  • Nxa imali yenu ingeneli, dingani amacebo okunciphisa izindleko zenu. Kuhle ukuthi liziphekele okwenu ukudla kulokuthi liyekudla emakhefa

 2 THEMBEKA FUTHI UBE LOMBONO OFANELEYO NGEMALI

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI: “Ngoba siyalwisa kakhulu ukuba senze okulungileyo, kungasikho emehlweni eNkosi kuphela kodwa lasemehlweni abantu.” (2 KwabaseKhorinte 8:21) Ungafihli ukuthi uhola malini lokuthi usebenzisa malini.

Khuluma lomkakho ungakasebenzisi imali enengi. (IZaga 13:10) Ukuze kube lokuthula emulini yenu kumele lixoxisane ngokuthi lingayisebenzisa njani imali. Imali oyiholayo kayingabi ngeyakho wedwa kodwa kayibe ngeyenu lobabili.​—1 KuThimothi 5:8.

ONGAKWENZA:

  • Vumelanani ukuthi yimalini munye ngamunye wenu angayisebenzisa engacelanga

  • Kwenzeni umkhuba ukuxoxa ngemali lingalindi kuze kube yisikhathi selilohlupho