Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 INGXENYE 6

Indlela Abantwana Abawuntshintsha Ngayo Umtshado

Indlela Abantwana Abawuntshintsha Ngayo Umtshado

“Amadodana ayilifa elivela kuJehova.”​—IHubo 127:3

Ukuzalwa komntwana kungabathokozisa kuphinde kubatshayise ngamakhanda abazali. Njengoba lisanda kuba ngabazali, kungalimangalisa ukuthi umntwana uzathatha isikhathi senu lamandla enu onke. Ukungabuquthi ubuthongo linakekela umntwana kungalidonsisa nzima emtshadweni wenu. Lobabili kuzamele lintshintshe ukuze linakekele umntanenu njalo lilondoloze umtshado wenu. Iseluleko esiseBhayibhilini singalinceda njani ukuthi libunqobe ubunzima lobu?

 1 ZWISISANI INDLELA UMNTWANA ANGAKUNTSHINTSHA NGAYO UKUPHILA KWENU

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI: “Uthando luyabekezela, uthando lulomusa.” Uthando “kaluzifuneli okwalo, kaluphangisi ukuthukuthela.” (1 KwabaseKhorinte 13:4, 5) Njengoba usanda kuba ngumama kuyimvelo ukuthi unakekele umntanakho. Kodwa umkakho angabona angani kawuselandaba laye, ngakho ungakhohlwa ukuthi laye uyakufuna ukuba lesikhathi lawe. Ukubekezela lokuba lomusa kuzakwenza umkakho abone ukuthi ulendaba laye lokuthi yena njengoba engubaba ulengxenye ekunakekeleni umntwana.

‘Madoda ekuphileni kwenu labomkenu wobani lozwelo.’ (1 UPhetro 3:7) Kuzwisise ukuthi umkakho uzaqeda isikhathi sakhe esinengi enakekela umntwana. Umsebenzi lo aselawo ungamenza akhathazeke, adinwe kumbe adane. Kwezinye izikhathi angakuzondela, kodwa zama ukungamcaphukeli ngoba “ungcono umuntu obekezelayo kuleqhawe.” (IZaga 16:32) Umzwisise futhi umsekele kulokho akufunayo.​—IZaga 14:29.

ONGAKWENZA:

  • Baba: Ncedisa umkakho ekunakekeleni umntwana emini lasebusuku. Ungavumeli ezinye izinto zidle isikhathi sakho ukuze wenelise ukuba lesikhathi esinengi ulemuli yakho

  • Mama: Vuma ukuthi umkakho akuncedise ekunakekeleni umntwana nxa efisa ukwenza njalo. Ungamchothozi nxa esehluleka ukuwenza kuhle umsebenzi lo, kodwa mtshengise ngendlela elomusa

 2 THANDANANI KAKHULU

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI: “Bona babe nyamanye.” (UGenesisi 2:24) Lanxa selilomntwana kumele likhumbule ukuthi lina lobabili ‘linyamanye.’ Yenzani konke okusemandleni enu ukuze lihlale lithandana kakhulu.

Makhosikazi jabulani nxa omkenu belincedisa. Amazwi enu okubonga ‘angelapha.’ (IZaga 12:18) Madoda, tshelani amakhosikazi enu ukuthi liyawathanda lokuthi liyawaqakathekisa kakhulu. Bancomeni ngomsebenzi omuhle abawenzayo wokunakekela imuli.​—IZaga 31:10, 28.

“Akulamuntu okumele azidingele okuhle, kodwa okuhle kwabanye.” (1 KwabaseKhorinte 10:24) Menzele okuhle umkakho ngaso sonke isikhathi. Zinikeni isikhathi sokuxoxa, sokhuthazana lesokulalelana. Ungagxili kulokho okufunwa nguwe kuphela ezindabeni zemacansini kodwa woba lendaba lalokho okusuthisa omunye wakho. IBhayibhili lithi: “Lingancitshani ngaphandle kokuba kungokuvumelana.” (1 KwabaseKhorinte 7:3-5) Ngakho-ke khululekani ukuxoxa ngalolu daba. Ukubekezela lokuzwisisa kuzaqinisa uthando lwenu.

ONGAKWENZA:

  • Kumele lizinike isikhathi sokuba lodwa libabili

  • Zijayeze ukwenza izinto ezincane ezenza omunye wakho azizwe ethandwa ezifanana lokumthumela umlayezo kumbe ukumthengela isipho

 3 UKUFUNDISA UMNTWANA

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI: “Kanye lokuthi kusukela ebuntwaneni wayazi njani imibhalo eNgcwele, engakwenza uhlakaniphele ukusindiswa ngokukholwa kuKhristu uJesu.” (2 KuThimothi 3:15) Hlelani ukuthi lizakwenzani ukuze lifundise umntwana ngoba uyenelisa ukufunda ngendlela emangalisayo lanxa engakazalwa. Usana luyenelisa futhi ukunanzelela ilizwi lomzali futhi lutshengise imizwa yalo lanxa lusesiswini. Lubaleleni amabhuku. Lanxa lungazwisisi lokho eliyabe likubala, kuzalunceda ukuthi luthande ukubala nxa selukhulile.

Kakulasidingo sokuthi usana luqale lukhule ukuze lufundiswe ngoNkulunkulu, ngakho khulekani kuJehova lusizwa. (UDutheronomi 11:19) Khulumani ngezinto uNkulunkulu azidalileyo nxa lidlala losana lwenu. (IHubo 78:3, 4) Nxa umntwana wenu ekhula uzakubona ukuthi liyamthanda uJehova futhi laye uzafunda ukumthanda.

ONGAKWENZA:

  • Khulekelani inhlakanipho yokuthi lenelise ukufundisa umntanenu

  • Phindaphindani amazwi aqakathekileyo nxa likhuluma lomntanenu ukuze aqalise ukufunda esesemncane