Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 INGXENYE 3

Indlela Yokulungisa Izinhlupho

Indlela Yokulungisa Izinhlupho

“Thandanani ngokupheleleyo, ngoba uthando lugqibela izono ezinengi.”​—1 UPhetro 4:8

Izinhlupho zizakuba khona nxa abantu ababili behlala ndawonye. Zingabangelwa yikutshiyana kwendlela abacabanga ngayo, abazizwa ngayo kanye lendlela abenza ngayo izinto. Zingaphinda zibangelwe ngabanye abantu kumbe ngokunye nje okwenzakala bengakulindelanga.

Kumele lilungise izinhlupho zenu ngoba iBhayibhili lisikhuthaza ukuthi senze njalo. (UMathewu 5:23, 24) Ukusebenzisa izimiso zeBhayibhili kuzalinceda kakhulu ukuthi lizilungise kuhle izinhlupho zenu.

 1 XOXANI NGOHLUPHO LWENU

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI: ‘Kulesikhathi sokukhuluma.’ (UmTshumayeli 3:1, 7) Qinisekani ukuthi liba lesikhathi sokuxoxa ngohlupho lwenu. Tshela umkakho lokho okucabangayo lokuthi uzizwa njani ngalolo daba. Hlala ‘ukhuluma iqiniso’ kumkakho. (Kwabase-Efesu 4:25) Ungalwi lanxa ungahle uzizwe usugcwalelana. Impendulo epholileyo inganceda ukuthi ingxoxo yenu ingalavuki ibe yinkalakatha yelangabi.​—IZaga 15:4; 26:20.

Lanxa ungavumelani laye, qhubeka ulomusa futhi ungekeli ukumtshengisa ukuthi uyamthanda lokuthi uyamhlonipha. (KwabaseKholose 4:6) Lingapholisi amaseko ekulungiseni lolodaba futhi lingekeli ukukhulumisana.​—Kwabase-Efesu 4:26.

ONGAKWENZA:

  • Khetha isikhathi esihle sokuxoxa ngohlupho lwenu

  • Nxa sekungomunye wakho okhulumayo, zama ukuthi ungambambi umlomo. Lizafika elakho ithuba

 2 MLALELE FUTHI UMZWISISE

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI: “Zimiseleni omunye komunye ngothando lobuzalwane. Hloniphanani okudlula ukuzihlonipha kwenu.” (KwabaseRoma 12:10) Indlela olalela ngayo iqakatheke kakhulu. Zama ukuzwisisa umbono womkakho ‘ngozwelo langokuthobeka.’ (1 UPhetro 3:8; UJakhobe 1:19) Ungenzi angani ulalele wena ungalalelanga. Nxa usenelisa, yekela okwenzayo futhi umlalelisise, kumbe umcele ukuthi likhulume ngalolo daba usuqedile okwenzayo. Nxa umkakho engumngane wakho omthandayo, kawusoze ‘uphangise ukufuthelana.’​—UmTshumayeli 7:9.

ONGAKWENZA:

  • Qhubeka ulalele futhi wamukele imibono yakhe lanxa ungakuthandi lokho akutshoyo

  • Bona okungale kwamazwi awatshoyo. Nanzelela ubuso kanye lelizwi lakhe nxa exoxa lawe

3 YENZANI ELIKUVUMELENEYO

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI: “Ukusebenza nzima konke kuletha inzuzo, kodwa ukuqina ngomlomo kuthelela ubuyanga.” (IZaga 14:23) Kakumelanga licine ngokuvumelana ukuthi lizalulungisa njani uhlupho, kodwa kumele lenze lokho elikuvumeleneyo. Lokhu kungatsho ukuthi lisebenze gadalala, futhi lizabona ukuthi kuyanceda kakhulu ukwenza njalo. (IZaga 10:4) Nxa lingasebenza libambene, lizakuba ‘lomvuzo obonakalayo’ ngokusebenza kwenu gadalala.​—UmTshumayeli 4:9.

ONGAKWENZA:

  • Yenzani isinqumo sokuthi yikuphi elizakwenza ukuze lilungise uhlupho lwenu

  • Hlalani lihlola ukuthi seliphumelele kangakanani ukwenza elikuvumeleneyo