Kungenzakala Yini Ukuthi Imuli Yenu Ithokoze?

Imuli yenu ingathokoza nxa lingasebenzisa izimiso eziseBhayibhilini.

Isethulo

Kungenzakala ukuthi imuli yakho ithokoze njalo kungakunceda ukusebenzisa izimiso zeBhayibhili kanye lamacebo asebhukwaneni leli.

INGXENYE 1

Vumela Ukuthi uNkulunkulu Akuncedise Wena Lotshade Laye

Ukuzibuza imibuzo emibili elula kungakunceda ukuthi wena lotshade laye lithuthuke.

INGXENYE 2

Thembeka Kumkakho

Ukungaphingi yikho kodwa yini okutshengisa ukuthi abatshadileyo bathembekile komunye lomunye?

INGXENYE 3

Indlela Yokulungisa Izinhlupho

Ukulungisa izinhlupho ngendlela eyiyo kungenza umtshado uqine futhi uthokozise kumbe ube ngongaqinanga futhi ongathokozisisiyo.

INGXENYE 4

Indlela Yokusebenzisa Kuhle Imali

Kungani ukuthembeka lokungacabangelani okubi kuqakathekile?

INGXENYE 5

Lingenzani Ukuze Lingaxabani Lezihlobo?

Ungenelisa ukuhlonipha abazali bakho ungaxabananga lomkakho.

INGXENYE 6

Indlela Abantwana Abawuntshintsha Ngayo Umtshado

Ukuba lomntwana kungaluqinisa yini uthando lwenu?

INGXENYE 7

Lingamfundisa Njani Umntanenu?

Ukulaya akutsho ukujezisa kumbe ukunika imithetho kuphela.

INGXENYE 8

Ungenzani Nxa Kungaba lezinhlupho?

Cela abanye bakuncedise.

INGXENYE 9

Khonzani uJehova Liyimuli

Ungakukhwabitha njani ukukhonza kwenu kwemuli?