Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Umhlaba OyiPharadayisi

Umhlaba OyiPharadayisi

UJehova uzasusa bonke ububi obenziwe nguSathane. UJehova wenze uJesu waba yiNkosi yomhlaba wonke. Lapho esebusa, umhlaba uzantshintshwa ube yipharadayisi.​—Danyeli 7:13, 14; Lukha 23:43.

UJehova uthembisa lokhu okulandelayo:

  • INALA: “Lapho-ke umhlaba uzathela isivuno, uNkulunkulu, uNkulunkulu wethu, uzasibusisa.” “Akuthi amabele ande elizweni lonke; azunguze eziqongweni zamaqaqa.”​—Hubo 67:6; 72:16.

  • IZIMPI ZIYABE ZINGASEKHO: “Wozani libone imisebenzi kaJehova, incithakalo aseyenzile emhlabeni. Uyathulisa izimpi kuze kube semikhawulweni yomhlaba.”​—Hubo 46:8, 9.

  • ABANTU ABABI BAYABE BENGASEKHO: “Ngokuba abantu ababi bazasuswa . . . Kuseyisikhatshana nje, ababi bazabe bengasekho; loba usubadinga kabasayikufunyanwa.”​—Hubo 37:9, 10.

  •  KUYABE KUNGASELA KUGULA, USIZI LOKUFA: “Lapho-ke amehlo eziphofu azavuleka, lezindlebe zezacuthe zivuleke. Lapho-ke abaqhulayo bazakweqa njengempala, izimungulu zihlabele ngokuthokoza.”​—Isaya 35:5, 6.

    “Njalo uNkulunkulu yena uqobo uzakuba labo . . . Uzazesula zonke izinyembezi emehlweni abo. Akusayikuba khona futhi ukufa loba ukulila loba ukukhala loba ubuhlungu, ngoba umumo omdala wezinto usudlule.”​—ISambulo 21:3, 4.

UJehova kaqambi manga njengoSathane lamadimoni. Konke akuthembisayo kuyenzakala. (Lukha 1:36, 37) UJehova uyakuthanda njalo ufuna uhlale ePharadayisi azalenza. Ngakho thintana laboFakazi bakaJehova ukuze ufunde okunengi ngeqiniso elimangalisayo elitholakala eLizwini lika-Nkulunkulu. Ungasebenzisa iqiniso olifundileyo empilweni yakho, uzakhululwa ekugqilazweni ngamanga, ekukholweni izinto ezingekhoyo kanye lokungabi lolwazi. Ngokuhamba kwesikhathi, uzakhululwa ekugqilazweni yisono lokufa. Njengoba uJesu watsho: “Ngakho lizalazi iqiniso, njalo iqiniso lizalikhulula.”​—Johane 8:32.