Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Khonza uJehova, Hatshi uSathane

Khonza uJehova, Hatshi uSathane

Sonke kumele sikhethe phakathi kokukhonza uJehova lokukhonza uSathane lamadimoni akhe. Asingeke sikhonze bonke ngasikhathi sinye. Kuyikuhlakanipha ukuthi sikhonze uJehova.

UJehova Muhle

Njengoba sesibonile, amadimoni athanda ukulimaza lokukhohlisa abantu. UJehova kenzi njalo. Uthanda abantu njengobaba othanda abantwana bakhe. Nguye opha “zonke izipho ezinhle lezipheleleyo.” (Jakhobe 1:17) Kayekeli ukupha abantu okuhle, loba kungaze kutsho ukuthi uyalahlekelwa.​—Efesu 2:4-7.

UJesu watshengisa ukuthi uyabathanda abantu ngokusilisa abagulayo

Akucabange ngezinto ezenziwa nguJesu iNdodana kaNkulunkulu esesemhlabeni. Wenza izimungulu zakhuluma leziphofu zabona. Walapha abalamalephero kanye labaqhugezayo. Wakhupha amadimoni, welapha lemikhuhlane etshiyeneyo. UJesu wavusa abafileyo ngamandla kaNkulunkulu.​—Mathewu 9:32-35; 15:30, 31; Lukha 7:11-15.

UNkulunkulu uhlala ekhuluma iqiniso, kakhulumi amanga. Kakhohlisi muntu.​—Amanani 23:19.

 Balekela Imikhuba Engcolileyo

Njengoba ubulembu bubamba impukane, izigidi zabantu zibanjwa yikukholelwa ezintweni ezingekhoyo kanye lamanga. Ziyesaba abafileyo. Ziyesaba amadimoni. Ziyesaba iziqalekiso, iziphoso lezintebe. Zibanjwe zinkolelo lamasiko asekelwe emangeni kaSathane uDeveli. Izinceku zikaNkulunkulu kazikwesabi konke lokhu.

UJehova ulamandla amakhulu ukwedlula uSathane. Ungakhonza uJehova, uzakuvikela emadimonini. (Jakhobe 4:7) Iziphoso kazisoze zisebenze kuwe. Ngokwesibonelo, e-Nigeria kulenyanga ezintathu ezazilamandla ezaphosa iziphoso ukuze zibulale uFakazi kaJehova owayeyale ukusuka kulelo dolobho. Lapho besehluleka, omunye walezi zinyanga wesaba waselanda lowo Fakazi ecela ukuxolelwa.

Abase-Efesu batshisa amabhuku abo amasalamusi

Nxa uhlutshwa ngamadimoni ungabiza uJehova ngebizo, uzakuvikela. (Zaga 18:10) Kodwa ukuze uNkulunkulu akuvikele kumele ungazihlanganisi laloba yikuphi okuphathelene lokukhonza amadimoni lemimoya. Ababekhonza uNkulunkulu e-Efesu benza lokho. Batshisa wonke amabhuku amasalamusi ababelawo. (ImiSebenzi 19:19, 20) Lamuhla izinceku zikaNkulunkulu kumele zenze okufananayo. Lahla olakho, kungaba yintelezi, intambo “ezivikelayo,” amabhuku amasalamusi kanye lanoma yini ehambisana lemikhuba ephathelene lezinto zemimoya.

 Landela Ukukhonza Kweqiniso

Nxa ufuna ukuthokozisa uNkulunkulu, akwanelanga ukuthi utshiye inkolo yamanga lokuthi wekele ukwenza izinto ezimbi. Kumele ulandele inkolo yeqiniso ngendlela ekhanyayo. IBhayibhili liyasitshengisa okufunekayo:

Ngena imihlangano yebandla.—KumaHebheru 10:24, 25

Funda iBhayibhili.—UJohane 17:3

Tshumayeza abanye.—UMathewu 24:14

Thandaza kuJehova.—KwabaseFiliphi 4:6, 7

Bhabhathizwa.—ImiSebenzi 2:41

 Zihlanganise LaboFakazi BakaJehova

USathane lamadimoni akhe balabantu babo emhlabeni abafundisa izinto ezimbi njalo bazenze. Kodwa uJehova laye ulabantu bakhe. BangoFakazi bakaJehova. (Isaya 43:10) Emhlabeni wonke kulaboFakazi abedlula izigidi eziyisikhombisa. Bonke bazama ngamandla ukwenza okuhle njalo bafundisa abantu iqiniso. Emazweni amanengi ungabathola eWolu loMbuso lapho abazakwamukela khona ngothando.

Umsebenzi wabo ngowokuncedisa abanye ukuthi bakhonze uNkulunkulu. Bazafunda lawe iBhayibhili ekhaya lakho, bekuncedisa ukuthi ufunde ukukhonza uJehova ngendlela eqondileyo. Akudingeki ukuthi ubhadale. OFakazi bayakuthanda ukufundisa iqiniso ngoba bathanda abantu njalo bayamthanda uJehova uNkulunkulu.

OFakazi bakaJehova bazakunceda ukuthi ukhonze uNkulunkulu