Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Amadimoni Aqamba Amanga Esithi Abafileyo Bayaphila

Amadimoni Aqamba Amanga Esithi Abafileyo Bayaphila

IBhayibhili lithi uSathane ‘udukisa umhlaba wonke’. (ISambulo 12:9) USathane lamadimoni akhe kabafuni sikholwe iLizwi likaNkulunkulu, iBhayibhili. Bazama ukwenza abantu bakholelwe ukuthi abafileyo bayaphila endaweni yomoya. Ake sibone ukuthi bakwenza njani lokho.

Inkolo Yamanga

Abantu, izinyamazana, inhlanzi lenyoni—konke yimiphefumulo

Izinkolo ezinengi zifundisa ukuthi wonke umuntu ulomphefumulo oya endaweni yomoya nxa umzimba ungafa. Zithi umzimba uyafa kodwa umphefumulo kawufi. Ngaphezu kwalokho, zithi umphefumulo ngeke ufe, kawufi.

Kodwa iLizwi likaNkulunkulu kalikufundisi lokho. IBhayibhili litshengisa ukuthi umphefumulo ngumuntu ngokwakhe, hatshi into ephakathi komuntu. Ngokwesibonelo, lapho lichaza ukudalwa kuka-Adamu, iBhayibhili lithi: “UJehova uNkulunkulu wambumba umuntu ngothuli lomhlabathi, waphefumulela emakhaleni akhe umoya wokuphila, yikho umuntu wasesiba ngumphefumulo ophilayo.”(Genesisi 2:7 NW) Ngakho u-Adamu kaphiwanga umphefumulo; wayengumphefumulo.

Izinyamazana lazo zibizwa ngokuthi yimiphefumulo.​—Genesisi 1:​20, 21, 24, 30 NW.

 Njengoba ibala eliseBhayibhilini elithi “umphefumulo” lisitsho umuntu ngokwakhe, kakumelanga kusimangalise ukuthi imiphefumulo ingafa njalo iyafa. IMibhalo ithi:

  • Umphefumulo owonayo yiwo ozakufa.”​—Hezekheli 18:4.

  • “USamsoni wathi: ‘Umphefumulo wami kawufe lamaFilisti.’”​—Abahluleli 16:30 NW.

  • “Kusemthethweni yini ukwenza okuhle loba okubi ngelanga lesabatha, ukusilisa loba ukubulala umphefumulo?”​Makho 3:4 NW.

IBhayibhili lithi umphefumulo uyafa

Eminye imibhalo itshengisa ukuthi umphefumulo ungabhujiswa (Genesisi 17:14 NW), ungabulawa ngenkemba (Joshuwa 10:37 NW), ungaklinywa (Jobe 7:15 NW), njalo ungagalula (Jona 2:5 NW). Ngakho, umphefumulo uyafa.

Nxa ungabala iBhayibhili uze uliqede lonke, awungeke uthole umutsho othi “umphefumulo ongafiyo.” Umphefumulo kayisiwo moya. Imfundiso yomphefumulo ongafiyo kayikho eBhayibhilini. Yimfundiso kaSathane lamadimoni akhe. UJehova uyawazonda wonke amanga afundiswa zinkolo.​—Zaga 6:16-19; 1 Thimothi 4:1, 2.

 Izinyanga Lezangoma

Amadimoni azenza imimoya yabantu abafileyo

Okunye uSathane akusebenzisayo ukuze adukise abantu yizinyanga lezangoma. Izinyanga lezangoma ngabantu abenelisa ukuthola imilayezo evela endaweni yomoya. Abantu abanengi, kugoqele izinyanga lezangoma, bakholwa ukuthi le milayezo ivela emimoyeni yabafileyo. Kodwa njengoba sesibonile eBhayibhilini, lokhu kakungeke kwenzeke.​—umTshumayeli 9:5, 6, 10.

Pho imilayezo le ivela kubani? Ivela emadimonini ngokwawo! Amadimoni ayenelisa ukuhlola impilo yomuntu nxa esaphila; ayakwazi indlela ayekhuluma ngayo, indlela ayekhangeleka ngayo, ayekwenza layekwazi. Ngakho kulula ngawo ukuthi alingisele abantu abafileyo.​—1 Samuyeli 28:3-19.

 Izindaba Ezingamanga

Okunye okusetshenziswa nguSathane ukuze amemethekise amanga mayelana labafileyo zindaba ezingamanga. Izindaba ezinjalo zandise ukususa abantu eqinisweni leBhayibhili.​—2 Thimothi 4:4.

Abanye abantu bacabanga ukuthi sebake babona abantu abavuka kwabafileyo

E-Africa kulezindaba ezinengi ezimayelana labantu ababonakala bephila ngemva kokuthi sebefile. Kanengi, lapho okuyabe kuthiwa babonakale khona kuyabe kukhatshana lalapho ababehlala khona. Kodwa zibuze: ‘Kulengqondo yini ukuthi nxa umuntu elamandla okuphenduka evela kwabafileyo, angaya endaweni ekhatshana lalapho okuhlala khona izihlobo labangane bakhe?’

Kungeke kwenzeke yini ukuthi mhlawumbe lowo muntu obonakeleyo ufanana lomuntu lo owafayo? Ngokwesibonelo, izikhonzi ezimbili ezingamaKhristu zazitshumayela emaphandleni zasezinanzelelela ukuthi kwakulexhegu elalizilandela okwamahola amanengi. Lapho zilibuza ukuthi kungani lizilandela, zathola ukuthi leli xhegu lalicabanga ukuthi omunye walezi zikhonzi ngumnewalo owafayo. Iqiniso yikuthi laliphambanisile, kodwa kalivumanga ukuthi lalenze iphutha. Cabanga ngendaba leli xhegu elasuka layitshela abangane labomakhelwane balo!

 Imibono, Amaphupho, Lamazwi

Amadimoni aqila abantu esebenzisa amaphupho, imibono lamazwi

Mhlawumbe usuke wezwa ngezinto ezingajayelekanga abantu abake bazibona, bazizwa kumbe baziphupha. Izinto ezingajayelekanga ezinjengalezi zandise ukwethusa labo abahlangana lazo. UMarein, owayehlala e-Africa eseNtshonalanga, wayejayele ukuzwa ilizwi likagogo wakhe owafayo limbiza ebusuku. Ngenxa yokwethuka, wayasuke ahlabe umkhosi evusa bonke ayehlala labo. Wacina esegula ingqondo.

Nxa kuyikuthi abafileyo bayaphila sibili, kulengqondo yini ukuthi bethuse izihlobo zabo? Akulangqondo. Imilayezo ezwisa ubuhlungu njengaleyi ivela emadimonini.

Kodwa kuthiwani ngemilayezo ebonakala iluncedo njalo iduduza? Ngokwesibonelo, uGbassay owase-Sierra Leone wayegula. Waphupha uyise owafayo. Uyise wamtshela ukuthi ayethatha ihlamvu esihlahleni esithile, alihlanganise lamanzi, abesenatha. Kwakungamelanga akhulumise muntu engakakwenzi lokhu. Wakwenza lokhu wasila.

Omunye umama wathi ngobunye ubusuku wabona umkakhe owafayo. Uthi wayemuhle njalo egqoke izigqoko ezinhle.

Imilayezo lemibono enjengaleyi ibonakala imihle njalo iluncedo. Ivela kuNkulunkulu yini? Hatshi,  kayiveli kuye. UJehova ‘unguNkulunkulu weqiniso.’ (Hubo 31:5) Ngeke asiqile loba asikhohlise. Amadimoni yiwo kuphela angenza lokho.

Kodwa akhona yini amadimoni amahle? Hatshi. Lakuba ngezinye izikhathi angabonakala angathi aluncedo, wonke mabi. Ngesikhathi uDeveli ekhuluma lo-Eva, wayekhanya angathi ngumngane. (Genesisi 3:1) Kodwa kwenzakalani ngemva kokuba esemlalele, wenza lokho ayekutshilo? Wafa.

USathane wathi u-Eva kasoze afe. U-Eva wamkholwa kodwa wacina efile

Uyakwazi ukuthi kujayelekile ukuthi umuntu ongalunganga azenze umngane walabo afuna ukubakhohlisa lokubaqila. Abantu bajayele ukuthi ungaboni umuntu ekuvezela izinyo ubususithi uyakuthanda. LeLizwi likaNkulunkulu lithi: ‘USathane uqobo uzenza ingilosi yokukhanya.’​—2 Khorinte 11:14.

UNkulunkulu kasakhulumi labantu abasemhlabeni ngamaphupho, ngemibono langamazwi avela endaweni yomoya. Usebenzisa iBhayibhili ukuze abaqondise njalo abanike imilayezo, engenza umuntu “ayilungisele ngokupheleleyo yonke imisebenzi emihle.”​—2 Thimothi 3:17.

Ngakho nxa uJehova esixwayisa ngobuqili bukaDeveli kutshengisa ukuthi uyasithanda. Uyakwazi ukuthi amadimoni yizitha eziyingozi.