Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Amadimoni Akhuthaza Ukuhlamuka kuNkulunkulu

Amadimoni Akhuthaza Ukuhlamuka kuNkulunkulu

Amanye amasiko asekelwe emangeni okuthi abafileyo bayasibona

Kodwa kungani uSathane lamadimoni akhe besebenza nzima kangaka ukuze bakhohlise abantu? Ngoba bafuna lathi sihlamuke labo. Bafuna sibakhonze. Bafuna sikholwe amanga abo njalo senze izinto uJehova angazithandiyo. Okunengi kwalokho abafuna sikwenze kugoqela imikhuba emayelana labafileyo.

Kubuhlungu njalo akukubi ukukhala nxa sifelwe ngumuntu esimthandayo. Ngemva kokufelwa ngumngane wakhe uLazaro, uJesu “wakhala.”​—Johane 11:35.

Kulemikhuba eminengi etshiyeneyo ephathelene lokufa emhlabeni wonke. Eminengi kayiphikisani lezimiso zeBhayibhili. Kodwa kuleminye esekelwe ekuthini abafileyo bayaphila njalo benelisa ukubona abaphilayo. Imilindelo, ukukhala okwedluleleyo lemingcwabo edulayo, elokunengi nengi okwenziwayo, kusekelwe ekwesabeni ukuzondisa imimoya yabafileyo. Kodwa njengoba abafileyo ‘bengazi lutho,’ labo abenza izinto ezinjengalezi basekela amanga kaSathane.​—umTshumayeli 9:5.

Amanye amasiko asekelwe emangeni okuthi abafileyo badinga uncedo lwethu

 Eminye imikhuba lemibuthano yenziwa ngoba abantu bacabanga ukuthi abafileyo bayaludinga uncedo lwabaphilayo njalo bangalimaza abaphilayo nxa bengajatshuliswanga. Kwezinye indawo, imihlatshelo lemikhosi yenziwa ngemva kwamalanga angu-40 loba sekudlule umnyaka umuntu efile. Kuthiwa lokhu kunceda ukuthi umufi ‘adlulele’ endaweni yomoya. Okunye okujayele ukwenziwa yikupha abafileyo ukudla lokunathwayo.

Imikhuba le yonke mibi ngoba isekela amanga kaSathane ngabafileyo. UJehova angakuvuma yini ukuthi senze imikhuba esekelwe emfundisweni yamadimoni? Ngeke!​—2 Khorinte 6:14-18.

Izinceku zikaNkulunkulu kazenzi loba yiwuphi umkhuba osekela amanga kaSathane. Esikhundleni salokho, zigxila ekududuzeni lasekusizeni abaphilayo. Ziyakwazi ukuthi uJehova nguye kuphela oyenelisa ukunceda lowo ofileyo.​—Jobe 14:14, 15.

 UNkulunkulu Uyakulahla Ukusebenzelana Lemimoya

Abanye abantu bakhuluma lamadimoni ngokwawo kumbe basebenzise inyanga loba isangoma. Lokhu yikusebenzelana lemimoya. Ubuthakathi, amasalamusi, ukubikezela ngekusasa lokubuza kwabafileyo yizindlela zokusebenzelana lemimoya.

UNkulunkulu uyazizonda izinto lezi. Ufuna sikhonze yena kuphela.—U-Eksodusi 20:5

IBhayibhili liyazilahla lezizinto, lithi: “Akungabi lamuntu phakathi kwenu . . . ocasisa ngemibono ocasisa imilingo njalo ophathelene lobuthakathi, ophosayo, loba olamadlozi loba olemimoya loba okhangelele kwabafileyo. Loba ngubani owenza lezizinto uyisinengiso kuJehova.”​—Dutheronomi 18:10-12.

Kungani uJehova esixwayisa kakhulu kangaka ngale mikhuba?

UJehova usixwayisa ukuthi singasebenzelani lemimoya ukuze siphile kuhle. Ulendaba  labantu njalo uyabathanda, uyakwazi ukuthi labo abasebenzelana lemimoya bazahlupheka.

UNilda owayeyinyanga, ohlala e-Brazil ngomunye owahlupheka ngenxa yokusebenzelana lemimoya. Amadimoni enza impilo yakhe yaba nzima. Uyalandisa: “Imimoya . . . yayingibusa, ingitshela okokwenza. Ngangiqaleka, ngibuye ngivuke, ngaba lohlupho lwengqondo. Amadimoni angihlukuluza kakhulu, imizwa yami yaze yaphambaniseka. Nganatha amaphilisi okungisiza, ngaqalisa ukuhlala ngibhema njalo nginatha. Lokho kwaqhubeka okweminyaka.”

Ukusebenzelana lamadimoni kuba lempumela ebuhlungu. Abantu bangasala bengaselandawo zokuhlala, inkululeko yabo kumbe bafe

Ngokuhamba kwesikhathi, uNilda encedwa nguJehova loFakazi bakhe abasemhlabeni kasaphindanga wahlaselwa ngamadimoni. Khathesi usephila impilo engcono njalo ejabulisayo. Uthi: “Ngikhuthaza wonke umuntu ukuthi angaqali ukusebenzelana lemimoya [emibi].”