Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 1

Uthando LukaNkulunkulu Alupheli

Uthando LukaNkulunkulu Alupheli

“Ukuthanda uNkulunkulu yilokhu: ukulalela imilayo yakhe. Njalo imilayo yakhe kayinzima.”​—1 UJOHANE 5:3.

1, 2. Kuyini uJehova asenzele khona okutshengisa ukuthi uyasithanda?

UYAMTHANDA yini uNkulunkulu? Mhlawumbe watshengisa ukuthi uyamthanda ngokuzinikela kuye. Kungenzakala lokuthi selingabangane. Kodwa iqiniso yikuthi yena wakuthanda ungakamthandi. IBhayibhili lisitshela ukuthi: “Siyathanda ngoba yena wasithanda kuqala.”​—1 UJohane 4:19.

2 Cabanga ngezindlela ezinengi uNkulunkulu atshengise ngazo ukuthi uyasithanda. Wasidala wasifaka emhlabeni omuhle njalo olakho konke esikudingayo ukuze sikholise ukuphila. (UMathewu 5:43-48; ISambulo 4:11) Ufuna sifunde ngaye njalo sibe ngabangane bakhe. Nxa sibala iBhayibhili siyabe silalela uJehova, ikanti nxa sikhuleka uyasilalela. (IHubo 65:2) UJehova uyasiqondisa futhi usinika amandla esebenzisa umoya wakhe ongcwele. (ULukha 11:13) Wathumela iNdodana yakhe ukuze isikhulule esonweni lasekufeni.​—Bala uJohane 3:16; KwabaseRoma 5:8.

3. Kuyini okumele sikwenze ukuze sihlale singabangane bakaJehova?

 3 Ulaye yini umngane oseduze njalo ongakulahliyo loba sekutheni? Kumele wenze konke okusemandleni akho ukuze ugcine ubungane obunjalo buqinile. UJehova ungumngane wethu oseduze kakhulu yikho kumele senze konke okusemandleni ethu ukuze sihlale singabangane bakhe. Singaba ngabangane bakhe kuze kube nini lanini, yikho iBhayibhili lisithi: “Zigcineni lisethandweni luka-Nkulunkulu.” (UJuda 21) Singakwenza njani lokhu? IBhayibhili lithi: “Ukuthanda uNkulunkulu yilokhu: ukulalela imilayo yakhe. Njalo imilayo yakhe kayinzima.”​—1 UJohane 5:3.

“UKUTHANDA UNKULUNKULU YILOKHU”

4, 5. (a) IBhayibhili liyabe likhuluma ngani nxa lisithi “ukuthanda uNkulunkulu”? (b) Wezwa njani ngesikhathi ufunda ngokuthi uJehova uyakuthanda?

4 Liyabe lisitshoni iBhayibhili nxa lisithi “ukuthanda uNkulunkulu”? Liyabe likhuluma ngendlela esimthanda ngayo uNkulunkulu hatshi indlela yena asithanda ngayo. Uyakhumbula yini ngesikhathi uqalisa ukufunda ngoJehova?

Nxa uzinikela kuJehova futhi ubhabhathizwa uyabe utshengisa ukuthi uyamthanda futhi ufuna ukumkhonza okwempilo yakho yonke

5 Khumbula ukuthi wezwa njani ngesikhathi usizwa ukuthi uNkulunkulu ufuna uthole ukuphila okungapheliyo epharadayisi lokuthi wathuma iNdodana yakhe ukuthi izosifela. (UMathewu 20:28; UJohane 8:29; KwabaseRoma 5:12, 18) Kuliqiniso ukuthi wathinteka kwamancane ngesikhathi ufunda ukuthi uJehova uyakuthanda njalo lawe waqalisa ukumthanda.​—Bala u-1 Johane 4:9, 10.

6. Kukhanya njani ukuthi umthanda ngeqiniso omunye umuntu? Ukuthanda uNkulunkulu kwakwenza wathatha liphi inyathelo?

 6 Indlela owawumthanda ngayo uNkulunkulu ngalesosikhathi yayiyisiqalo nje. Ngokwesibonelo ukuthanda umuntu othile akupheleli emazwini kuphela. Nxa umthanda sibili kuzakhanya ngokwenza izinto ezimthokozisayo. Kuyafanana lobungane bethu loJehova. Ukuthanda uJehova kwakwenza wazinikela kuye futhi wabhabhathizwa. Ngokwenza njalo wawuthembisa uJehova ukuthi uzamkhonza okwempilo yakho yonke. (Bala uRoma 14:7, 8.) Kodwa kuyini okungakunceda ukuthi umkhonze okwempilo yakho yonke?

‘SIYAYILALELA IMILAYO YAKHE’

7. Kuyini esizakwenza nxa simthanda uJehova? Yiphi eminye imithetho kaNkulunkulu okumele siyilandele?

7 Indlela esimthanda ngayo uJehova yenza ‘silalele imilayo yakhe.’ UJehova usebenzisa iBhayibhili ukuze asitshele indlela afuna siphile ngayo. Ngokwesibonelo usitshela ukuthi ukudakwa, ukuntshontsha, ukuya emacansini lomuntu ongatshadanga laye kanye lokukhonza ezinye izinto kubi.—1 KwabaseKhorinte 5:11; 6:18; 10:14; Kwabase-Efesu 4:28; KwabaseKholose 3:9.

8, 9. Nxa eBhayibhilini kungela mthetho okhuluma ngodaba oluthile, singakwazi njani lokho uJehova afuna sikwenze? Nika isibonelo.

8 UJehova kajatshuliswa yikuphongumlalela nje. Ngezinye izikhathi kuyabe kungela mthetho ositshela ukuthi senzeni. Kuyini okungasisiza ukuthi senze izinqumo ezinhle nxa singahlangana lesimo  esinjalo? (Kwabase-Efesu 5:17) IBhayibhili lisifundisa indlela uJehova abona ngayo izinto. Ukuqhubeka sifunda iBhayibhili kusinceda ukuthi sazi lokho uJehova akuthandayo lakuzondayo.​—Bala iHubo 97:10; IZaga 6:16-19; khangela Amabala Asekucineni 1.

9 Ngokwesibonelo kuyini okungasisiza nxa sikhetha inhlelo esifuna ukuzibukela ku-TV kumbe lokho esikukhangela ku-inthanethi? UJehova kasitsheli ukuthi senzeni kodwa usinika izimiso ezingasinceda ukuthi senze izinqumo ezinhle. Lamuhla ezokuzilibazisa zigcwele udlakela lokuziphatha okubi kwezemacansini. IBhayibhili lisitshela ukuthi uJehova ‘uyabazonda abantu abathanda udlakela’ kanye lokuthi ‘uzakwahlulela izifebe labo bonke abayiziphingi.’ (IHubo 11:5; KumaHebheru 13:4) Izimiso lezi zingasinceda njani ukuthi senze izinqumo ezinhle? Kumele sixwaye loba yini uJehova ayizondayo.

10, 11. Kungani simlalela uJehova?

10 Kungani simlalela uJehova? Siyamlalela ngoba siyamthanda. Asenzeli ukubalekela isijeziso kumbe inhlupho eziba khona ngenxa yokungamlaleli. (KwabaseGalathiya 6:7) Sifuna ukwenza uBaba wethu osezulwini athokoze njengomntwana ofisa ukuthokozisa uyise. Akulanto engasenza saneliseke ukwedlula ukwazi ukuthi sithokozisa uJehova.—IHubo 5:12; IZaga 12:2; khangela Amabala Asekucineni 2.

11 UJehova siyamlalela lanxa kwezinye izikhathi  kunzima ukwenza njalo. Asizikhetheli ukuthi yiphi imithetho kaNkulunkulu esifuna ukuyilalela. (UDutheronomi 12:32) Silalela konke uJehova asitshela khona njengomhubi owathi: “Ngithokoza ngisemilayweni yakho ngokuba ngiyayithanda.” (IHubo 119:47; KwabaseRoma 6:17) Sifuna ukulingisela uNowa owenza konke uJehova ayemtshela khona ngoba wayemthanda. IBhayibhili lithi uNowa “wakwenza konke” akulaywa nguJehova. (UGenesisi 6:22) Uyafuna yini ukuba njengoNowa?

12. UJehova uthokoziswa yizinqumo ezinjani?

12 UJehova uzwa njani nxa simlalela? Siletha “intokozo enhliziyweni” yakhe. (IZaga 11:20; 27:11) Kuyisibusiso esikhulu ukuthokozisa uMdali wezinto zonke. Kasibambi ngamandla ukuthi simlalele kodwa usinike inkululeko yokuzikhethela. Lokhu kutsho ukuthi siyazikhethela ukuthi sizakwenza okuhle loba okubi. UJehova ufuna indlela esimthanda ngayo isenze sikhethe ukwenza okuhle. Nxa singenza njalo sizaphila impilo engcono kakhulu.​—UDutheronomi 30:15, 16, 19, 20; khangela Amabala Asekucineni 3.

“IMILAYO YAKHE KAYINZIMA”

13, 14. Sazi njani ukuthi imithetho kaNkulunkulu kayinzima? Nika umzekeliso.

13 Uyake uzwe angani imithetho kaJehova inzima kumbe iyakucindezela? IBhayibhili likwenza kucace ukuthi: “Imilayo yakhe kayinzima.” (1 UJohane 5:3) UJehova kasitsheli ukuthi senze okungaphezu kwamandla ethu njalo imithetho yakhe ilula ukuyilandela.  Kwamanye amavesi ibala elithi ‘nzima’ litsho imithetho engelangqondo. (UMathewu 23:4; ImiSebenzi 20:29, 30) IBhayibhili okuthiwa yi-New English Translation lithi: “Imithetho yakhe ayisiyo mthwalo.”

14 Ake sithi uncedisa umngane wakho ukuthutha. Ezinye izinto elizithuthayo zilula ikanti ezinye zingadinga abantu ababili ukuthi bazibambisane. Umngane wakho angakuyekela yini uthwala izinto ezisindayo uwedwa? Hatshi. Ngenxa yani? Ngoba kafuni ukuthi ulimale. UJehova laye unjalo, ngeke asicele ukuthi senze into enzima. (UDutheronomi 30:11-14) UJehova uyasizwisisa. IBhayibhili lithi: “Uyakwazi ukuthi sibunjwa njani, uyakhumbula ukuthi siluthuli.”​—IHubo 103:14.

15. Ukulalela imithetho kaJehova kusinceda ngani?

15 UMosi watshela ama-Israyeli ukuthi ukulalela imithetho kaJehova kwakuzawenza athole “ukuphumelela lokuphila.” (UDutheronomi 5:28-33; 6:24) Lanamuhla kulokhu kunjalo. Konke uJehova asitshela khona kuyasinceda ukuthi sibe lempilo engcono. (Bala u-Isaya 48:17.) UJehova uyakwazi okungenza impilo zethu zibe ngcono. (KwabaseRoma 11:33) IBhayibhili lithi: “UNkulunkulu uluthando.” (1 UJohane 4:8) Lokhu kutsho ukuthi uJehova wenza zonke izinto ngenxa yokuthi uyasithanda.

16. Kuyini okungasinceda ukuthi simlalele uNkulunkulu lanxa kulezinto ezenza kube nzima ukwenza njalo?

16 Kwezinye izikhathi kuba lezinto ezenza kube nzima ukulalela imithetho kaNkulunkulu.  Ngokwesibonelo, uSathane nguye obusa umhlaba lo njalo uyasiyenga ukuthi senze okubi. (1 UJohane 5:19) Okunye okungenza kube nzima ukulalela imithetho kaNkulunkulu yimicabango emibi kanye lezifiso ezimbi. (KwabaseRoma 7:21-25) Indlela esimthanda ngayo uNkulunkulu yiyo ezasinceda ukuthi senze okulungileyo njalo uyasincedisa ngokusinika umoya ongcwele. (1 USamuyeli 15:22, 23; ImiSebenzi 5:32) Umoya ongcwele usisiza sibe lobuntu obenza kube lula ukulalela uNkulunkulu.​—KwabaseGalathiya 5:22, 23.

17, 18. (a) Kuyini esizakufunda ebhukwini leli? (b) Sizaxoxa ngani esahlukweni esilandelayo?

17 Ibhuku leli lizasinceda siphile ngendlela ethokozisa uJehova. Sizafunda ukuthi singazisebenzisa njani izimiso zikaNkulunkulu ezimpilweni zethu. Ungakhohlwa ukuthi uJehova kasibambi ngamandla ukuthi simlalele. Ukulalela uJehova kuzakwenza impilo zethu zibe ngcono kakhulu njalo sithole ukuphila okuphakade. Okuqakatheke kakhulu yikuthi ukulalela uNkulunkulu kutshengisa indlela esimthanda ngayo.​—Khangela Amabala Asekucineni 4.

18 UJehova usinike umzwangedwa ukuze senelise ukukhetha phakathi kokuhle lokubi. Nxa singawuqeqetsha, uzasinceda ukuthi ‘silalele imilayo yakhe.’ Uyini umzwangedwa futhi singawuqeqetsha njani? Lokhu sizaxoxa ngakho esahlukweni esilandelayo.