Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 15

Ungenzani Ukuze Ukholise Umsebenzi Wakho?

Ungenzani Ukuze Ukholise Umsebenzi Wakho?

“Ukuthi wonke umuntu adle, anathe azuze ukusuthiseka ekusebenzeni gadalala kwakhe.”​—UMTSHUMAYELI 3:13.

1-3. (a) Abantu abanengi bakubona njani ukusebenza? (b) Yiphi imibuzo esizaxoxa ngayo esahlukweni lesi?

EMHLABENI jikelele abantu basebenza nzima ukuze bazinakekele njalo bondle izimuli zabo. Kodwa abanengi abayithandi imisebenzi abayenzayo futhi kubathwalisa nzima ukuvukela kuyo nsuku zonke. Wena uyawukholisa yini umsebenzi owenzayo? Nxa ungawukholisi, kuyini okungakunceda ukuthi uwuthande?

2 ILizwi likaNkulunkulu lithi: “Ukuthi wonke umuntu adle, anathe azuze ukusuthiseka ekusebenzeni gadalala kwakhe—lokhu kuyisipho sikaNkulunkulu.” (UmTshumayeli 3:13) UJehova wasidala silesifiso sokusebenza futhi ufuna siyikholise imisebenzi esiyenzayo.​—Bala umTshumayeli 2:24; 5:18.

3 Pho kuyini okungasinceda ukuthi siyikholise imisebenzi yethu? Yiphi imisebenzi okungamelanga amaKhristu ayenze? Singenzani ukuze umsebenzi ungacini usiphambanisa ekukhonzeni uJehova? Yiwuphi umsebenzi oqakatheke kulayo yonke?

ISIBONELO SIKAJEHOVA LOJESU

4, 5. Kungani sisithi uJehova uyakuthanda ukusebenza?

4 UJehova uyakuthanda ukusebenza. UGenesisi 1:1  uthi: “Ekuqaleni uNkulunkulu wadala amazulu lomhlaba.” Ngemva kokudala umhlaba lakho konke okukuwo wakubona ‘kukuhle kakhulu’ ayesekwenzile. (UGenesisi 1:31) Lokhu kusitshengisa ukuthi wasuthiseka ngomsebenzi wakhe.​—1 KuThimothi 1:11, NW.

5 UJehova ulokhu esebenza lanamuhla. UJesu wathi: “UBaba uhlezi esemsebenzini wakhe kuze kube namuhla.” (UJohane 5:17) Lanxa singayazi yonke imisebenzi ayenzayo, ikhona esiyaziyo. Ngokwesibonelo ulokhu ekhetha labo abazabusa loJesu eMbusweni wakhe. (2 KwabaseKhorinte 5:17) Kanti njalo uyasiqondisa futhi uyasinakekela. Uqondisa lomsebenzi wokutshumayela onceda abantu abanengi ukuthi bafunde ngaye futhi babe lethuba lokuthola ukuphila okuphakade.​—UJohane 6:44; KwabaseRoma 6:23.

6, 7. UJesu uyakuthanda yini ukusebenza? Chasisa.

6 UJesu laye uyakuthanda ukusebenza. Ngesikhathi esezulwini wayeyisisebenzi esiyingcitshi, encedisa uNkulunkulu ukudala yonke into esezulwini lasemhlabeni. (IZaga 8:22-31; KwabaseKholose 1:15-17) Langesikhathi elapha emhlabeni waqhubeka esebenza gadalala. Ngokwesibonelo, eseselijaha wafundela ukubaza njalo kungenzakala ukuthi wayesakha lezindlu. UJesu wayeyingcitshi sibili emsebenzini lo yikho abantu baze bambiza ngokuthi ‘ngumbazi.’​—UMakho 6:3.

7 Kodwa umsebenzi ayewuqakathekisa kakhulu yikutshumayela izindaba ezinhle lokufundisa abantu  ngoJehova. Phela wayeleminyaka emithathu lengxenye kuphela yokuthi enze umsebenzi lo, ngakho wayesebenza kusukela ekuseni kuze kube sebusuku. (ULukha 21:37, 38; UJohane 3:2) Wayetshumayela ezindaweni ezikhatshana kakhulu futhi efundisa abantu abatshiyeneyo.​—ULukha 8:1.

8, 9. Kungani sisithi uJesu wayewukholisa umsebenzi wakhe?

8 Ukwenza umsebenzi kaJehova kwakunjengokudla kuJesu ngoba kwakumnika amandla. Ngezinye insuku wayesebenza aze aswele lesikhathi sokudla. (UJohane 4:31-38) Wayehlala ekulungele ukutshela abanye ngoYise. Yikho wakhuleka kuJehova wathi: “Sengikulethele inkazimulo emhlabeni ngokuphelelisa umsebenzi owanginika wona ukuthi ngiwenze.”​—UJohane 17:4.

9 Kuyacaca ukuthi uJehova loJesu bayakuthanda ukusebenza. Lathi sifuna ukuba “ngabalingiseli bakaNkulunkulu” futhi sifuna ‘ukulandela amanyathelo [kaJesu].’ (Kwabase-Efesu 5:1; 1 UPhetro 2:21) Ngakho kumele sikhuthale kuloba yiwuphi umsebenzi esiwenzayo.

UYAWUKHOLISA YINI UMSEBENZI WAKHO?

10, 11. Kuyini okungakunceda ukuthi ukholise umsebenzi owenzayo?

10 UJehova ukhangelele ukuthi sisebenze nzima ukuze sinakekele izimuli zethu. Siyafuna ukuthi siwukholise umsebenzi wethu kodwa kwezinye izikhathi akulula. Manje kuyini ongakwenza nxa ungawukholisi umsebenzi owenzayo?

Ukuba lombono omuhle ngomsebenzi owenzayo kuzakunceda ukuthi uwukholise

11 Woba lombono omuhle. Kwezinye izikhathi  ngeke wenelise ukuntshintsha umsebenzi owenzayo kumbe isikhathi osisebenzayo kodwa kungenzakala ukuthi uwukholise. Ukwazi ukuthi uJehova ufuna senzeni kuzasinceda ukuthi siwukhwabithe umsebenzi esiwenzayo. Ngokwesibonelo ukhangelele ukuthi inhloko yemuli yenze konke okusemandleni ayo ukuthi yondle imuli yayo. IBhayibhili lithi umuntu ongondli imuli yakhe “mubi kakhulu kulongakholwayo.” (1 KuThimothi 5:8) Ngakho nxa uyinhloko yemuli futhi usebenza nzima ukuze unakekele imuli yakho woba leqiniso lokuthi uJehova uyathokoza ngokwenzayo.

12. Kunceda ngani ukukhuthala lokuthembeka emsebenzini?

12 Khuthala futhi uthembeke. Lokhu kuzakwenza uwukholise kakhulu umsebenzi wakho. (IZaga 12:24; 22:29) Kuzakwenza lokuthi umqhatshi wakho akuthembe ngoba abaqhatshi bafuna abantu abakhutheleyo futhi abangasoze babantshontshele imali lamathuluzi. (Kwabase-Efesu 4:28) Kodwa okuqakatheke kakhulu yikuthi uJehova uyathokoza nxa ukhuthele futhi uthembekile. Ukwazi ukuthi ujabulisa uNkulunkulu kuzakwenza ube ‘lesazela esihle.’​—KumaHebheru 13:18; KwabaseKholose 3:22-24.

13. Ukuziphatha kwakho kungaba layiphi impumela?

13 Khumbula ukuthi indlela oziphatha ngayo emsebenzini yenza uJehova adunyiswe. Ukwazi lokhu kumele kukwenze ukholise ukusebenza. (KuThithusi 2:9, 10) Ukuziphatha kwakho kungenza omunye osebenza laye afune ukufunda iBhayibhili.​—Bala iZaga 27:11; u-1 Phetro 2:12.

 KUMELE NGIKHETHE UMSEBENZI ONJANI?

14-16. Kuyini okumele ucabange ngakho ungakakhethi umsebenzi?

14 IBhayibhili alisitsheli ukuthi yiphi imisebenzi okumele siyenze lokungamelanga siyenze. Kodwa lilezimiso ezingasinceda ukuthi sikhethe kuhle endabeni le. (IZaga 2:6) Ake sixoxe ngezibonelo ezimbili:

Akumelanga wenze umsebenzi ophikisana lezimiso zikaJehova

15 Umsebenzi lo uzakwenza ngenze into uJehova angayifuniyo yini? Sesifundile ngezinye izinto uJehova azizondayo ezigoqela ukuntshontsha lokuqamba  amanga. (U-Eksodusi 20:4; ImiSebenzi 15:29, NW; Kwabase-Efesu 4:28; ISambulo 21:8) Yikho akumelanga senze umsebenzi ongahambelani lezimiso zikaJehova.​—Bala u-1 Johane 5:3.

16 Ukwenza umsebenzi lo kuzakwenza kukhanye angani ngisekela umkhuba othile ozondwa nguJehova yini? Ngokwesibonelo, ake sithi usuthole umsebenzi wokwamukela abantu kumbe amafoni eklinika yokukhipha izisu. Uzakwenzani? Akulanto embi ngokwamukela amafoni labantu kodwa uyakwazi ukuthi uJehova uyakuzonda ukukhipha izisu. Ngakho lanxa kuyabe kungayisuwe okhipha abantu izisu, cabanga ngokuthi uJehova uzakuzwa njani nxa ungenza lowomsebenzi. Kasoze akubone ulecala yini lawe?​—U-Eksodusi 21:22-24.

17. Kuyini okungasinceda ukuthi senze izinqumo ezithokozisa uNkulunkulu?

17 Ukusebenzisa izimiso zeBhayibhili kuzasinceda ukuthi sibe ngabantu abenelisa “ukwehlukanisa okuhle kokubi.” (KumaHebheru 5:14) Zibuze imibuzo le: ‘Ukwamukela umsebenzi lo akusoze kubakhube yini abanye? Umsebenzi lo uzakwenza ngitshiye imuli yami ngiye kwelinye ilizwe yini? Kuzayiphatha njani imuli yami?’

YENZA OKUQAKATHEKILEYO KUQALA

18. Kuyini okungenza kube nzima ukuthi siqakathekise ukukhonza uJehova?

18 Siphila “ezinsukwini zokucina” futhi lokhu kwenza kube nzima kwezinye izikhathi ukuthi siqakathekise ukukhonza uJehova. (2 KuThimothi 3:1) Akulula  ukuthola umsebenzi kulezinsuku futhi nxa singawuthola sisebenza nzima ukuze sinakekele izimuli zethu. Lanxa kunjalo akumelanga sikhohlwe ukuthi ukukhonza uJehova yikho okumele kuze kuqala. Akufanelanga sivumele ukuthi umsebenzi lokudinga imali kube yikho okuqakatheke kakhulu ekuphileni kwethu. (1 KuThimothi 6:9, 10) Pho kuyini okungasinceda ukuthi siqakathekise ukukhonza uJehova ngapha sinakekela izimuli zethu?​—KwabaseFiliphi 1:10, NW.

19. Ukuthemba uJehova kuzasinceda njani?

19 Themba uJehova ngenhliziyo yonke. (Bala iZaga 3:5, 6.) Asithandabuzi lakancane ukuthi uJehova uyakwazi esikudingayo lokuthi uyasikhathalela. (IHubo 37:25; 1 UPhetro 5:7) ILizwi lakhe lithi: “Ekuphileni kwenu xwayani ukuthanda imali lisuthiseke ngalokho elilakho, ngoba uNkulunkulu wathi, ‘Kangisoze ngilitshiye; kangisoze ngilidele.’” (KumaHebheru 13:5) UJehova uhlala esinakekela ngakho konke esikudingayo. Yikho kafuni sihlale sikhathazekile ngokuthi sizayithatha ngaphi imali yokunakekela izimuli zethu. (UMathewu 6:25-32) Lanxa izimo zingaze zibe nzima akumelanga siyekele ukubala iBhayibhili, ukutshumayela kanye lokuya emihlanganweni yebandla.​—UMathewu 24:14; KumaHebheru 10:24, 25.

20. Kuyini okungakunceda ukuthi uphile impilo elula?

20 Phila impilo elula. (Bala uMathewu 6:22, 23.) Ukungabi lezinto ezinengi empilweni kwenza kube lula ukukhonza uJehova. Akumelanga sivumele imali, impilo entofontofo kanye lezempucuko kube yikho okuqakatheke ukwedlula ubuhlobo bethu loNkulunkulu. Kuyini okungakunceda ukuthi wenelise  ukuphila impilo elula? Yikuzama ukungabi lezikwelede. Nxa ulazo, zama ukuzibhadala zize ziphele. Kulula ukuthi izinto zomhlaba lo zikudlele isikhathi uze uswele esokuthandaza, esokutaditsha lesokutshumayela. Ngakho kulokuthi ugijimisane lazo, zama ‘ukusuthiseka ngalokho’ olakho. (1 KuThimothi 6:8) Okunye ongakwenza yikuhlala uhlola izimo zakho ukuze ubone ukuthi ungayithuthukisa njani inkonzo yakho.

21. Kungani kumele sinanzelele lokho esikuqakathekisayo?

21 Hlela kuhle. Kumele sisebenzise ngokuhlakanipha  isikhathi sethu, amandla ethu kanye lempahla esilayo. Nxa singayekela ukunanzelela, imfundo kanye lokudinga imali kungasiqedela isikhathi esinengi. UJesu wathi: ‘Funani kuqala uMbuso kaNkulunkulu.’ (UMathewu 6:33) Izinqumo esizenzayo lalokho esihlela ukukwenza empilweni kutshengisa ukuthi kuyini esikuqakathekisayo.

KUYINI OKUQAKATHEKE UKWEDLULA KONKE?

22, 23. (a) Kuyini okuqakatheke kakhulu okumele sikwenze? (b) Kuyini okuzasinceda ukuthi sikholise umsebenzi wethu?

22 Ukukhonza uJehova kuqakatheke ukwedlula loba yini futhi eyinye indlela esimkhonza ngayo yikutshumayela izindaba ezinhle. (UMathewu 24:14; 28:19, 20) Sifuna ukulingisela uJesu ngokusebenza nzima emsebenzini lo. Abanye bancedisa lapho okulabamemezeli abalutshwana khona ikanti abanye sebafundela ezinye izindimi ukuze benelise ukutshumayeza abantu abatshiyeneyo. Xoxa labo nxa bekhona obaziyo ubabuze ukuthi kuyini okwabanceda ukuthi benze njalo. Bazakutshela ukuthi khathesi sebethokoza futhi bayasuthiseka.​—Bala iZaga 10:22.

Ukukhonza uJehova kuqakatheke ukwedlula loba yin

23 Namuhla abanengi bethu basebenza amahora amanengi ikanti abanye benza imisebenzi etshiyeneyo. Konke lokhu sikwenzela ukondla izimuli zethu. UJehova uyakubona ukusebenza nzima okunjalo futhi uyathokoza ngakho. Kasizimiseleni ukukhuthala kuloba yiwuphi umsebenzi esiwenzayo, silingisele uJehova loJesu. Kodwa kasingakhohlwa ukuthi okuqakatheke kakhulu yikukhonza uJehova okugoqela lokutshumayela. Lokhu kuzasenza sithokoze.