Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 8

UJehova Ufuna Sihlanzeke

UJehova Ufuna Sihlanzeke

“Kwabahlanzekileyo uziveza uhlanzekile.”​—IHUBO 18:26.

1-3. (a) Kungani umama esiba leqiniso lokuthi umntanakhe uhlanzekile? (b) Kungani uJehova efuna sihlanzeke?

AKE UCABANGE ngomama olomntwana oya esikolo. Uyamgezisa futhi abe leqiniso lokuthi izigqoko zakhe zihlanzekile. Uyakwazi ukuthi lokhu kuvikela umntanakhe ukuthi angabanjwa yimikhuhlane futhi kwenza labanye babone ukuthi abazali bakhe bayamnakekela.

2 UBaba wethu uJehova ufuna lathi sihlanzeke. (IHubo 18:26) Uyakwazi ukuthi lokhu kunceda thina  futhi kwenza yena adunyiswe.​—UHezekheli 36:22; bala u-1 Phetro 2:12.

3 Kutshoni ukuhlanzeka futhi kungani kuqakathekile? Ake sixoxe ngemibuzo le ukuze sibone lapho okumele sintshintshe khona.

KUNGANI KUMELE SIHLANZEKE?

4, 5. (a) Yisiphi isizatho esenza sihlanzeke? (b) Indalo isifundisani ngoJehova?

4 UJehova uhlanzekile. (ULevi 11:44, 45) Isizatho esiqakathekileyo esenza sihlanzeke yikuthi sifuna ukuba “ngabalingiseli bakaNkulunkulu.”​—Kwabase-Efesu 5:1.

5 Indalo isifundisa ukuthi uJehova uyakuqakathekisa ukuhlanzeka. UJehova wadala umhlaba ngendlela yokuthi ugcine amanzi lomoya kuhlanzekile. (UJeremiya 10:12) Nansi isibonelo sokunye okugcina umhlaba uhlanzekile lanxa abantu bewungcolisa. UJehova wadala okuyizinanakazana okuncinyane (ama-microbes) ongakubona kuphela nxa usebenzisa umtshina. Okuyizinanakazana lokhu kuyenelisa ukuntshintsha into engcolileyo ibe ngehlanzekileyo. Lokhu kuyamangalisa sibili. Abezesayensi sebesebenzisa izinanakazana lezi ukuze bazame ukugcina umhlaba uhlanzekile.​—KwabaseRoma 1:20.

6, 7. UMthetho kaMosi watshengisa njani ukuthi labo abakhonza uJehova kumele bahlanzeke?

6 UMthetho uJehova awunika abako-Israyeli wenza sibone ukuthi ukuhlanzeka kuqakatheke kangakanani. Ngokwesibonelo, kwakumele bahlanzeke emzimbeni ukuze uJehova amukele ukukhonza kwabo. NgeLanga Lokubuyisana umphristi omkhulu  kwakumele ageze kabili. (ULevi 16:4, 23, 24) Abanye abaphristi kwakumele bageze izandla lenyawo bengakanikeli imihlatshelo. (U-Eksodusi 30:17-21; 2 ImiLando 4:6) Kwezinye izikhathi isijeziso sokungalaleli imithetho yokuhlanzeka kwakuyikufa.​—ULevi 15:31; AmaNani 19:17-20.

7 UMthetho kaMosi usifundisa okunengi mayelana lendlela uJehova aqakathekisa ngayo ukuhlanzeka. UMthetho lo wawusithi izikhonzi zikaJehova kumele zihlanzeke. UJehova kantshintshi. (UMalaki 3:6) Ufuna lathi sihlanzeke.​—UJakhobe 1:27.

KUTSHONI UKUHLANZEKA?

8. Kugoqelani ukuhlanzeka?

8 Ngombono kaJehova ukuhlanzeka akupheleli ekugezeni, ekuwatsheni impahla zethu lasekuklineni lapho esihlala khona. Kodwa kutsho ukuthi sihlanzeke kukho konke esikwenzayo. Kumele sihlanzeke ekukhonzeni, ekuziphatheni lasemicabangweni.

9, 10. Kutshoni ukuhlanzeka ekukhonzeni?

9 Ukuhlanzeka ekukhonzeni. Akumelanga sihlanganyele ekukhonzeni kwamanga. Ngesikhathi ama-Israyeli ethunjiwe eBhabhiloni, ayephakathi kwabantu ababesenkolweni yamanga. U-Isaya waphrofetha wathi ama-Israyeli ayezabuyela elizweni lakibo ayevuselela ukukhonza okuhlanzekileyo. UJehova wawatshela wathi: “Phumani lapho! Lingathinti lutho olungcolileyo. Phumani kulo libe ngabahlambulukileyo.” Kwakungamelanga bakhonze uNkulunkulu ngapha belandela izimfundiso, imikhuba kanye lamasiko enkolo yamanga yaseBhabhiloni.—U-Isaya 52:11.

 10 Lanamuhla amaKhristu eqiniso akumelanga ahlanganyele enkolweni yamanga. (Bala u-1 Khorinte 10:21.) Imikhuba lamasiko kanye lalokho okukholwa ngabantu abanengi kusekelwe ezimfundisweni zenkolo yamanga. Ngokwesibonelo, abantu abanengi bakholwa ukuthi kukhona okuqhubeka kuphila kithi nxa singafa. Lokhu yikho okwenza abantu benze imikhuba eminenginengi nxa umuntu angafa. (UmTshumayeli 9:5, 6, 10) AmaKhristu kumele ayixwaye imikhuba enjalo. Sifuna ukuhlala sihlanzekile kuJehova yikho akumelanga sivume nxa amalunga emuli ezama ukusibamba ngamandla ukuthi senze imikhuba enjalo.​—ImiSebenzi 5:29.

11. Kutshoni ukuhlanzeka ekuziphatheni?

11 Ukuhlanzeka ekuziphatheni. Kumele sixwaye ukuziphatha kubi kwezemacansini ukuze sihlanzeke emehlweni kaJehova. (Bala u-Efesu 5:5.) UJehova usitshela ukuthi ‘sibalekele ukuxhwala kobufebe.’ Ukwenza kucace ukuthi labo abafebayo futhi bengaphenduki abasoze ‘balidle ilifa loMbuso kaNkulunkulu.’​—1 KwabaseKhorinte 6:9, 10, 18; khangela Amabala Asekucineni 22.

12, 13. Kungani kumele sihlanzeke emicabangweni?

12 Ukuhlanzeka emicabangweni. Izenzo zisukela emicabangweni. (UMathewu 5:28; 15:18, 19) Imicabango ehlanzekileyo izasinceda senze izinto ezihlanzekileyo. Kodwa njengoba silesono kwezinye izikhathi siba lemicabango emibi. Nxa ingabakhona kumele sihle siyixotshele khatshana ukuze sihlale silengqondo ehlanzekileyo. Singayekela ukwenza  njalo siyacina sisenza izinto ezimbi. Yikho kumele sihlale sicabanga izinto ezihlanzekileyo. (Bala uFiliphi 4:8.) Okungasinceda yikuxwaya ezokuzilibazisa ezilokuziphatha kubi kwezemacansini loba udlakela. Kumele sikhethe kuhle esikubalayo, esikubukelayo lesikukhulumayo.​—IHubo 19:8, 9.

13 Kumele sihlanzeke ekukhonzeni, ekuziphatheni, lasemicabangweni ukuze sihlale sisethandweni lukaNkulunkulu. Kodwa uJehova ufuna sihlanzeke lasemzimbeni.

OKUNGASISIZA UKUTHI SIHLALE SIHLANZEKILE

14. Kungani kuqakathekile ukuthi sihlanzeke?

14 Ukugcina imizimba yethu lezindawo esihlala kuzo kuhlanzekile kunceda thina labanye. Sizathokoza futhi labanye bazakuthanda ukuba lathi. Kodwa isizatho esiqakatheke kakhulu esenza sihlale sihlanzekile yikuthi ukwenza njalo kudumisa uJehova. Ake ucabange ngalokhu: Nxa ungabona umntwana ohlala engcolile ungahle ucabange ukuthi abazali bakhe bangamatshapha. Ngendlela efananayo nxa singahlanzekanga abantu bangaqalisa ukugcona uJehova. UPhawuli wathi: “Kasibeki zikhubekiso endleleni yomuntu, ukuze imfundiso yethu ingasolwa. Kodwa, njengezisebenzi zikaNkulunkulu sizethula ngazo zonke izindlela.”​—2 KwabaseKhorinte 6:3, 4.

Kumele sihlanzeke ngoba singabantu bakaJehova

15, 16. Kuyini esingakwenza ukuze sihlale sihlanzekile?

15 Umzimba lempahla. Kumele sihlale sihlanzekile ngaso sonke isikhathi. Ngokwesibonelo, kuqakathekile ukuthi sigeze nsuku zonke. Kumele sigeze izandla ngamanzi lesepa singakabambi ukudla lalapho  siphuma esambuzini kumbe nxa besibambe into engcolileyo. Ukugeza izandla kungakhanya kuyinto encane kodwa kuqakathekile ukuze singamemethekisi imikhuhlane. Kungasindisa impilo zabantu. Kumele sidinge enye indawo yokuya ngaphandle nxa singelasambuzi. Ama-Israyeli ayengelazambuzi yikho ayegebha igodi nxa esiya ngaphandle abesegqibela. Lokhu ayekwenzela khatshana lemizi yabantu kanye lezindawo zamanzi.​—UDutheronomi 23:12, 13.

16 Akudingi ukuthi izigqoko zethu zibe ngezidulayo kodwa okuqakathekileyo yikuthi zibe ngezihlanzekileyo. (Bala u-1 Thimothi 2:9, 10.) Sifuna ukuthi indlela esikhangeleka ngayo yenze abantu badumise uJehova.​—KuThithusi 2:10.

17. Kungani kumele sigcine izindawo esihlala kuzo zihlanzekile?

 17 Indawo esihlala kuyo. Kuqakathekile ukuthi sigcine izindawo esihlala kuzo zihlanzekile. Kumele sibe leqiniso lokuthi izimota zethu zihlanzekile ikakhulu nxa sisiya emihlanganweni yebandla kumbe ekutshumayeleni. Phela nxa sitshumayela siyabe sitshela abantu ngomhlaba ohlanzekileyo olipharadayisi. (ULukha 23:43; ISambulo 11:18) Indlela esinakekela ngayo izindawo esihlala kuzo ingatshengisa ukuthi sesikulungele yini ukuyahlala emhlabeni omutsha.

18. Kungani kumele sigcine izindawo esikhonzela kuzo zihlanzekile?

18 Izindawo esikhonzela kuzo. Eyinye indlela esitshengisa ngayo ukuthi siyakuqakathekisa ukuhlanzeka yikugcina izindawo esikhonzela kuzo zihlanzekile. Lokhu kudumisa uJehova ngoba abantu abanengi bajayele ukubabaza nxa bebona izindawo esikhonzela kuzo zihlanzekile. Kungumlandu wethu sonke ukugcina amaWolu oMbuso ehlanzekile futhi esesimeni esihle.​—2 ImiLando 34:10.

XWAYA IMIKHUBA ENGCOLILEYO

19. Kuyini okumele sikuxwaye?

19 Lanxa iBhayibhili lingasitsheli yonke imikhuba emibi okumele siyixwaye, lilezimiso ezingasinceda sizwisise ukuthi uJehova uzwa njani ngemikhuba enjalo. Kafuni ukuthi sibheme, sinathe kakhulu kumbe sisebenzise kubi izidakamizwa. Nxa singabangane bakaNkulunkulu sizaxwaya ukwenza izinto lezi ngoba siyakuhlonipha ukuphila. Imikhuba le ingaphambanisa  impilakahle yethu leyabanye kumbe isibulale. Abantu abanengi bazama ukuyekela imikhuba le emibi ukuze bavikele impilo zabo. Kodwa thina okwenza siyekele imikhuba enjalo yikuthi siyamthanda uNkulunkulu. Omunye owesifazana wathi: “UJehova wangincedisa ukuthi ngitshiye imikhuba emibi. . . . Ngibona angani ngangingasoze ngenelise ukuntshintsha aluba kangincedisanga.” Ake sixoxe ngezimiso ezinhlanu ezingasinceda ukuthi sitshiye imikhuba eyingozi.

20, 21. Yiphi imikhuba uJehova afuna siyixwaye?

20 “Njengoba silezithembiso lezi, bazalwane abathandekayo, kasizihlambululeni ezintweni zonke ezingcolisa umzimba lomoya, siphelelise ubungcwele ngokwesaba uNkulunkulu.” (2 KwabaseKhorinte 7:1) UJehova ufuna sixwaye imikhuba engcolisa imizimba yethu kumbe iphambanise ingqondo zethu.

21 Isizatho esiqakathekileyo esenza ‘sizihlambulule ezintweni zonke’ yileso esiku-2 KwabaseKhorinte 6:17, 18. UJehova uthi: “Lingathinti lutho olungcolileyo.” Uphinda athi: “Ngizalemukela. Mina ngizakuba nguYihlo, lina lizakuba ngamadodana lamadodakazi ami.” UJehova uzasithanda ngendlela ubaba athanda ngayo abantwabakhe nxa singaxwaya loba yini engenza engamthokozisiyo.

22-25. Yiziphi izimiso ezingasisiza ukuthi sixwaye imikhuba engcolileyo?

22 “Thanda iNkosi uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke langomphefumulo wakho  wonke langengqondo yakho yonke.” (UMathewu 22:37) Umthetho lo uqakatheke kulayo yonke. (UMathewu 22:38) Kumele simthande kakhulu uJehova. Kodwa nxa singasebenzisa izidakamizwa lokunye okuyingozi siyabe sitshengisa ukuthi asimthandi uJehova futhi asikuhloniphi ukuphila.

23 “[UJehova] upha bonke abantu impilo lomphefumulo lokunye konke.” (ImiSebenzi 17:24, 25) Akuthandabuzwa ukuthi ngeke usitshaphaze isipho osiphiwe ngumngane wakho. Ukuphila kuyisipho esihle esisinikwe nguJehova. Kumele sisiqakathekise kakhulu isipho lesi. Lokhu singakwenza ngokuphila ngendlela edumisa uNkulunkulu.​—IHubo 36:9.

24 “Thanda umakhelwana wakho njengalokhu uzithanda wena.” (UMathewu 22:39) Imikhuba engcolileyo kayilimazi thina kuphela kodwa ilimaza lalabo abaseduze lathi okungagoqela abantu esibathandayo. Ngokwesibonelo, umuntu obhemayo angagulisa abantu ahlala labo ngenxa yokuthi bayabe behotsha intuthu yegwayi. Kodwa nxa singayekela imikhuba emibi, siyabe sitshengisa ukuthi siyabathanda labo abaseduze lathi.​—1 UJohane 4:20, 21.

25 “Khumbuza abantu ukuba bazehlisele ngaphansi kwababusi, labaphathi, lokuba balalele.” (KuThithusi 3:1) Emazweni amanengi izidakamizwa azivunyelwa. Kumele siyilalele imithetho leyo ngoba uJehova usilaya ukuthi sihloniphe ohulumende.—KwabaseRoma 13:1.

Nxa singahlala sihlanzekile siyabe sidumisa uJehova

26. (a) Kuyini okumele sikwenze ukuze sibe ngabangane bakaJehova? (b) Kungani kumele senze konke okusemandleni ethu ukuthi sihlale sihlanzekile?

 26 Nxa sifuna ukuba ngabangane bakaJehova kumele sintshintshe indlela esiphila ngayo. Lokhu kumele sihle sikwenze masinyane. Akulula ukuyekela umkhuba omubi kodwa uJehova uthembisa ukuthi uzasincedisa. Uthi: “NginguJehova, uNkulunkulu wakho, okufundisa lokho okuhle kakhulu kuwe, ekutshengisa indlela okumele uhambe ngayo.” (U-Isaya 48:17) Nxa singazama ngazo zonke izindlela ukuthi sihlale sihlanzekile sizakwenza uNkulunkulu adunyiswe.