Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 17

Hlala Usethandweni LukaNkulunkulu

Hlala Usethandweni LukaNkulunkulu

“Zakheni ekukholweni kwenu okungcwele kakhulu . . . Zigcineni lisethandweni luka-Nkulunkulu.”​—UJUDA 20, 21.

1, 2. Kuyini ongakwenza ukuze uhlale usethandweni lukaNkulunkulu?

SONKE siyakufuna ukuba lempilakahle yikho sisidla ukudla okwakha umzimba futhi sisiba leqiniso lokuthi siyawunakekela. Lanxa kungumsebenzi onzima ukukwenza lokhu, kasikhalali ngoba siyakwazi ukuthi kuba lempumela emihle. Ubuhlobo bethu loNkulunkulu labo budinga ukunakekelwa ngendlela efananayo.

2 Lanxa usumazi uJehova kuqakathekile ukuthi uqhubeke uqinisa ubuhlobo bakho laye. UJuda watshela amaKhristu ukuthi ‘azigcine esethandweni lukaNkulunkulu’ futhi wawachasisela ukuthi angakwenza njani lokhu. Wawatshela wathi: “Zakheni ekukholweni kwenu okungcwele kakhulu.” (UJuda 20, 21) Ungaluqinisa njani ukholo lwakho?

QHUBEKA UQINISA UKHOLO LWAKHO

3-5. (a) USathane ufuna uyibone njani imithetho kaJehova? (b) Wena uthini ngemithetho kaJehova lezimiso zakhe?

3 Uyakholwa yini ukuthi ukulandela izindlela zikaJehova kuyanceda? Kuqakathekile ukukukholwa lokhu ngoba uSathane ufuna sicabange ukuthi imithetho  kaJehova inzima kakhulu. Ufuna sicabange lokuthi ukuzenzela umathanda kungenza sithokoze empilweni. Ubelokhu ekwenza lokhu kusukela e-Edeni. (UGenesisi 3:1-6) Lalamuhla ulokhu esenza okufananayo.

4 USathane uqondile yini nxa esithi imithetho kaJehova isincitsha inkululeko? Hatshi. Cabanga ngomzekeliso lo: Ake sithi uyazihambela ephakhi enhle ubusubona ucingo olukuvimbela ukuthi ungene endaweni ethile. Uthi usazibuza ukuthi kungani belufakile lolocingo uzwe isilwane sibhonga ngale kwalo. Akuthandabuzwa ukuthi uyahle ubone ukuthi kungani lufakiwe. Izimiso zikaJehova zinjengocingo lolo ikanti uSathane unjengesilwane leso. IBhayibhili lithi: “Zithibeni, liqaphele. Isitha senu, uSathane, siyazulazula njengesilwane esibhongayo sidinga esingamudla.”​—1 UPhetro 5:8.

5 UJehova usifisela okuhle empilweni. Kafuni ukuthi siqilwe nguSathane yikho esinike imithetho lezimiso zakhe ukuze asivikele. (Kwabase-Efesu 6:11) UJakhobe wabhala wathi: “Umuntu owukhangela ngenjongo umthetho opheleleyo oletha ukukhululeka, njalo aqhubeke esenza lokhu . . . uzabusiswa kulokho akwenzayo.”​—UJakhobe 1:25.

6. Kuyini okungenza singathandabuzi ukuthi izimiso zikaNkulunkulu ziqondile?

6 Ukulandela lokho uJehova akutshoyo kuyasinceda njalo kwenza sibe lobuhlobo obuhle laye. Ngokwesibonelo kuyasisiza ukuthandaza kuye ngazo zonke izikhathi. (UMathewu 6:5-8; 1 KwabaseThesalonika 5:17) Ukulalela umlayo wokuhlangana ndawonye ukuze sikhonze uJehova lowokutshumayela kwenza  sithokoze. (UMathewu 28:19, 20; KwabaseGalathiya 6:2; KumaHebheru 10:24, 25) Ukuhlala sicabanga ngempumela ebakhona nxa silalela imilayo le kuzakwenza ukholo lwethu luqine futhi kuzasinceda singathandabuzi ukuthi izimiso zakhe ziqondile.

7, 8. Kuyini okungasinceda ukuthi singakhathazeki ngokuthi asisoze senelise ukuhlala sithembekile?

7 Kwezinye izikhathi singacabanga ukuthi sizahlangana lobunzima obuphezu kwamandla ethu. Nxa uyake ucabange njalo, khumbula amazwi kaJehova athi: “Mina nginguJehova, uNkulunkulu wakho, okufundisa lokho okuhle kakhulu kuwe, ekutshengisa indlela okumele uhambe ngayo. Aluba wawulalele imilayo yami nje, ukuthula kwakho kwakuzakuba njengomfula, ukulunga kwakho kunjengamagagasi olwandle.”​—U-Isaya 48:17, 18.

 8 Nxa singalalela uJehova ukuthula kwethu kuzakuba njengomfula ohlala ulamanzi njalo ukulunga kwethu kuzakuba njengamagagasi olwandle ahlala ekhona. Yikho kuyenzakala ukuthi sihlale sithembekile kungelani lokuthi kwenzakalani ezimpilweni zethu. IBhayibhili lithi: “Yethula iziswelo zakho kuJehova yena uzakusekela; akazukuyekela abalungileyo bawe.”​—IHubo 55:22.

‘QHUBEKA USIYA EKUKHULENI’

9, 10. Kutshoni ukuba ngumuntu oqinileyo ekukhonzeni?

9 Nxa ungazimisela ukuqinisa ubuhlobo bakho loJehova ‘uzaqhubeka usiya ekukhuleni.’ (KumaHebheru 6:1) Kutshoni lokhu?

10 Ukukhula ngeminyaka akutsho ukuthi sesiqinile ekukhonzeni. Siba ngabakhulileyo ekukhonzeni nxa singaba ngabangane bakaJehova futhi sizame ukucabanga njengaye. (UJohane 4:23) UPhawuli wabhala wathi: ‘Labo abaphila ngokwemvelo yesono izingqondo zabo zigxile kulokho okufiswa yileyomvelo, kodwa labo abaphila ngokumayelana lomoya izingqondo zabo zigxile kulokho okufiswa ngumoya.’ (KwabaseRoma 8:5) Umuntu oqinileyo ekukhonzeni kaphileli ukusuthisa inkanuko zakhe kumbe ukudinga inotho kodwa uqakathekisa ukukhonza uJehova lokumthokozisa. (IZaga 27:11; bala uJakhobe 1:2, 3.) UmKhristu onjalo kavumi ukuyengwa ukuthi enze izinto ezimbi kodwa uzimisele ukuhlala esenza okulungileyo.

11, 12. (a) UPhawuli wathini ngokuba ngumKhristu oqinileyo ekukhonzeni? (b) Nika umzekeliso otshengisa ukuthi kuthatha isikhathi ukuba ngumuntu oqinileyo ekukhonzeni.

11 Ukuba ngumKhristu oqinileyo ekukhonzeni kungumsebenzi onzima. Umphostoli uPhawuli wathi:  “Ukudla okuqinileyo ngokwabakhulileyo asebazifundisa ukwehlukanisa okuhle kokubi.” (KumaHebheru 5:14) Ibala elithi “asebazifundisa” lingasikhumbuza umuntu ogijimayo ohlala eziqeqetsha.

12 Kuthatha isikhathi ukuthi umuntu abe yintshantshu yokugijima. Kumele azifundise sibili ngoba phela kazalwanga ekwazi ukugijima. Wathi ezalwa wayengenelisi ukusebenzisa izandla lenyawo zakhe. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi wafundela ukubamba izinto lokuhamba. Ngakho nxa angaqhubeka eziqeqetsha ucina esiba yintshantshu ekugijimeni. Kunjalo lokuba ngumKhristu oqinileyo ekukhonzeni, kuthatha isikhathi futhi kudinga ukuthi sisebenze nzima.

13. Kuyini okungakunceda ukuthi wenze izinqumo ezinhle?

13 Ukufunda ibhuku leli sekukwenze wabona ukuthi ungayilingisela njani indlela uJehova acabanga ngayo lenza ngayo. Sekukusize lokuthi uyithande imithetho yakhe kanye lezimiso zakhe. Ngakho nxa usenza izinqumo zibuze imibuzo le: ‘Yiwuphi umthetho loba isimiso engingasisebenzisa endabeni le? Ngingasisebenzisa njani isimiso leso? UJehova ufuna ngenzeni?’​—Bala iZaga 3:5, 6; uJakhobe 1:5.

14. Kuyini okumele ukwenze ukuze uqinise ukholo lwakho?

14 Kumele uqhubeke uluqinisa ukholo lwakho. Njengoba ukuqhubeka usidla ukudla okwakha umzimba kunceda ukuthi uhlale uqinile, ukuqhubeka ufunda ngoJehova lakho kuzakusiza ukuthi ube lokholo oluqinileyo. Akuthandabuzwa ukuthi wafunda okunengi ngoJehova langezindlela zakhe ngesikhathi uqalisa ukufunda iBhayibhili. Kodwa kuqakathekile ukuthi  ufunde izinto ezijulileyo ngaye, yikho uPhawuli wathi: “Ukudla okuqinileyo ngokwabakhulileyo.” Nxa ungasebenzisa okufundayo uzakuba lenhlakanipho. ILizwi likaNkulunkulu lithi: “Ukuhlakanipha kuyinqaba.”​—IZaga 4:5-7; 1 UPhetro 2:2.

15. Kuqakatheke kanganani ukuthanda uJehova lesikhonza labo?

15 Kumele umuntu azinakekele kuhle ukuze ahlale eqinile futhi elempilakahle. Umuntu ofisa ukuba lobuhlobo obuhle loJehova laye uyakwazi ukuthi kumele asebenze nzima ukuze ahlale eqinile ekukhonzeni. UPhawuli wathi: “Zihloleni ukuba libone langabe lisekukholweni; zihloleni.” (2 KwabaseKhorinte 13:5) Kodwa ukholo oluqinileyo ayisilo lodwa okumele sibe lalo. Kufanele sithande uJehova ngenhliziyo yonke futhi sithande lalabo esikhonza labo. UPhawuli wabhala wathi: ‘Loba ngilokwazi, njalo uma ngilokukholwa okungasusa izintaba, kodwa ngingelalo uthando, kangisilutho.’​—1 KwabaseKhorinte 13:1-3.

HLALA UCABANGA NGETHEMBA OLALO

16. Kuyini uSathane afuna sikucabange?

16 USathane ufuna sicabange ukuthi ngeke senelise ukuthokozisa uJehova lokuthi akulalutho esingalwenza ukuze silungise inhlupho zethu. Kafuni ukuthi sithembe abanye abazalwane loba ukuthi sithokoze empilweni. (Kwabase-Efesu 2:2) USathane uyakwazi ukuthi ukuba lemicabango enjalo kuyasilimaza njalo kuyaphambanisa ubuhlobo bethu loNkulunkulu. Kodwa okuhle yikuthi uJehova usenze saba lethemba elisinceda ukuthi siyilahlele khatshana imicabango enjalo.

17. Liqakatheke kangakanani ithemba?

 17 U-1 Thesalonika 5:8 ufanisa ‘ithemba lokusindiswa’ esilalo lengowane egqokwa lisotsha empini ukuze lizivikele ikhanda. Ukuba lethemba eliqinileyo ezithembisweni zikaJehova kuyayivikela ingqondo yethu njalo kuyasinceda ukuthi sihlale silemicabango emihle.

18, 19. Ithemba lamqinisa njani uJesu?

18 Ukuba lethemba kwanceda uJesu ukuthi abekezele lanxa wayehlangana lobunzima. Ngokwesibonelo wathi esezakufa omunye wabafundi bakhe wamthengisa. Omunye njalo wamphika kwaze kwaba kathathu ikanti abanye bamtshiya babaleka. Abantu bakubo labo bavuka ubhova bathi kabulawe. Kuyini okwamsiza ukuthi abekezelele ubunzima obungaka? IBhayibhili lithi: ‘Ngentokozo eyayibekwe phambi kwakhe wabekezelela [“isigodo sokuhlutshwa,” NW], engananzi  ihlazo laso, wahlala kwesokudla phansi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu.’​—KumaHebheru 12:2.

19 UJesu wayekwazi ukuthi nxa angahlala ethembekile uzakwenza uYise adunyiswe njalo kuzakhanya ukuthi uSathane ulamanga. Lokhu kwamnceda ukuthi ahlale ethokoza. Wayekwazi lokuthi uzaphinda abe loYise ezulwini futhi lokhu kwamsiza ukuthi abekezele. Lathi kuzasinceda ukuhlala sicabanga ngethemba esilalo. Kuzasenza sibekezele lanxa sihlangana lezimo ezinzima.

20. Kuyini okungakunceda ukuthi ungaphelelwa lithemba?

20 UJehova uyathokoza kakhulu nxa ubekezela futhi ulokholo oluqinileyo. (U-Isaya 30:18; bala uMalaki 3:10.) Uthembisa ‘ukukupha izifiso zenhliziyo yakho.’ (IHubo 37:4) Ngakho hlala ucabanga ngethemba olalo. Ungavumi ukuthi uSathane akwenze ulahle ithemba  loba ucabange ukuthi izithembiso zikaJehova kazisoze zigcwaliseke. Nxa ungananzelela ukuthi usuphelelwa lithemba, thandaza kuJehova umcele ukuthi akuncedise. Khumbula amazwi akuFiliphi 4:6, 7 athi: “Lingakhathazeki ngalutho, kodwa ezintweni zonke, ngokukhuleka langokuncenga, ngokubonga, bekani izicelo zenu kuNkulunkulu. Ukuthula kukaNkulunkulu okudlula ukuqedisisa konke kuzalinda izinhliziyo zenu lezingqondo zenu kuKhristu uJesu.”

21, 22. (a) Iyini inhloso kaJehova ngomhlaba? (b) Uzimisele ukwenzani?

21 Hlala ucabanga ngekusasa elihle esilithenjiswe nguJehova. Sekuseduze ukuthi emhlabeni kusale abantu abalungileyo kuphela. (ISambulo 7:9, 14) Kuzabe kumnandi sibili ukuphila emhlabeni omutsha. Awusoze ugule loba ufe kodwa nsuku zonke uzabe uvuka uqinile njalo ukholisa impilo. USathane lamadimoni akhe kanye labo bonke abantu ababi bazabe bengasekho. Ngalesosikhathi bonke abantu bazancedisana ukuntshintsha umhlaba lo ube lipharadayisi. Ukudla kuzabe kukunengi futhi wonke umuntu uzakuba lendawo yokuhlala ebiza yena. Kuyabe kungasela muntu olodlakela ngoba bonke abantu bazabe sebethandana. Ngokuhamba kwesikhathi wonke umuntu ‘uzalethwa kunkululeko elenkazimulo yabantwana bakaNkulunkulu.’​—KwabaseRoma 8:21.

22 UJehova ufuna ube ngumngane wakhe. Ngakho zama ngamandla wonke ukuhlala umlalela futhi uqhubeke usondela kuye. Kasizimiseleni sonke ukuhlala sisethandweni lukaNkulunkulu kuze kube nini lanini!​—UJuda 21.