Hlala Usethandweni LukaNkulunkulu

IBhayibhili lilezimiso ezisinceda ukuthi siphile ngendlela ezakwenza sihlale sisethandweni lukaNkulunkulu.

Incwadi Evela KuQula Elibusayo

IQula Elibusayo laboFakazi bakaJehova likhuthaza bonke abantu abathanda uJehova uNkulunkulu ukuthi bafunde iBhayibhili ukuze babone indlela okumele baphile ngayo.

ISAHLUKO 1

Uthando LukaNkulunkulu Alupheli

Kudinga umzamo ukuthi sigcine ubuhlobo bethu loJehova buqinile. Kuyini okungasinceda ukuthi senze njalo?

ISAHLUKO 2

Ukuba Lomzwangedwa Omuhle

UNkulunkulu usinike umzwangedwa ukuze senelise ukukhetha kuhle empilweni.

ISAHLUKO 3

Khetha Abangane Abathanda UNkulunkulu

Abangane bangasinceda ukuthi senze okuhle kumbe basidonsele ebubini. Ukusebenzisa izimiso eziseBhayibhilini kungasinceda njani ukuthi sikhethe kuhle abangane?

ISAHLUKO 4

Kungani Kumele Sihloniphe Abakhokhelayo?

Kuqakathekile ukuthi sihloniphe abakhokhelayo emulini, ebandleni lasemphakathini.

ISAHLUKO 5

Singenzani Ukuze Sihlale Sehlukene Lomhlaba?

UJesu watshela abafundi bakhe wathi: ‘Kalisibo abomhlaba.’ Uyini ‘umhlaba’ njalo kungani kumele amaKhristu azehlukanise lawo?

ISAHLUKO 6

Khetha Kuhle Ezokuzilibazisa

Ezokuzilibazisa zinjengesithelo esilendawo ebolileyo lengabolanga. Kuyini okungasinceda ukuthi sikhethe kuhle?

ISAHLUKO 7

Qakathekisa Ukuphila NjengoNkulunkulu

Yiziphi izimiso ezingasinceda ukuthi senze izinqumo ezinhle endabeni yokwelatshwa lokusetshenziwa kwegazi?

ISAHLUKO 8

UJehova Ufuna Sihlanzeke

Ukuhlanzeka akupheleli ekugezeni, ekuwatsheni lasekuklineni ezindlini. Kugoqela indlela esikhonza ngayo, esiziphatha ngayo lesicabanga ngayo.

ISAHLUKO 9

“Balekelani Ukuxhwala Kobufebe”

Kuyini ukuxhwala kobufebe futhi singakubalekela njani?

ISAHLUKO 10

Umtshado Uyisipho Esivela KuNkulunkulu

Buyini ubuhle bokutshada? Kuyini okungakunceda ukuthi ukhethe kuhle umuntu wokutshada laye? Kuyini okungenza umtshado ungachitheki?

ISAHLUKO 11

Indlela Okumele Liphile Ngayo Nxa Selitshadile

Yonke imitshado ilezinhlupho zayo. Labantu abalezinhlupho bangaqinisa umtshado.

ISAHLKUKO 12

Khuluma “Okusizayo Ekwakheni Abanye”

Esikukhulumayo kungabakhuthaza kumbe kubalimaze abanye. UJehova uNkulunkulu uyasifundisa ukuthi kumele sisisebenzise njani isipho sokukhuluma asiphe sona.

ISAHLUKO 13

Imikhosi Engamthokozisiyo UNkulunkulu

Abantu bayawaqakathekisa amaholideyi lemikhosi ethile. UNkulunkulu uthini ngayo?

ISAHLUKO 14

Thembeka Ezintweni Zonke

Esihlokweni lesi sizabona ukuthi kungaphi lapho okungabanzima khona ukuthi sithembeke njalo sizahlola lokungasinceda ukuthi sithembeke.

ISAHLUKO 15

Ungenzani Ukuze Ukholise Umsebenzi Wakho?

UNkulunkulu ufuna sikholise imisebenzi esiyenzayo. Kuyini ongakwenza ukuze ukholise ukusebenza? Ikhona yini imisebenzi amaKhristu okungamelanga ayenze?

ISAHLUKO 16

Menqabeni USathane

Umhlaba lo ubuswa nguSathane. Pho singamenqaba njani ukuze sihlale silobuhlobo obuhle loNkulunkulu?

ISAHLUKO 17

Hlala Usethandweni LukaNkulunkulu

IBhayibhili likhuthaza amaKhristu ukuthi azigcine esethandweni lukaNkulunkulu. Lithi: “Zakheni ekukholweni kwenu okungcwele kakhulu.” Kuyini ongakwenza ukuze ube lokholo oluqinileyo?

Amabala Asekucineni

Ukuchasiswa kwamanye amabala atholakala ebhukwini elithi Hlala Usethandweni LukaNkulunkulu