Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 13

UThimothi Wayefuna Ukunceda Abantu

UThimothi Wayefuna Ukunceda Abantu

UThimothi wayelijaha elalithanda ukunceda abantu. Waya ezindaweni ezinengi ukuze ayenceda abanye. Lokhu kwenza wajabula kakhulu. Uyafuna yini ukuzwa ngempilo yakhe?—

Unina kaThimothi kanye logogo wakhe bamfundisa ngoJehova

UThimothi wayehlala edolobheni okuthiwa yiListra. Ugogo wakhe uLoyisi kanye lonina uYunisi baqalisa ukumfundisa ngoJehova esesemncane. UThimothi wahle wakhula efuna ukunceda abanye ukuthi bafunde ngoJehova.

UThimothi eseselijaha, uPhawuli wamcela ukuthi ahambe laye ukuyatshumayela kwezinye izindawo. UThimothi wavuma ngoba wayefuna sibili ukuyanceda abanye.

 UThimothi wahamba loPhawuli edolobheni laseMakhedoniya okuthiwa yiThesalonika. Kwakumele baqale bahambe umango omude ngenyawo besebegada isikepe. Bathi sebefikile khonale banceda abantu abanengi ukuthi bafunde ngoJehova. Kodwa abanye abantu bazonda basebezama ukubalimaza. Yikho uPhawuli loThimothi bacina besuka besiyatshumayela kwezinye izindawo.

UThimothi wayethokoza futhi ekholisa

Sekudlule izinyanga ezithile, uPhawuli wacela uThimothi ukuthi abuyele eThesalonika ayebona abazalwane. Kwakumele abe lesibindi ukuze abuyele edolobheni lelo elalisesabisa. Kodwa uThimothi wahamba ngenxa yokuthi wayefuna ukuyanceda abazalwane ababekhonale. Waphenduka kuPhawuli elezindaba ezinhle. Abazalwane baseThesalonika babesenza izinto ezinhle.

UThimothi wasebenza loPhawuli okweminyaka eminengi. UPhawuli wake wabhala ukuthi uThimothi wayengumuntu ongcono kulabo bonke ayengamthuma ukuthi ayenceda amabandla. UThimothi wayemthanda uJehova njalo ethanda abantu.

Uyabathanda yini abantu njalo uyafuna yini ukubancedisa ukuthi bafunde ngoJehova?—Nxa ubathanda ungathokoza kakhulu futhi ukholise njengoThimothi.