Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 5

USamuyeli Wahlala Esenza Okuhle

USamuyeli Wahlala Esenza Okuhle

USamuyeli wayesebenza ethabanikeli njalo ehlala khona kusukela esesemncane kakhulu. Ithabanikeli kwakuyindawo lapho abantu ababekhonzela khona uJehova. Uyakwazi ukuthi kuyini okwenza uSamuyeli wayahlala ethabanikeli? Asiqale sifunde ngomama kaSamuyeli uHana.

UHana wahlala isikhathi eside engamtholi umntwana lanxa wayemfuna kakhulu. Yikho wathandaza kuJehova emncenga ukuthi amncedise. Wathembisa ukuthi nxa angathola umntwana ongumfana uzamhambisa ethabanikeli ayesebenza ehlala khona. UJehova wawuphendula umthandazo wakhe, uHana waba lomntwana ongumfana. Wamupha ibizo wathi nguSamuyeli. USamuyeli eseleminyaka engabamithathu kumbe emine unina uHana wamhambisa ethabanikeli ukuthi ayekhonza uNkulunkulu khonale ngoba wayevele ethembisile.

U-Eli wayengumphristi omkhulu ethabanikeli. Abantwana bakhe abangabafana ababili labo babesebenza khona. Khumbula ukuthi ithabanikeli kwakuyindlu kaNkulunkulu yokukhonzela njalo abantu kwakumele benze izinto ezinhle nxa bekhonale. Kodwa abantwana baka-Eli babesenza izinto ezimbi. USamuyeli wakubona ababekwenza. Ubona angani uSamuyeli wenza izinto ezimbi njengabantwana baka-Eli yini?—Hatshi, waqhubeka esenza okuhle ayekufundiswe ngabazali bakhe.

Ucabanga ukuthi u-Eli kwakumele abenzeni abantwana bakhe ababili abangabafana?—Kwakumele abajezise futhi abaxotshe, bangasebenzi endlini kaNkulunkulu. Kodwa kakwenzanga lokho, yikho uJehova wamzondela u-Eli labantwana bakhe ababili. UJehova wabona kungcono ukuthi abajezise.

USamuyeli watshela u-Eli amazwi ayevela kuJehova

Ngelinye ilanga ebusuku, uSamuyeli elele wezwa omunye umuntu embiza esithi: ‘Samuyeli!’ Wagijimela ku-Eli, kodwa u-Eli wathi: ‘Angikubizanga.’ Lokhu kwenzakala kabili. USamuyeli esezwe ilizwi okwesithathu, u-Eli wamtshela ukuthi nxa  angezwa ilizwi lelo futhi, kumele athi: ‘Khuluma Jehova; Ngilalele.’ USamuyeli wenza ayekutsheliwe. UJehova wasesithi kuSamuyeli: ‘Tshela u-Eli ukuthi ngizajezisa imuli yakhe ngenxa yezinto ezimbi abazenzileyo.’ Ubona angani kwakulula yini ukuthi uSamuyeli atshele u-Eli amazwi la?—Hatshi, kwakungalula. Kodwa uSamuyeli wakukhuluma lokho uJehova ayemtshele khona lanxa wayesesaba. Okwatshiwo nguJehova kwenzakala. Abantwana baka-Eli ababili babulawa, u-Eli laye wafa.

Lathi uSamuyeli usifundisa ukwenza okuhle. Wenza izinto ezinhle lanxa wayebona abanye abantu besenza izinto ezimbi. Wena ke? Uzaba njengoSamuyeli yini, uhlale usenza okuhle? Nxa ungenza njalo uzathokozisa uJehova kanye labazali bakho.

BALA EBHAYIBHILINI LAKHO

  • 1 USamuyeli 2:22-26; 3:1-21