Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 3

URahabi wayekholwa kuJehova

URahabi wayekholwa kuJehova

Asithi mina lawe sisedolobheni laseJerikho. Idolobho leli liselizweni laseKhenani okulabantu abangakholwayo kuJehova. Yikho lapho okuhlala khona umama okuthiwa nguRahabi.

URahabi esesemncane wayezwe ukuthi uMosi wayeke wenzani oLwandle oLubomvu lokuthi wakhokhela ama-Israyeli ephuma eGibhithe. Okunye futhi ayekuzwile yikuthi uJehova wanceda ama-Israyeli ukuthi anqobe izitha zawo. Khathesi usesizwa ukuthi ama-Israyeli asefikile eduze leJerikho.

URahabi wacatshisa amadoda angama-Israyeli ngoba wayekholwa kuJehova

Ngelinye ilanga sekuntambama kungena amadoda amabili angama-Israyeli ezohlola idolobho laseJerikho. Afika endlini kaRahabi. URahabi uyawangenisa endlini yakhe. Ebusuku inkosi yaseJerikho izwa ukuthi kulamadoda afike edolobheni njalo aye endlini kaRahabi. Yikho inkosi ithuma amadoda ukuthi ayewabamba. URahabi ucatshisa amadoda angama-Israyeli ophahleni lwendlu yakhe abesetshela amadoda athunywe yinkosi ukuthi: ‘Ye, amadoda amabili abelapha kodwa asanda kusuka nje edolobheni. Lingawalandela khathesi lingawabamba!’ Uyakwazi yini ukuthi kungani uRahabi ecatshisa amadoda la angama-Israyeli?—Kungenxa yokuthi uyamthemba uJehova njalo uyakwazi ukuthi uzanika ama-Israyeli ilizwe laseKhenani.

Amadoda angama-Israyeli esehamba, athembisa uRahabi ukuthi yena lemuli yakhe abasoze babulawe nxa iJerikho isibhujiswa. Uyakwazi ukuthi amtshela ukuthi enzeni?—Athi: ‘Thatha intambo le ebomvu uyilengise ewindini lakho. Ungenza njalo akulamuntu ozabulawa endlini yakho.’ URahabi uyakwenza lokho akutshelwa ngamadoda la. Ubona angani kwenzakalani ngemva kwalokhu?—

UJehova wasindisa uRahabi kanye lemuli yakhe

Sekwedlule amalanga amalutshwana, ama-Israyeli ayamatsha ebhoda idolobho lonke ethule. Amatsha kanye nsukuzonke okwamalanga ayisithupha. Kodwa ngelanga lesikhombisa, ayamatsha ebhoda idolobho lonke kasikhombisa. Ngemva kwalokho, amemeza ngamazwi amakhulu. UJehova wenza ukuthi imiduli egombolozele idolobho idilike. Kodwa indlu elentambo  ebomvu elenge ewindini ayidiliki! Uyayibona yini empikitsheni?—URahabi kanye lemuli yakhe bayasinda!

Wena ufundani kuRahabi?—URahabi wayekholwa kuJehova ngenxa yezinto ezimangalisayo azifunda ngoJehova. Lawe zinengi izinto ozifundayo ngoJehova. Uyakholwa kuJehova njengoRahabi yini?—Siyakwazi ukuthi uyakholwa.

BALA EBHAYIBHILINI LAKHO