Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 2

URabheka Wayefuna Ukuthokozisa uJehova

URabheka Wayefuna Ukuthokozisa uJehova

URabheka wayengumama owayethanda uJehova. Ibizo lomkakhe kwakungu-Isaka. U-Isaka laye wayemthanda uJehova. URabheka lo-Isaka babonana njani? URabheka watshengisa njani ukuthi wayefuna ukuthabisa uJehova? Asifunde okunengi ngaye.

Abazali baka-Isaka kwakungu-Abhrahama loSara. Imuli le yayihlala eKhenani lapho okwakulabantu ababengamkhonzi uJehova. Kodwa u-Abhrahama wayefuna ukuthi indodana yakhe itshade lentombi eyayikhonza uJehova. Ngakho wathuma isisebenzi sakhe, okungenzeka ukuthi kwakungu-Eliyezeri, ukuthi siye eHarani siyedingela u-Isaka umfazi. Yikho okwakuhlala khona ezinye izihlobo zika-Abhrahama.

URabheka wakhetha ukusebenza nzima ukuze anathise amakamela

U-Eliyezeri wahamba lezinye izisebenzi zika-Abhrahama. Indawo ababesiya kuyo yayikhatshana kakhulu. Bahamba lamakamela alitshumi ethwele ukudla lezipho. U-Eliyezeri wayezayikhetha njani intombi eyayizaba ngumfazi ka-Isaka? U-Eliyezeri lezinye izisebenzi bafika eHarani basebesima emthonjeni ngoba u-Eliyezeri wayekwazi ukuthi abantu babezabuya ukuzokukha amanzi. Wathandaza kuJehova wathi: ‘Nxa ngingacela intombi ukuthi ingiphe amanzi, ibisingipha njalo inike lamakamela ami, ngizakwazi ukuthi yiyo oyabe uyikhethile.’

 Intombi ethiwa nguRabheka yafika-ke emthonjeni. IBhayibhili lithi wayemuhle kakhulu. U-Eliyezeri wacela ukuthi uRabheka amnike amanzi. URabheka wasesithi: ‘Kulungile. Ngizakukhela amanzi besenginathisa lamakamela akho.’ Cabanga ngalokhu! Amakamela nxa ewomile anatha amanzi amanengi kakhulu, yikho uRabheka kwakumele ayekukha amanzi kanengi emthonjeni. Uyambona yini empikitsheni ukuthi usebenza njani?—U-Eliyezeri wabonga uJehova ngoba waphendula umthandazo wakhe.

U-Eliyezeri wanika uRabheka izipho ezinengi ezinhle. URabheka wasehamba lo-Eliyezeri lezinye izisebenzi ngakibo. U-Eliyezeri wabatshela ukuthi u-Abhrahama wayemthumeni lokuthi uJehova wayewuphendule njani umthandazo wakhe. Abangakibo kaRabheka bathaba, bamvumela ukuthi ayetshada lo-Isaka.

URabheka wahamba eKhenani lo-Eliyezeri ukuyatshada lo-Isaka

Kodwa ubona angani uRabheka wayefuna yini ukutshada lo-Isaka?—URabheka wayekwazi ukuthi u-Eliyezeri wayethunywe nguJehova. Yikho-ke esebuzwa ngabangakibo ukuthi uyafuna yini ukuya eKhenani ayetshada lo-Isaka, wathi: ‘Ye, ngiyafuna ukuhamba.’ Wahle wasuka lo-Eliyezeri. Sebefikile eKhenani,watshada lo-Isaka.

URabheka wenza lokho okwakufunwa nguJehova, yikho uJehova wambusisa. Sekwedlule iminyaka eminengi, waba ngukhokho kaJesu. UJehova uzakubusisa nxa ungamthokozisa njengoRabheka.

BALA EBHAYIBHILINI LAKHO

  • UGenesisi 12:4, 5; 24:1-58, 67