Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 12

Umzukulu kaPhawuli Wayelesibindi

Umzukulu kaPhawuli Wayelesibindi

Kasifunde ngomfana owanceda umalumakhe ukuthi angabulawa. Umalumakhe kwakungumphostoli uPhawuli. Kasilazi ibizo lomfana lo kodwa esikwaziyo yikuthi wenza okuthile okwatshengisa ukuthi wayelesibindi. Uyafuna ukwazi ukuthi wenzani?—

UPhawuli wayesejele eJerusalema. Wayebotshelwe ukutshumayela ngoJesu. Amanye amadoda alomoya omubi ayemzonda uPhawuli, yikho asesenza icebo lokumbulala. Athi: ‘Asiceleni ukuthi umkhokheli wamasotsha athume amasotsha akhe ukuthi alethe uPhawuli emthethwandaba. Sizamcathamela emgwaqweni njalo nxa esedlula sizahle simbulale!’

Umzukulu kaPhawuli watshela uPhawuli lomkhokheli wamasotsha ngecebo lamadoda amabi

Umzukulu kaPhawuli walizwa icebo leli. Wasesenzani? Waqonda ejele wayatshela uPhawuli. UPhawuli wahle wamthuma ukuthi ayetshela umkhokheli wamasotsha. Ucabanga ukuthi kwakulula ukuthi umzukulu kaPhawuli ayekhuluma lomkhokheli wamasotsha?—Hatshi, ngoba umkhokheli wayelesikhundla esikhulu. Kodwa umzukulu kaPhawuli wayelesibindi yikho wakhuluma laye.

Umkhokheli wamasotsha wahle walungiselela. Wabuthanisa amasotsha aphosa abe ngu-500 ukuze avikele uPhawuli. Wawatshela ukuthi ahle asuke ebusuku ahambise uPhawuli eKhasariya. Ubona angani uPhawuli wabulawa yini?—Hatshi, amadoda alomoya omubi ehluleka ukumbulala. Icebo lawo elibi kalisaphumelelanga.

Ufundani endabeni le?—Lawe ungasithola isibindi njengomzukulu kaPhawuli. Kumele sibe lesibindi nxa sitshela abanye ngoJehova. Uzaba laso yini isibindi sokuhlala ukhuluma ngoJehova?—Nxa ungenza njalo unganceda omunye umuntu ukuthi angafi.