Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 4

Inkazana Eyathokozisa uYise Kanye loJehova

Inkazana Eyathokozisa uYise Kanye loJehova

UJefitha umthembisani uJehova?

UmntakaJefitha wenza lokho uyise ayekuthembisile lanxa kwakunzima

Uyambona yini unkazana osempikitsheni?—Ngumntwana wendoda okuthiwa nguJefitha. Ibizo lakhe kalibhalwanga eBhayibhilini kodwa esikwaziyo yikuthi wathokozisa uyise kanye loJehova. Asifunde ngaye kanye loyise uJefitha.

UJefitha wayeyindoda elungileyo njalo wayehlala efundisa umntanakhe izinto ezinengi ngoJehova. UJefitha wayeyindoda elamandla njalo engumkhokheli omuhle. Yikho ama-Israyeli amcela ukuthi awakhokhele esiyakulwa lezitha zawo.

UJefitha wathandaza kuNkulunkulu ukuthi amncedise ukuze anqobe. Wathembisa ukuthi nxa anganqoba uzanika uJehova umuntu ozaphuma kuqala emgijimela nxa efika emzini wakhe evela empini.  Umuntu lo wayezasebenza ethabanikeli likaNkulunkulu impilo yakhe yonke ehlala khona. IThabanikeli kwakuyindawo lapho abantu bakaNkulunkulu ababekhonza khona kudala. Lakanye uJefitha wanqoba empini. Efika evela empini ubona angani ngubani owaphuma kuqala emgijimela?—

Kwakungumntanakhe oyinkazana. Kwakunguye yedwa umntwana ayelaye njalo khathesi uJefitha kwasokumele amhambise eThabanikeli. Lokhu kwamzwisa ubuhlungu kakhulu. Kodwa khumbula ukuthi wayethembisile. Umntanakhe wahle wathi: ‘Baba umthembisile uJehova, yenza lokhu okuthembisileyo.’

Abangane bomntakaJefitha babemvakatshela minyaka yonke

Laye umntakaJefitha kwamzwisa ubuhlungu lokhu. Esehlala ethabanikeli wayengeke atshade loba abe labantwana. Kodwa wayefuna kakhulu ukuthi uyise enze lokho ayekuthembisile njalo athokozise uJehova. Ukwenza lokhu kwakuqakatheke kakhulu kuye kulokutshada kumbe ukuba labantwana. Yikho wasuka ngakibo wayahlala ethabanikeli impilo yakhe yonke.

Ucabanga ukuthi umntakaJefitha wathokozisa uyise loJehova yini?—Ye kwabathokozisa! Nxa ulalela njalo uthanda uJehova uzakuba njengomntakaJefitha. Lawe uzabathokozisa kakhulu abazali bakho kanye loJehova.

BALA EBHAYIBHILINI LAKHO