Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 14

UMbuso Ozabusa Emhlabeni Wonke

UMbuso Ozabusa Emhlabeni Wonke

Ubona angani nguMbuso kabani esikhuluma ngawo?—NguMbuso kaNkulunkulu ozakwenza ukuthi umhlaba ube lipharadayisi. Uyafuna yini ukufunda okunengi ngoMbuso lo?—

Akulambuso ongelankosi. Futhi inkosi ibusa abantu belizwe layo. Uyayazi yini iNkosi yoMbuso kaNkulunkulu?—NguJesu Khristu. Uhlala ezulwini. Sekuseduze ukuthi abe yiNkosi yabantu bonke emhlabeni. Ucabanga ukuthi sizakholisa yini nxa uJesu eseyiNkosi emhlabeni wonke?—

Kuyini ofuna ukukwenza ePharadayisi?

Sizakholisa kakhulu. EPharadayisi abantu bazabe bengasalwi njalo abasoze bahambe ezimpini. Bonke abantu bazabe sebethandana. Akulamuntu ozagula kumbe ozakufa. Iziphofu zizabona, izacuthe zizakuzwa, futhi abangenelisiyo ukuhamba bazagijima njalo beqe. Ukudla kuzabe sekukunengi kakhulu. Izinyamazana lazo ziyabe sezingasazondani njalo sizabe sesidlala lazo. Abantu abafileyo bazavuswa. Amadoda amanengi labesifazana ofunde ngabo ebhukwini leli, uRabheka, uRahabi, uDavida lo-Elija,  labo bazavuswa. Uyafuna yini ukubabona nxa sebevusiwe?—

UJehova uyakuthanda futhi ufuna uthokoze. Nxa ungahlala ufunda ngoJehova njalo umlalela uzaphila kuze kube nini lanini epharadayisi elihle. Uyafuna yini ukuphila ePharadayisi?—

BALA EBHAYIBHILINI LAKHO