Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 10

UJesu Wayehlala Elalela

UJesu Wayehlala Elalela

Kulula yini ukulalela abazali bakho?—Kunzima kwezinye izikhathi. Ubukwazi yini ukuthi uJesu wayehlala elalela abazali bakhe kanye loJehova?—Okwenziwa nguJesu kungakunceda ukuthi ulalele abazali bakho lanxa kunzima. Asifunde okunengi ngalokhu.

UJesu engakabuyi emhlabeni wayehlala ezulwini loYise, uJehova. Kodwa eselapha emhlabeni wayelabo abazali. Amabizo abo kwakunguJosefa loMariya. Uyakwazi yini ukuthi kwahamba njani ukuthi babe ngabazali bakhe?—

UJehova wathatha ukuphila kukaJesu ezulwini wakufaka esiswini sikaMariya ukuze uJesu azalwe abesehlala emhlabeni. Lokhu kwakumangalisa sibili! UJesu wakhula esiswini sikaMariya njengabantwana bonke abakhula eziswini zabonina. Wazalwa sekudlule izinyanga ezingu-9. Yikho okwenza uMariya loJosefa baba ngabazali bakaJesu khonapha emhlabeni.

Eseleminyaka engu-12, uJesu wenza into eyayitshengisa ukuthi wayemthanda kakhulu uYise uJehova. Lokhu kwenzakala lapho uJesu labazali bakhe behamba umango omude belanda iPhasika eJerusalema. Sebephenduka ekhaya uMariya loJosefa babengasamboni uJesu. Ubona angani wayengaphi?—

UJesu wayesenzani ethempelini?

UMariya loJosefa baphangisa babuyela eJerusalema bafika badinga uJesu yonke indawo. Bethuka ngoba babelokhu bengamboni. Baze bamthola ethempelini ngemva kwamalanga amathathu. Uyakwazi yini ukuthi kungani uJesu wayesethempelini?—Ngoba kulapho okwakufundwa khona ngoyise uJehova. Wayethanda uJehova njalo efuna ukufunda ngokuthi angamthokozisa njani. Eseyindoda ekhulileyo, uJesu wayelokhu elalela uJehova lanxa kwakunzima njalo ehlupheka ngenxa yokulalela kwakhe. UJesu wayebalalela yini oMariya loJosefa?—IBhayibhili lithi wayebalalela sibili.

Wena ufundani kuJesu?—Kumele ubalalele abazali bakho lanxa kunzima ukwenza njalo. Uzakwenza njalo yini?—