Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 9

UJeremiya Kazange Ayekele Ukukhuluma ngoJehova

UJeremiya Kazange Ayekele Ukukhuluma ngoJehova

Kungani abantu laba bezondele uJeremiya?

UJehova wamvikela uJeremiya

Kwezinye izikhathi abantu bayasihleka kumbe basizondele nxa sibatshela ngoJehova. Lokhu kungenza ukuthi sicine singasafuni ukukhuluma ngoNkulunkulu. Lawe wake wezwa kusithi ungakhulumi ngaye yini?—IBhayibhili lisitshela ngomunye umfana owayethanda uJehova kodwa owaphosa wayekela ukukhuluma ngaye. Ibizo lakhe kwakunguJeremiya. Asifunde okunengi ngaye.

UJehova wathuma uJeremiya esesengumfana omncane ukuthi ayetshela abantu ukuthi bayekele ukwenza izinto ezimbi. UJeremiya wayesesaba njalo wakubona kunzima lokhu. Watshela uJehova wathi: ‘Angikwazi mina ukuthi ngizathini. Ngingumntwana nje.’ Kodwa uJehova wathi: ‘Ungesabi. Ngizakuncedisa.’

 Yikho-ke uJeremiya waqalisa ukutshela abantu ukuthi babezajeziswa nxa bangaqhubeka besenza okubi. Ubona angani abantu bamlalela yini uJeremiya?—Hatshi. Bamhleka futhi bamzondela. Abanye babefuna lokumbulala. Ubona angani uJeremiya wezwa njani?—Wesaba wasesithi: ‘Angisoze ngikhulume ngoJehova futhi.’ Kodwa wayekela yini?—Hatshi kayekelanga. Wayemthanda kakhulu uJehova okokuthi wayengeke ayekele ukukhuluma ngaye. UJehova wamvikela uJeremiya ngenxa yokuthi kayekelanga ukukhuluma ngaye.

Wamvikela futhi ngelinye ilanga amanye amadoda angalunganga aze amjikele egodini elitshonayo elaligcwele udaka. Wayengelakudla lamanzi. Amadoda la ayefuna ukumtshiya khonapho uJeremiya, asale esifa. Kodwa uJehova wamnceda, wakhitshwa egodini lelo.

Okwenziwa nguJeremiya kungakufundisani?—Kazange ayekele ukukhuluma ngoJehova lanxa wayesesaba kwezinye izikhathi. Nxa ukhuluma ngoJehova, abantu bangakuhleka kumbe bakuzondele. Ungaba lenhloni kumbe wesabe. Kodwa ungayekeli ukukhuluma ngoJehova. Uzahlala ekuncedisa njengoba wancedisa uJeremiya.

BALA EBHAYIBHILINI LAKHO

  • UJeremiya 1:4-8; 20:7-9; 26:8-19, 24; 38:6-13