Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 6

UDavida Wayengesabi

UDavida Wayengesabi

Ujayele ukwenzani nxa usesaba?—Engxenye ugijimela kubaba lomama ukuthi bakuncede. Kodwa kulomunye futhi ongakunceda. Ulamandla ukwedlula abantu bonke. Uyakwazi ukuthi ngubani?—NguJehova uNkulunkulu. Asifunde ngomfana okukhulunywa ngaye eBhayibhilini okuthiwa nguDavida. Wayengesabi ngoba wayekwazi ukuthi uJehova wayezahlala emnceda.

Abazali bakaDavida bamfundisa esesengumntwana ukuthi athande uJehova. Lokhu kwanceda uDavida ukuthi angesabi lanxa kwakulezinto ezesabisayo. Wayekwazi ukuthi uJehova wayenguMngane wakhe lokuthi wayezamnceda. Ngelinye ilanga, uDavida eselusa izimvu, kwathutsha isilwane esikhulu sajwamula imvu ngomlomo waso. Ubona angani uDavida wenzani? Wasigijimisa isilwane leso, njalo kukhanya wasibulala ngezandla zakhe. Futhi lapho ibhere lizama ukudla imvu, uDavida walibulala lalo. Ubona angani ngubani owancedisa uDavida?—KwakunguJehova.

Kulelinye ilanga futhi lapho uDavida aba lesibindi esimangalisayo. Ama-Israyeli ayesilwa labantu okuthiwa ngamaFilisti. Emasotsheni amaFilisti kwakulelinye isotsha elalilibhawu, lilide kakhulu. Ibizo lalo kwakunguGoliyathi. UGoliyathi wayehoza ama-Israyeli kanye loJehova. Wayeqala amasotsha angama-Israyeli esithi abuye azokulwa laye abone. Kodwa wonke ama-Israyeli ayesesaba kakhulu ukulwa laye. UDavida ekuzwa lokhu wathi kuGoliyathi: ‘Ngizakulwa lawe! UJehova uzangincedisa ukuthi ngikunqobe.’ Ubona angani uDavida wayelesibindi yini?—Wayelesibindi sibili. Uyafuna yini ukwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo?

UDavida wathatha isavutha sakhe lamatshe abutshelezi amahlanu wasesiyakulwa loGoliyathi. UGoliyathi wahleka ebona elandwa nguDavida owayemncane kakhulu. Kodwa uDavida wamtshela wathi: ‘Wena ubuya kimi lomkhonto kodwa mina ngikuhlangabeza ngebizo likaJehova.’ UDavida wafaka ilitshe esavutheni sakhe, wagijimela kuGoliyathi wasephosa ilitshe wamtshaya esiphaqeni. Isotsha leli elesabekayo lawela  phansi lafa. AmaFilisti esaba kakhulu abaleka wonke. Umfana omncane njengoDavida wenelisa njani ukunqoba indoda le eyayisesabeka?—UJehova wamncedisa futhi uJehova wayelamandla amakhulu ukwedlula akaGoliyathi.

UDavida wayengesabi ngoba wayekwazi ukuthi uJehova uzamncedisa

Indaba kaDavida ikufundisani?—UJehova ulamandla ukwedlula wonke umuntu. Futhi unguMngane wakho. Yikho, nxa usesaba khumbula ukuthi uJehova angakuncedisa ukuthi ube lesibindi.

BALA EBHAYIBHILINI LAKHO

  • IHubo 56:3, 4

  • 1 USamuyeli 17:20-54