Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 7

Uyake Uhlale Ungelabangane Njalo Uzwe Usesaba Yini?

Uyake Uhlale Ungelabangane Njalo Uzwe Usesaba Yini?

Khangela umfana omncane osempikitsheni. Uyambona ukuthi ungani kalabangane futhi uyesaba? Wake waswela umngane njalo wezwa usesaba yini?—Wonke umuntu uyake azizwe njalo kwesinye isikhathi. IBhayibhili lisitshela ngabangane bakaJehova abazizwa besesaba njalo bengalabangane. Omunye wabo kwakungu-Elija. Asifunde ngaye.

UJezebeli wayefuna ukubulala u-Elija

U-Elija wayehlala ko-Israyeli kudala, uJesu engakazalwa. U-Ahabi inkosi yako-Israyeli wayengamkhonzi uJehova, uNkulunkulu weqiniso. U-Ahabi lomkakhe uJezebeli babekhonza unkulunkulu wamanga uBhali. Yikho abantu abanengi ko-Israyeli baqalisa ukukhonza uBhali. Indlovukazi uJezebeli yayilomoya omubi njalo yayifuna ukubulala u-Elija kanye labanye bonke ababekhonza uJehova. Uyakwazi yini ukuthi u-Elija wakhetha ukwenzani?—

U-Elija wabaleka! Waya khatshana egangeni wafika wacatsha ebhalwini. Ucabanga  ukuthi wayekwenzelani khonokho?—Wayesesaba. Kodwa u-Elija kwakungamelanga esabe. Ngenxa yani? Ngenxa yokuthi wayekwazi ukuthi uJehova wayezamncedisa. UJehova wayeke wamtshengisa ukuthi ulamandla okumvikela. Futhi wayeke waphendula umthandazo ka-Elija ngokuletha umlilo uvela ezulwini. Yikho lakhonapho uJehova wayesenelisa ukumncedisa u-Elija.

UJehova wamncedisa njani u-Elija?

U-Elija esacatshile ebhalwini uJehova wakhuluma laye embuza esithi: ‘Kanti wenzani khonapho, Elija?’ U-Elija waphendula wathi: ‘Yimi ngedwa engiseleyo ngakho khathesi sengisesaba ukuthi bazangibulala lami.’ U-Elija wayecabanga ukuthi bonke abakhonza uJehova basebebulewe. Kodwa uJehova watshela u-Elija ukuthi: ‘Ayisuwe wedwa. Kulabanye abangu-7 000 abalokhu besangikhonza. Woba lesibindi. Kulomsebenzi omnengi engifuna uwenze.’ Ucabanga ukuthi u-Elija wathaba yini ekuzwa lokho?—

Ungafundani kulokho okwenzakala ku-Elija?—Akumelanga wesabe futhi ubone angani awungeke uthole abangane. Ulabangane abathanda uJehova njalo abakuthandayo. Kanti njalo uJehova ulamandla amakhulu njalo uzakuncedisa! Kuyakuthabisa yini ukuthi kulabantu abanengi abakuthandayo?—

BALA EBHAYIBHILINI LAKHO