Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 1

Imfihlo Ongathaba Ukuyazi

Imfihlo Ongathaba Ukuyazi

Wake watshelwa imfihlo yini?— * IBhayibhili likhuluma ‘ngemfihlo’ eqakatheke kakhulu evela kuNkulunkulu. Kuthiwa yimfihlo ngoba akulamuntu owayeyazi. Izingilosi lazo zazifuna ukwazi okunengi ngayo. Wena uyafuna yini ukuyazi imfihlo le?—

Ubona angani izingilosi lezi zibuzana ngani?

Endulo uNkulunkulu wadala abantu bokuqala, indoda lowesifazana. Amabizo abo kwakungu-Adamu lo-Eva. UNkulunkulu wabanika indawo yokuhlala enhle kakhulu okwakuthiwa yisivande sase-Edeni. Aluba u-Adamu lo-Eva balalela uNkulunkulu, babezancedisana labantwababo ukuthi benze umhlaba wonke ube lipharadayisi njengesivande sase-Edeni. Babezahlala ePharadayisi kuze kube nini lanini. Kodwa usakhumbula yini ukuthi u-Adamu lo-Eva benzani?—

U-Adamu lo-Eva abamlalelanga uNkulunkulu, yikho singahlali ePharadayisi lamuhla. Kodwa uNkulunkulu wathi uzalungisa umhlaba wonke ube muhle kakhulu, njalo wonke umuntu ozabe ehlala khona uzaphila kuze kube nini lanini ethokoza. Wayezawulungisa njani? Lokhu kwahlala kuyimfihlo okwesikhathi eside. Akulamuntu owayekwazi.

UJesu esemhlabeni, wafundisa abantu okunengi ngemfihlo le. Wathi imfihlo le kwakunguMbuso kaNkulunkulu. UJesu watshela abantu ukuthi bathandazele ukuthi uMbuso lo ubuye. Nxa usubuyile uzakwenza ukuthi umhlaba ube lipharadayisi elihle.

Kuyakuthabisa yini ukuyazi imfihlo le?—Ukhumbule ukuthi ePharadayisi kuzahlala abantu abalalela uJehova kuphela. IBhayibhili lisitshela izindaba ezinengi zamadoda labesifazana ababelalela uJehova. Uyafuna yini ukufunda ngabo?—Asibone ukuthi abanye bakhona babengobani lokuthi singabalingisela njani.

BALA EBHAYIBHILINI LAKHO

^ indima 3 Ezindabeni ezisebhukwini leli uzabona umzila onjengalo (—) kweminye imibuzo. Uyabe utshengisa ukuthi ume, umntanakho abesephendula.