Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 11

Amadoda Abhala ngoJesu

Amadoda Abhala ngoJesu

Uyawabona yini amadoda asempikitsheni?—Amabizo awo kuthiwa nguMathewu, uMakho, uLukha, uJohane, uPhetro, uJakhobe, uJuda loPhawuli. Amadoda la aphila ngesikhathi uJesu esemhlabeni, njalo abhala ngaye. Asifunde okunengi ngawo.

Kuyini okwaziyo ngamadoda la?

Amathathu ayengabaphostoli ababetshumayela loJesu. Uyakwazi ukuthi yiwaphi?—NguMathewu, uJohane loPhetro. Umphostoli uMathewu lomphostoli  uJohane babemazi kuhle uJesu. Bobabili babhala ngempilo kaJesu. Umphostoli uJohane waphinda wabhala iSambulo lezincwadi ezintathu ezibizwa ngokuthi u-1 Johane, u-2 Johane lo-3 Johane. Umphostoli uPhetro wabhala izincwadi ezimbili eziseBhayibhilini. Zibizwa kuthiwa nguPhetro wokuqala loPhetro wesibili. Encwadini yakhe yesibili, uPhetro wabhala lokho uJehova akukhuluma esezulwini ngoJesu esithi: ‘Le yiNdodana yami. Ngiyayithanda njalo ngiyazigqaja ngayo.’

Amanye amadoda asempikitsheni abhala amabhuku asifundisa ngoJesu. Omunye wabo nguMakho. Kukhanya wayekhona lapho uJesu ebotshwa futhi wabona konke abakwenza uJesu. Omunye nguLukha. Wayengudokotela futhi kukhanya wasala esiba ngumKhristu uJesu esefile.

Abanye ababili ababhala iBhayibhili abesempikitsheni ngabafowabo bakaJesu. Uyawazi yini amabizo abo?—NguJakhobe loJuda. Baqalisa bengakholwa kuJesu. Babecabanga lokuthi wayehlanya. Kodwa bacina sebekholwa kuJesu baba ngamaKhristu.

Owokucina owabhala iBhayibhili ombona empikitsheni nguPhawuli. Engakabi ngumKhristu, ibizo lakhe kwakunguSawuli. Wayewazonda amaKhristu njalo ewahlupha kakhulu. Uyakwazi yini ukuthi kuyini okwenza uPhawuli waba ngumKhristu?—Ngelinye ilanga uPhawuli wayezihambela emgwaqweni wasesizwa umuntu ezulwini ekhuluma laye. KwakunguJesu. Wabuza uPhawuli wathi: ‘Ubahluphelani labo abakholwa kimi na?’ Ngemva kwalokho uPhawuli wantshintsha waba ngumKhristu. Wabhala amabhuku eBhayibhili angu-14, kusukela kuRoma kusiya kuHebheru.

IBhayibhili silibala nsuku zonke yini?—Nxa silibala, sifunda izinto ezinengi ngoJesu. Uyafuna yini ukufunda okunengi ngoJesu?—