Fundisa Abantwabakho

Bazali, sebenzisani izindaba lezi ukuze lifundise abantwabenu izifundo eziseBhayibhilini eziqakathekileyo.

Isethulo

Amazwi akuDutheronomi angakunceda kakhulu ekukhuliseni abantwabakho.

ISIFUNDO 1

Imfihlo Ongathaba Ukuyazi

IBhayibhili likhuluma ngemfihlo eqakatheke kakhulu evela kuNkulunkulu. Uyafuna yini ukuyazi imfihlo le?

ISIFUNDO 2

URabheka Wayefuna Ukuthokozisa uJehova

Singenzani ukuthi sibe njengoRabheka? Bala indaba le ubusufunda okunengi ngaye.

ISIFUNDO 3

URahabi wayekholwa kuJehova

Bala ukuthi uzwe ukuthi uRahabi lemuli yakhe basindiswa njani.

ISIFUNDO 4

Inkazana Eyathokozisa uYise Kanye loJehova

Yisiphi isithembiso esagcinwa ngumntakaJefitha? Ungamlingisela njani?

ISIFUNDO 5

USamuyeli Wahlala Esenza Okuhle

Ungamlingisela njani uSamuyeli, wenze okuhle lanxa abanye abantu besenza okubi?

ISIFUNDO 6

UDavida Wayengesabi

Bala indaba emnandi eseBhayibhilini ukuze ufunde ukuthi kuyini okwenza uDavida waba lesibindi.

ISIFUNDO 7

Uyake Uhlale Ungelabangane Njalo Uzwe Usesaba Yini?

UJehova wathini ngesikhathi u-Elija ecabanga ukuthi usesele yedwa? Ungafundani kulokho okwenzakala ku-Elija?

ISIFUNDO 8

UJosiya Wayelabangane Abalungileyo

IBhayibhili lithi kwakunzima ukuthi uJosiya enze okulungileyo. Thola ukuthi abangane bakhe bamnceda njani.

ISIFUNDO 9

UJeremiya Kazange Ayekele Ukukhuluma ngoJehova

Kuyini okwenza ukuthi uJeremiya aqhubeke ekhuluma ngoNkulunkulu lanxa abantu babemhleka futhi bemzondela?

ISIFUNDO 10

UJesu Wayehlala Elalela

Akulula kwesinye isikhathi ukulalela abazali. Thola ukuthi okwenziwa nguJesu kungakunceda njani.

ISIFUNDO 11

Amadoda Abhala ngoJesu

Funda ngamadoda angu-8 abhala iBhayibhili, aphila ngesikhathi uJesu esemhlabeni njalo abhala ngempilo yakhe.

ISIFUNDO 12

Umzukulu kaPhawuli Wayelesibindi

Umfana lo wanceda umalumakhe ukuthi angabulawa. Wakwenza njani?

ISIFUNDO 13

UThimothi Wayefuna Ukunceda Abantu

Kuyini okungenza uthokoze futhi ukholise njengoThimothi?

ISIFUNDO 14

UMbuso Ozabusa Emhlabeni Wonke

Kuzabe kunjani emhlabeni nxa uJesu esebusa? Uyafuna yini ukuba khona?