Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 15

Zuza Ukusuthiseka Ngokusebenza Gadalala Kwakho

Zuza Ukusuthiseka Ngokusebenza Gadalala Kwakho

‘Wonke umuntu kumele azuze ukusuthiseka ekusebenzeni gadalala kwakhe.’​—UMTSHUMAYELI 3:13.

1-3. (a) Abantu abanengi bazizwa njani ngomsebenzi wabo? (b) IBhayibhili lilombono wuphi omuhle ngomsebenzi, njalo yiphi imibuzo esizayihlola kulesisahluko?

ABANTU abanengi emhlabeni lamuhla babona umsebenzi uyinto engathokozisiyo. Kabakuthandi ukuya emsebenzini ngenxa yokuthi basebenza amahola amanengi besenza umsebenzi abangawuthandiyo. Abantu abalesimo esinjalo bangakhuthazwa njani ukuthi bawuthande umsebenzi wabo, futhi bathole ukusuthiseka kuwo?

2 IBhayibhili likhuthaza ukuba lombono omuhle ngokusebenza gadalala. Lithi umsebenzi kanye lempumela yawo kuyisibusiso. USolomoni wabhala wathi: “Wonke umuntu adle, anathe azuze ukusuthiseka ekusebenzeni gadalala kwakhe—lokhu kuyisipho sikaNkulunkulu.” (UmTshumayeli 3:13) UJehova ufuna sisuthiseke ngomsebenzi wethu njalo sithokozele lempumela yokusebenza gadalala kwethu ngenxa yokuthi uyasithanda njalo ngazo zonke izikhathi usinika okusincedayo kakhulu. Nxa sifuna ukuhlala sisethandweni lwakhe, kumele siphile ngokuvumelana lombono wakhe kanye lezimiso zakhe ngokuphathelane lomsebenzi.​—Bala umTshumayeli 2:24; 5:18.

3 Sizahlola imibuzo emine esahlukweni lesi, ethi: Singasuthiseka njani ngokusebenza gadalala kwethu? Yimisebenzi enjani engafanelanga amaKhristu? Singakwenza njani ukuthi senze umsebenzi wokuziphilisa ngesikhathi esifananayo senelise ukwenza imisebenzi ephathelane lokukhonza kwethu? Njalo yiwuphi umsebenzi oqakatheke ukwedlula yonke  esingawenza? Okokuqala, ake sihlole isibonelo sezisebenzi ezinkulu ukwedlula zonke emhlabeni, esikaJehova uNkulunkulu lesikaJesu Khristu.

ISISEBENZI ESIKHULU LESISEBENZI ESIYINGCITSHI

4, 5. IBhayibhili likutshengisa njani ukuthi uJehova uyisisebenzi esiphumelelayo?

4 UJehova uyiSisebenzi Esikhulu kakhulu. UGenesisi 1:1 uthi: “Ekuqaleni uNkulunkulu wadala amazulu lomhlaba.” Lapho uNkulunkulu eqeda umsebenzi wakhe wokudala owawugoqela umhlaba, wathi impumela yakhona ‘yayimihle kakhulu.’ (UGenesisi 1:31) Ngamanye amazwi, wayesuthisekile ngawo wonke umsebenzi wasemhlabeni ayewenzile. Akuthandabuzwa ukuthi uJehova, “uNkulunkulu othokozayo,” wathola ukusuthiseka ngokuba yisisebenzi esiphumelelayo.​—1 KuThimothi 1:11NW.

5 UNkulunkulu wethu okhutheleyo akami ukusebenza. Ngemva kwesikhathi eside kwaqedwa ukudalwa komhlaba lazo zonke izinto ezikuwo, uJesu wathi: “UBaba uhlezi esemsebenzini wakhe kuze kube namuhla.” (UJohane 5:17) Ubelokhu esenzani uBaba? Esezulwini lapho ahlala khona, ubelokhu esebenza ukuze aqondise njalo anakekele abantu. Wenze kwaba ‘lezidalwa ezintsha,’ okungamaKhristu azuzwe ngomoya azabusa loJesu ezulwini. (2 KwabaseKhorinte 5:17) Ubelokhu esebenza ukuze agcwalise injongo yakhe ephathelane labantu. Leyonjongo iyikuthi abantu abamthandayo bathole ukuphila okungapheliyo emhlabeni omutsha. (KwabaseRoma 6:23) Kufanele ukuthi uJehova uyathokoza kakhulu ngempumela yomsebenzi lowo. Izigidi zabantu ziwamukele umlayezo woMbuso, zidonswa nguNkulunkulu njalo zilungise ukuphila kwazo ukuze zihlale zisethandweni lukaNkulunkulu.​—UJohane 6:44.

6, 7. Ukuphila kukaJesu kusitshengisani ngokuthanda kwakhe ukusebenza gadalala?

6 UJesu waziwa kakhulu ngokusebenza kwakhe gadalala okwesikhathi eside. Engakabuyi emhlabeni, ‘wayeyingcitshi yomsebenzi’ wokudala izinto zonke “ezisezulwini lezisemhlabeni.”  (IZaga 8:22-31; KwabaseKholose 1:15-17) Lapho esesemhlabeni, uJesu waqhubeka eyisisebenzi esikhutheleyo. Esesemncane, wafundela ukwakha futhi waziwa ‘njengombazi.’ * (UMakho 6:3) Umsebenzi lo ugoqela ukusebenza nzima njalo udinga ukuba yingcitshi, ikakhulu ngesikhathi kungakabi lezitolo ezithengisa amapulanka, amasaha okuwaquma, kanye lemitshina esebenza ngamagetsi. Uyambona yini uJesu esesiyazidingela amapulanka, mhlawumbe equma izihlahla njalo edonsa izigodo eziyisa lapho ayesebenzela khona? Uyambona yini esakha izindlu, elungisa njalo ephanyeka uphahla, esenza izivalo, kanye lezinto ezinjengezitulo, imibheda lokunye? Akuthandabuzwa ukuthi uJesu wazibonela ngawakhe ukusuthiseka okutholakala ngokwenza kuhle umsebenzi onzima.

7 UJesu wayeyisisebenzi esikhutheleyo lapho esenza inkonzo yakhe. Okweminyaka emithathu elengxenye wayegxile kakhulu ekwenzeni umsebenzi oqakatheke ukwedlula yonke. UJesu kazange adlalise isikhathi ngoba wayesebenza amalanga amanengi ukuze athole abantu abanengi, evuka ekuseni njalo etshumayela kuze kube sebusuku. (ULukha 21:37, 38; UJohane 3:2) Wayesiya “kuleli laleli dolobho lemizi, ememezela izindaba ezinhle zombuso kaNkulunkulu.” (ULukha 8:1) Wayehamba umango ongamakhilomitha edlula ikhulu, ehamba ngenyawo ezindleleni ezilubhuqu ukuze ahambise izindaba ezinhle ebantwini.

8, 9. UJesu wasuthiseka njani ngokusebenza gadalala kwakhe?

8 UJesu wasuthiseka yini ngokusebenza gadalala kwakhe enkonzweni? Ye wasuthiseka! Wahlanyela inhlanyelo yeqiniso loMbuso njalo watshiya amasimu eselungele ukuvunwa. Ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu kwenza uJesu waba lamandla kanye lokusuthiseka ngoba wayezimisele ukuthi angadli ukuze afeze umsebenzi kaNkulunkulu. (UJohane 4:31-38) Cabanga ngokusuthiseka ayelakho lapho ekucineni kwenkonzo yakhe yasemhlabeni esenelisa ukutshela  uYise ukuthi: “Sengikulethele inkazimulo emhlabeni ngokuphelelisa umsebenzi owanginika wona ukuthi ngiwenze.”​—UJohane 17:4.

9 KuIiqiniso ukuthi uJehova loJesu bayizibonelo ezedlula zonke zokusuthiseka ngokusebenza gadalala kwabo. Ukuthanda kwethu uJehova kusenza sibe “ngabalingiseli bakaNkulunkulu.” (Kwabase-Efesu 5:1) Ukuthanda kwethu uJesu kusenza ‘silandele amanyathelo akhe eduze.’ (1 UPhetro 2:21) Ngakho ake sihloleni ukuthi lathi singasuthiseka njani ngokusebenza gadalala kwethu.

INDLELA ESINGASUTHISEKA NGAYO NGOKUSEBENZA GADALALA KWETHU

Ukusebenzisa izimiso zeBhayibhili kungakusiza ukuthi usuthiseke ngokusebenza kwakho gadalala

10, 11. Kuyini okungasinceda ukuthi sibe lombono omuhle ngomsebenzi wethu?

10 Umsebenzi wokuziphilisa ungaba yingxenye yempilo yamaKhristu eqiniso. Sifuna ukusuthiseka ngomsebenzi wethu njalo siwuthokozele, kodwa lokho kungaba nzima kakhulu nxa sisenza umsebenzi esingawuthandiyo. Kungenzakala njani ukuthi sisuthiseke ngomsebenzi wethu nxa sisesimweni esinjalo?

11 Ngokuba lombono omuhle. Izikhathi ezinengi kasenelisi ukuntshintsha izimo zethu, kodwa singantshintsha umbono wethu. Ukucabangisisa ngombono kaNkulunkulu kungasinceda sibe lombono omuhle ngomsebenzi. Ngokwesibonelo, nxa uyinhloko yemuli cabanga ngeqiniso lokuthi lanxa umsebenzi wakho ungaze ukhanye ungathokozisi, lowomsebenzi yiwo okunceda ukuthi wenelise ukunakekela imuli yakho. Ngakho ukunakekela obathandayo ngumsebenzi oqakathekileyo kuNkulunkulu. ILizwi lakhe lithi lowo owehluleka ukunakekela imuli yakhe “mubi kakhulu kulongakholwayo.” (1 KuThimothi 5:8) Ukunanzelela ukuthi umsebenzi wakho uyindlela yokufeza umgomo othile kukwenza ukuthi wenelise ukwenza umsebenzi owuphiwe nguNkulunkulu, kukuncede uthole ukusuthiseka lenjongo emsebenzini wakho, okuyizinto ezingekho kulabo osebenza labo.

12. Kunceda ngani ukuthi sibe ngabantu abaqotho njalo abasebenza gadalala emsebenzini wethu?

 12 Ngokukhuthala langokubaqotho. Ukusebenza gadalala lokufunda ukwenza umsebenzi wethu kuhle kungenza sithole izibusiso. Abantu abakhutheleyo njalo abawazi kuhle umsebenzi wabo bandise ukuqakathekiswa kakhulu ngabaqhatshi babo. (IZaga 12:24; 22:29) Njengoba singamaKhristu eqiniso, kumele sibeqotho emsebenzini wethu, singantshontshi imali, izinto esizisebenzisa emsebenzini kumbe isikhathi kubaqhatshi bethu. (Kwabase-Efesu 4:28) Njengoba sibonile esahlukweni esidlulileyo, ubuqotho buyanceda kakhulu.  Isisebenzi esaziwa njengesiqotho siyathenjwa. Kungelani ukuthi umqhatshi wethu uyakunanzelela yini ukuthi sisebenza gadalala kumbe hatshi, singathola ukusuthiseka ngenxa yokuba “lomzwangedwa oqotho” langokwazi ukuthi sithokozisa uNkulunkulu esimthandayo.​—KumaHebheru 13:18, NW; KwabaseKholose 3:22-24.

13. Ukuziphatha kuhle endaweni esisebenzela kuyo kungaba layiphi impumela?

13 Ngokunanzelela ukuthi indlela esiziphatha ngayo ingadumisa uNkulunkulu. Nxa njengamaKhristu singaba lezimiso ezinhle zokuziphatha endaweni esisebenzela kuyo, abanye bazakubona lokho. Kube layiphi impumela? ‘Singenza imfundiso yoMsindisi wethu ibe ngehugayo.’ (KuThithusi 2:9, 10) Ukuziphatha kuhle kungenza abanye babone ubuhle bendlela esikhonza ngayo, kwenze indlela esikhonza ngayo ikhange kakhulu kubo. Akucabange nje ukuthi ungezwa njani nxa osebenza laye engamukela iqiniso leBhayibhili ngenxa yesibonelo sakho esihle emsebenzini! Okuqakatheke kakhulu yikucabanga ngalokhu: Yikuphi okunye okungathokozisa ukwedlula ukwazi ukuthi ukuziphatha kuhle kwakho kudumisa uJehova njalo kwenza abantu bakhe bathokoze?​—Bala iZaga 27:11; 1 UPhetro 2:12.

UKUSEBENZISA UKUQEDISISA EKUKHETHENI UMSEBENZI

14-16. Nxa kumele senze izinqumo eziphathelane lomsebenzi, yiphi imibuzo eqakathekileyo okumele sicabange ngayo?

14 IBhayibhili kaliphi iziqondiso ezicacileyo ngokuthi yiwuphi umsebenzi wokuziphilisa owamukelekayo longamukelekiyo. Lokhu akutsho ukuthi singamukela loba yiwuphi umsebenzi kungelani lokuthi ugoqelani. IMibhalo ingasinceda sikhethe umsebenzi oncedayo njalo othokozisayo emehlweni kaNkulunkulu ngesikhathi esifananayo sibalekele umsebenzi ongamthokozisiyo. (IZaga 2:6) Nxa kumele senze izinqumo ngokuphathelane lomsebenzi, kulemibuzo emibili eqakathekileyo okumele sicabange ngayo.

 15 Ukwenza umsebenzi lo kungasenza ukuthi senze okungafunwa liBhayibhili yini? Kuyacaca ukuthi iLizwi likaNkulunkulu lithi ukuntshontsha, ukuqamba amanga kanye lokukhonza izithombe yizinto ezimbi. (U-Eksodusi 20:4; ImiSebenzi 15:29; Kwabase-Efesu 4:28; ISambulo 21:8) Ngeke samukele loba yiwuphi umsebenzi ongasenza senze izinto ezinjalo. Ukuthanda kwethu uJehova ngeke kusivumele ukuthi samukele umsebenzi ogoqela izinto ezephula imilayo kaNkulunkulu.​—Bala u-1 Johane 5:3.

 16 Ukwenza umsebenzi lo kungenza sibe lecala lokwenza kumbe lokukhuthaza isenzo esibi? Cabanga ngesibonelo lesi. Ukwenza umsebenzi wokwamukela ucingo kakukubi. Kodwa kuthiwani nxa umKhristu engaphiwa umsebenzi onjalo ekilinika yokukhipha izisu? Kuliqiniso ukuthi umsebenzi wakhe ungabe ungadingi ukuthi ancedise ngokuqondileyo ekukhipheni izisu. Kodwa umsebenzi wakhe wansuku zonke kawusekeli yini ikilinika yokukhipha izisu, okuyinto engahambisani leLizwi likaNkulunkulu? (U-Eksodusi 21:22-24) Njengoba sithanda uJehova, kasifuni kuhlanganiswa ezintweni ezingavunywa yimibhalo.

17. (a) Yiziphi izinto okumele sicabange ngazo nxa sisenza izinqumo eziphathelane lomsebenzi? (Bona ibhokisi elithi “ Kumele Ngiwamukele Yini Umsebenzi Lo?“) (b) Umzwangedwa wethu ungasinceda njani ukuthi senze izinqumo ezithokozisa uNkulunkulu?

17 Izindaba ezinengi eziphathelane lomsebenzi zingaxazululwa ngokucabangisisa ngezimpendulo zemibuzo eqakathekileyo eqanjwe endimeni 15 lo 16. Kulezinye futhi izinto okumele  sicabange ngazo nxa sisenza izinqumo eziphathelane lomsebenzi. * Kasingeke sikhangelele ukuthi inceku ethembekileyo lehlakaniphileyo isinike imithetho ephathelane lazozonke izimo ezingabakhona empilweni. Ezimweni ezingelamithetho ecacileyo yikho lapho okumele sisebenzise khona ukuqedisisa. Njengoba sifundile eSahlukweni 2, kumele sifundise njalo siqeqetshe umzwangedwa wethu ngokufunda ukusebenzisa iLizwi likaNkulunkulu nsukuzonke ezimpilweni zethu. Nxa “amandla ethu okucabanga eqeqetshwe ngokuwasebenzisa,” umzwangedwa wethu ungasinceda ukuthi senze izinqumo ezithokozisa uNkulunkulu njalo usincede ukuthi sihlale sisethandweni lwakhe.​—KumaHebheru 5:14NW.

UKUBA LOMBONO OMUHLE NGOKUSEBENZA

18. Kungani kungalula ukuthi sihlale siqinile ekukhonzeni uJehova?

18 Akulula ukuhlala uqinile ekukhonzeni uJehova ikakhulu ‘kulezinsuku zokucina ezinzima.’ (2 KuThimothi 3:1) Ukuthola umsebenzi lokuwugcina kungaba nzima kakhulu. NjengamaKhristu eqiniso, siyananzelela ukuqakatheka kokusebenza nzima ukuze sinakekele izimuli zethu. Kodwa nxa singananzeleli, ubunengi bomsebenzi kumbe umbono womhlaba ngokuphathelane lokuba lenotho kungaphambanisa imisebenzi ephathelane lokukhonza kwethu uNkulunkulu. (1 KuThimothi 6:9, 10) Ake sixoxe ngokuthi singakwenza njani ukuthi sisebenze ngesikhathi esifananayo siqiniseke “ngezinto eziqakatheke kakhulu.”​—KwabaseFiliphi 1:10NW.

19. Kungani uJehova ekufanele ukuthi simethembe ngokupheleleyo, njalo lokho kusinceda ukuthi sibalekeleni?

19 Thembela kuJehova ngokupheleleyo. (Bala iZaga 3:5, 6.) Akakufanelanga yini ukuthi simethembe ngendlela enjalo? Phela uyasikhathalela. (1 UPhetro 5:7) Uyakwazi esikudingayo ukwedlula thina futhi isandla sakhe kasincitshani. (IHubo 37:25) Senza kuhle ngokulalela nxa iLizwi lakhe lisikhuthaza:  “Ekuphileni kwenu xwayani ukuthanda imali lisuthiseke ngalokho elilakho, ngoba uNkulunkulu wathi, ‘Kangisoze ngilitshiye; kangisoze ngilidele.’” (KumaHebheru 13:5) Izikhonzi ezinengi zesikhathi esigcweleyo zingakufakazela ukuthi uNkulunkulu uyenelisa ukunakekela izidingo zabantu bakhe. Nxa sithemba ngokupheleleyo ukuthi uJehova angasinakekela, kasisoze sikhathazeke kakhulu ngokuthi izimuli zethu sizazinikani.  (UMathewu 6:25-32) Kasisoze sivume ukuthi umsebenzi wethu wokuziphilisa uphambanise imisebenzi engokomoya, enjengokutshumayela izindaba ezinhle lokuya emihlanganweni.​—UMathewu 24:14; KumaHebheru 10:24, 25.

20. Kutshoni ukugcina ilihlo elilungileyo njalo ungahlala njani ulombono onjalo?

20 Gcina ilihlo lakho lilungile. (Bala uMathewu 6:22, 23.) Ukuba lelihlo elilungileyo kutsho ukugcina ukuphila kwethu kulula. Ilihlo elilungileyo lomKhristu ligxila enjongweni eyodwa, eyikwenza intando kaNkulunkulu. Nxa ilihlo lethu ligxilile, asisoze sikhathazeke ngokuxotshana lemisebenzi elemali enengi kanye lempilo entofontofo. Kasisoze futhi sixotshane lezinto ezintsha njalo ezingcono kakhulu ezomhlaba, ezikhitshwa zikhathi zonke ngabathengisayo abazama ukusenza sikholwe ukuthi siyazidinga ukuze sithokoze empilweni. Ungahlala njani ulelihlo elilungileyo? Balekela ukuzithwalisa nzima ngezikwelede ezingadingakaliyo. Ungagcwalisi ukuphila kwakho ngezinto eziqeda isikhathi sakho esinengi njalo ezifuna ukuthi uhlale uzinakekela. Lalela iseluleko seBhayibhili sokusuthiseka ‘ngokudla langokokugqoka.’ (1 KuThimothi 6:8) Zama ukwenza impilo yakho ibe lula ngezindlela zonke.

21. Kungani kumele sihlele okuqakathekileyo lokumele kuze kuqala ekuphileni kwethu?

21 Yenza izinto ezingokomoya zize kuqala empilweni yakho njalo ulwise ukuthi kuhlale kunjalo. Njengoba silamandla amalutshwana okwenza izinto ekuphileni kwethu kwansuku zonke, kumele sibe lezinto eziza kuqala. Nxa singekela ukwenza njalo, izinto ezingaqakathekanga zingadla isikhathi sethu esiligugu njalo lokho kucine sokusenza izinto eziqakathekileyo zingabi lendawo. Kuyini okumele kuze kuqala empilweni yethu? Abantu abanengi emhlabeni baqakathekisa ukufunda kakhulu ukuze babe lemisebenzi emihle emhlabeni lo. Kodwa uJesu wakhuthaza abalandeli bakhe ukuthi ‘bafune kuqala umbuso.’ (UMathewu 6:33) NjengamaKhristu eqiniso, sifaka uMbuso kaNkulunkulu kuqala ekuphileni kwethu. Indlela esiphila ngayo, esikukhethayo, imigomo esiyibekayo, kanye lesikwenzayo, kumele kutshengise ukuthi izinto eziphathelane loMbuso kanye  lentando kaNkulunkulu kuqakatheke kakhulu kithi ukwedlula inotho lezinto zomhlaba.

UKUSEBENZA GADALALA EKUTSHUMAYELENI

Singatshengisa ukuthi siyamthanda uJehova ngokuqakathekisa umsebenzi wokutshumayela ekuphileni kwethu

22, 23. (a) Yiwuphi umsebenzi oqakathekileyo kumaKhristu eqiniso, njalo singakutshengisa njani ukuthi umsebenzi lo uqakathekile kithi? (Khangela ibhokisi elithi “ Isinqumo Sami Senza Ngaba Lokuphila Okulentokozo.) (b) Uzimisele ukwenzani ngokuphathelane lomsebenzi wokuziphilisa?

22 Ukwazi ukuthi siphila ekupheleni kwezinsuku zokucina kusenza sihlale sigxile emsebenzini oqakathekileyo wamaKhristu eqiniso. Umsebenzi lo ngowokutshumayela lowokwenza abafundi. (UMathewu 24:14; 28:19, 20) NjengoJesu oyisibonelo sethu, sifuna ukuba ngabakhutheleyo kulomsebenzi osindisa ukuphila. Singakutshengisa njani ukuthi umsebenzi lo uqakathekile kakhulu kithi? Inengi labantu bakaNkulunkulu lizinikela ngenhliziyo yonke emsebenzini wokutshumayela njengabamemezeli bebandla. Abanye baye bahlela ukuphila kwabo ukuze babe ngamaphayona kumbe babe ngabanali. Abazali abanengi baye bakhuthaza abantwana babo ukuthi bafinyelele imigomo yokuba senkonzweni yesikhathi esigcweleyo. Lokhu bakwenza ngenxa yokunanzelela ukuqakatheka kwemisebenzi engokomoya. Abamemezeli boMbuso abatshisekayo bayasuthiseka yini ngokusebenza kwabo gadalala ekutshumayeleni? Ye, bayasuthiseka! Ukukhonza uJehova ngenhliziyo yonke yindlela engcono yokuthola intokozo, ukusuthiseka, kanye lezibusiso ezinengi.—Bala iZaga 10:22.

23 Inengi lethu kumele lisebenze amahola amanengi emsebenzini walo wokuziphilisa ukuze linakekele izidingo zezimuli zalo. Khumbula ukuthi uJehova ufuna sithole ukusuthiseka ngokusebenza kwethu gadalala. Singathola ukusuthiseka emsebenzini wethu nxa singaba lomcabango kaJehova njalo senze ngokuvumelana lezimiso zakhe kanye lombono wakhe. Ngakho-ke kasizimiseleni ukuthi singavumeli umsebenzi wokuziphilisa usiphambanise ekwenzeni umsebenzi oqakathekileyo, umsebenzi wokutshumayela izindaba ezinhle ngoMbuso kaNkulunkulu. Sitshengisa ukuthi siyamthanda uJehova njalo sihlala ethandweni lwakhe ngokuqakathekisa umsebenzi wokutshumayela.

^ indima 6 Igama lesiGiriki elithi “umbazi” kuthiwa “libala elijayele ukusetshenziselwa isisebenzi esisebenzisa amapulanka, kungaba yikuthi siyakha izindlu kumbe siyabaza.”

^ indima 17 Ukuze uthole okunengi ngokuphathelane lalokho okumele ucabange ngakho ekukhetheni umsebenzi, bona i-Nqabayokulinda ka-April 15, 1999, amakhasi 28-30 leyesiNgisi eka-July 15, 1982, ikhasi 26.