Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISENGEZO

Nqoba Umkhuba Wokutshaya Ibhonyaponya

Nqoba Umkhuba Wokutshaya Ibhonyaponya

Ukutshaya ibhonyaponya ngumkhuba ongamthokozisiyo uNkulunkulu ngoba kwenza umuntu acabange ngokuzisuthisa yena kuphela ngezemacansini futhi kumenza acabange izinto ezimbi. * Umuntu okwenza umkhuba ukutshaya ibhonyaponya angacina esebona abanye njengezinto zokuya lazo emacansini, lokho angazisuthisa ngakho kwezemacansini. Ukuya emacansini kucina kungasenziwa ngendlela etshengisa uthando njalo kucina sekubonwa njengento eyenza umuntu athokoze okwesikhatshana njalo aqede inkanuko. Kodwa ukusuthiseka lokho ngokwesikhatshana. Iqiniso yikuthi, kulokuthi kubulale izifiso zemvelo ngokuphathelane ‘lokuxhwala kobufebe, ukungcola, inkanuko [engalunganga],’ ukutshaya ibhonyaponya kuyazivusa izifiso lezo.​—KwabaseKholose 3:5.

Umphostoli uPhawuli wabhala wathi: “Bazalwane abathandekayo, kasizihlambululeni ezintweni zonke ezingcolisa umzimba lomoya, siphelelise ubungcwele ngokwesaba uNkulunkulu.” (2 KwabaseKhorinte 7:1) Nxa kunzima ukuthi ulalele amazwi la, ungalahli ithemba. UJehova uhlala elindele ‘ukukuthethelela’ lokukunceda. (IHubo 86:5; ULukha 11:9-13) Kuliqiniso ukuthi inhliziyo yakho ekulahlayo kanye lemizamo yakho yokutshiya umkhuba lo kutshengisa ukuthi ulesifiso esihle kakhulu, kungelani lokuthi ngezinye izikhathi uyake wehluleke. Khumbula futhi ukuthi “uNkulunkulu mkhulu kakhulu kulezinhliziyo zethu, njalo wazi izinto zonke.” (1 UJohane 3:20) UNkulunkulu kaboni izono zethu kuphela kodwa ubona lokuhle esikwenzayo. Lololwazi lwenza ukuthi uNkulunkulu azwe ngozwela zonke izicelo zethu zokucela umusa kuye. Ngakho ungadinwa ukuya kuNkulunkulu ngomthandazo otshengisa ukuthobeka njalo ovela enhliziyweni, njengomntwana oya kuyise nxa esenkingeni. UJehova uzakubusisa ngokukunika umzwangedwa ohlanzekileyo. (IHubo 51:1-12, 17; U-Isaya 1:18) Lanxa kunjalo, kumele uthathe amanyathelo okulungisa  ahambisana lemikhuleko yakho. Ngokwesibonelo, uzalwela ukubalekela abangane ababi kanye lanoma yini ephathelane lephonogirafi. *

Nxa uhlupho lwakho lokutshaya ibhonyaponya luqhubekela phambili, sicela uxoxe ngodaba lolo lomzali ongumKhristu kumbe umngane okhulileyo ekukhonzeni futhi okuthandayo. *​—IZaga 1:8, 9; 1 KwabaseThesalonika 5:14; KuThithusi 2:3-5.

^ indima 1 Ukutshaya ibhonyaponya yikuphulula izitho zensitha okwenza umuntu afune ukuya emacansini.

^ indima 2 Ukuze izimuli ezinengi zithathe amanyathelo okulawula ukusetshenziswa kwekhompiyutha, ziyibeka egcekeni lapho bonke abantu ababona khona. Okunye yikuthi ezinye izinhloko zezimuli zithenga izinhlelo ezivimbela ukuthi kungangeni izinto ezingcolileyo kukhompiyutha yabo. Kodwa asingeke sizithembe ngokupheleleyo zonke lezozinhlelo.

^ indima 1 Kwenziwe amacebiso alandelayo ancedayo esingawasebenzisa ukuze sinqobe umkhuba wokutshaya ibhonyaponya: Zama ukugxilisa ingqondo yakho kwezinye izindaba. (KwabaseFiliphi 4:8) Balekela ukubona izinto ezizavusa inkanuko engalunganga. (IHubo 119:37) Thandazela ‘amandla amakhulukazi.’ (2 KwabaseKhorinte 4:7) Hlala ulemisebenzi yobuKhristu eminengi ongayenza.​—1 KwabaseKhorinte 15:58.