Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISENGEZO

Kumele Simphathe Njani Umuntu Osusiweyo?

Kumele Simphathe Njani Umuntu Osusiweyo?

Sizwa ubuhlungu obukhulu kakhulu nxa isihlobo sethu kumbe umngane wethu omkhulu angaxotshwa ebandleni ngenxa yokuthi uqhubeka esenza isono engaphenduki. Indlela esizakwenza ngayo ngokuphathelane lesiqondiso seBhayibhili ngendaba le ingatshengisa ukuthi simthanda kangakanani uNkulunkulu lokuthi sithembeke kangakanani ehlelweni lwakhe lokususa. * Cabanga ngeminye imibuzo engabakhona ngokuphathelane lendaba le.

Kumele simphathe njani umuntu osusiweyo? IBhayibhili lithi: “Lingahlanganyeli lomuntu ozibiza ngokuthi ngumzalwane kodwa exhwalile eyisifebe loba isihwaba, umkhonzi wezithombe loba umnyeyi, isidakwa loba iqili. Umuntu onjalo lingadli laye.” (1 KwabaseKhorinte 5:​11) Ngokuphathelane lanoma ngubani ‘ongasaqhubeki ngemfundiso kaKhristu’ kuthiwa: “Lingamngenisi ezindlini zenu njalo lingamamukeli. Lowo omamukelayo uyahlanganyela emisebenzini yakhe emibi.” (2 UJohane 9-​11) Kasikhulumi lomuntu osusiweyo ngezinto eziphathelane lokukhonza njalo kasihlanganyeli laye lakunoma yikuphi esikwenzayo ekuphileni kwethu. INqabayokulinda yesiNgisi ka-September 15, 1981, ikhasi 25, yathi: “Ukuthi ‘sakubona’ emuntwini kungaba linyathelo lakuqala elenza kube lengxoxo kumbe lobungane lalowomuntu. Singafuna yini ukuthatha lelonyathelo elingacina lisenza sikhulume kumbe sibe lobungane lomuntu osusiweyo?”

Kuyadingakala yini ukuthi singazihlanganisi ngitsho lakancane lomuntu osusiweyo? Ye, kulezizathu ezithile ezenza senze njalo. Okokuqala, kutshengisa ukuthi sithembekile kuNkulunkulu laseLizwini lakhe. Kasilaleli uJehova kuphela nxa kulula ukwenza njalo kodwa siyamlalela lanxa kunzima. Ukuthanda uNkulunkulu kusenza silalele yonke imilayo yakhe, sinanzelela ukuthi ulungile, uyasithanda njalo lokuthi imithetho yakhe iyanceda  kakhulu. (U-Isaya 48:​17; 1 UJohane 5:3) Okwesibili yikuthi ukungazihlanganisi lesoni esingaphendukiyo kuyasivikela thina kanye lebandla ekungcolisweni ngokomoya lasekuziphatheni, njalo kwenza ibandla libe ledumela elihle. (1 KwabaseKhorinte 5:​6, 7) Okwesithathu yikuthi ukulandela kwethu izimiso zeBhayibhili kungamnceda lowo osusiweyo. Ukusekela isinqumo esenziwe yikhomithi yokwahlulela kungathinta inhliziyo yesoni esesehlulekile ukuncedakala ngemva kokuba abadala sebekebazama ukusinceda lesosoni. Ukungahlanganyeli labanye kunganceda lowo osusiweyo ukuthi ‘ingqondo yakhe ibuye’ abesebona ukuthi wone kakhulu njalo athathe amanyathelo okuphenduka kuJehova.​—ULukha 15:17.

Kuthiwani nxa isihlobo sisusiwe? Esimweni esinjalo ubuhlobo obuseduze obukhona emalungwini emuli bungenza kube nzima ukuthi sibeqotho emithethweni kaJehova. Kumele sisiphathe njani isihlobo esisusiweyo? Okwakhathesi asingeke sikhulume ngazozonke izimo ezingabakhona, kodwa ake sigxileni ezimweni ezimbili kuphela.

Ngezinye izikhathi ilunga lemuli elisusiweyo lingabe lisahlala labemuli yalo. Njengoba ukususwa kwalo kungaqedi ubuhlobo obuphakathi kwakhe labemuli yalo, imisebenzi yemuli eyenziwa nsukuzonke lokuxoxisana okujayelekileyo kungaqhubeka. Umuntu lo osusiweyo ukhethe ukungabi lobuhlobo labemuli yakhe ekholwayo ngenxa yendlela akade ephila ngayo. Ngakho amalungu emuli yakhe athembekileyo akumelanga abe lobuhlobo bobuKhristu laye. Ngokwesibonelo nxa osusiweyo ekhona endlini, akumelanga ahlanganyele nxa imuli ihlangana ukuze ibe lokukhonza kwemuli. Kodwa nxa osusiweyo engosakhulayo, abazali balomsebenzi wokumfundisa lowokumlaya. Okunye abazali abalothando abangakwenza yikuhlela ukuthi bafunde iBhayibhili losakhulayo lo osusiweyo. *​—IZaga 6:​20-​22; 29:​17.

Kwezinye izimo, lowo osusiweyo angabe engahlali labazali, abanewabo kanye labodadewabo. Lanxa ngezinye izikhathi kungaba  lesidingo sokuthi bahlangane losusiweyo ukuze bakhulume ngezindaba eziphathelane lemuli yabo, kumele ukuhlangana okunjalo kungabi ngokwansuku zonke. Amalunga emuli engamaKhristu athembekileyo kawazami ukuba lezizatho zokuhlangana lesihlobo esisusiweyo esingahlali labo. Kulokuthi benze njalo, basekela uhlelo lokususa oluseMibhalweni ngenxa yokuthembeka kwabo kuJehova lasenhlanganisweni yakhe. Ukuthembeka kwabo kutshengisa ukuthi bayamlalela uJehova njalo bayamthanda lowo osusiweyo futhi bafuna ancedwe yikulaywa akuphiweyo. *​—KumaHebheru 12:​11.

^ indima 1 Izimiso zeBhayibhili eziphathelane lokususwa zingasebenza lakulabo abazehlukanisa lebandla.

^ indima 2 Ukuze uthole okunengi mayelana lokuthi ungabaphatha njani abantwana abasusiweyo abasahlala labazali babo, bona i-Nqabayokulinda ka-October 1, 2001, amakhasi 16-​17 leka-November 15, 1988, ikhasi 20.

^ indima 3 Ukuze uthole okunengi mayelana lokuthi ungasiphatha njani isihlobo esisusiweyo, bona iseluleko esiseMibhalweni okukhulunywa ngaso ku-Nqabayokulinda ka-April 15, 1988, amakhasi 26-​31 leyesiNgisi eka-September 15, 1981, amakhasi 26-31.