Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 1

“Ukuthanda UNkulunkulu Yilokhu”

“Ukuthanda UNkulunkulu Yilokhu”

“Ukuthanda uNkulunkulu yilokhu: ukulalela imilayo yakhe. Njalo imilayo yakhe kayinzima.”​—1 UJOHANE 5:3.

1, 2. Kuyini okukwenza umthande uJehova uNkulunkulu?

UYAMTHANDA yini uNkulunkulu? Nxa kuyikuthi usunikele ukuphila kwakho kuJehova uNkulunkulu, uphendula ngokuthi yebo ungathandabuzi, njalo lokhu kuhle! Kungokwemvelo ukuthi simthande uJehova. Siyamthanda uNkulunkulu ngenxa yokuthi yena uyasithanda. IBhayibhili lithi: “Siyathanda ngoba yena [uJehova] wasithanda kuqala.”​—1 UJohane 4:19.

2 UJehova waqala yena ukuthatha inyathelo lokutshengisa ukuthi uyasithanda. Usinike umhlaba olikhaya lethu elihle. Usinika izinto zokuphila esizidingayo. (UMathewu 5:43-48) Okuqakatheke kakhulu yikuthi uyazinakekela izidingo zethu ezingokomoya. Usinika iLizwi lakhe iBhayibhili. Uyasimema njalo ukuthi sithandaze silethemba lokuthi uyasilalela njalo asinike lomoya wakhe ongcwele ukuthi usincedise. (IHubo 65:2; ULukha 11:13) Okuqakatheke ukwedlula konke yikuthi wathumela iNdodana yakhe eligugu ukuze ibe yiNhlawulo kithi isikhulule esonweni lasekufeni. Uyabona yini ukuthi uJehova utshengise ukuthi uyasithanda kakhulu?​—Bala uJohane 3:16; KwabaseRoma 5:8.

3. (a) Kumele senzeni ukuze sihlale sisethandweni lukaNkulunkulu? (b) Yiwuphi umbuzo oqakathekileyo okumele sizibuze wona njalo impendulo itholakala ngaphi?

 3 UJehova ufuna ukuthi uthando lwakhe lusincede kuze kube nini lanini. Ukuthi uthando lolu luzasinceda yini kumbe hatshi kuya ngokuthi sikhethani. ILizwi lakhe liyasikhuthaza: ‘Zigcineni lisethandweni lukaNkulunkulu lilethemba lokuphila okulaphakade.’ (UJuda 21) Ibala elithi “zigcineni” litshengisa ukuthi ukuhlala othandweni lukaNkulunkulu kudinga ukuthi senze okuthile. Kumele sitshengise ngezenzo ukuthi siyalubonga uthando lukaJehova. Ngakho-ke, umbuzo oqakathekileyo okumele sizibuze wona yilo othi, ‘Ngingatshengisa njani  ukuthi ngiyamthanda uNkulunkulu?’ Impendulo itholakala emazwini kamphostoli uJohane aphefumulelweyo, athi: “Ukuthanda uNkulunkulu yilokhu: ukulalela imilayo yakhe. Njalo imilayo yakhe kayinzima.” (1 UJohane 5:3) Singenza kuhle ukuhlolisisa ukuthi atshoni amazwi la ngoba sifuna ukutshengisa uNkulunkulu ukuthi siyamthanda kakhulu.

“UKUTHANDA UNKULUNKULU YILOKHU”

4, 5. (a) Sitshoni isitsho esithi “ukuthanda uNkulunkulu”? (b) Chasisa ukuthi waqalisa njani ukumthanda uJehova?

4 “Ukuthanda uNkulunkulu”​—wayecabangani umphostoli uJohane lapho ebhala amazwi la? Isitsho lesi asikhulumi ngokusithanda kukaNkulunkulu kodwa sikhuluma ngokumthanda kwethu. Uyasikhumbula yini isikhathi lapho owaqalisa khona ukuthanda uJehova?

Ukuzinikela lokubhaphathizwa yikuqala kwempilo yokulalela lokuthanda uJehova

5 Akucabange mhla uqalisa ukufunda iqiniso ngoJehova lezinjongo zakhe. Lokhu kwakwenza waqala ukuba lokholo. Waqalisa ukuzwisisa ukuthi lanxa wazalwa uyisoni esehlukane loNkulunkulu, uJehova wasebenzisa uKhristu ukuze wenelise ukuthola ukuphelela okwalahlwa ngu-Adamu njalo ube lethemba lokuthola ukuphila okungapheliyo. (UMathewu 20:28; KwabaseRoma 5:12, 18) Wasuzwisisa ubukhulu balokho uJehova akwenzayo lapho ethuma iNdodana yakhe eligugu ukuthi izokufela. Wathinteka enhliziyweni njalo waqalisa ukumthanda uNkulunkulu owakutshengisa uthando olukhulu kangaka.​—Bala u-1 Johane 4:9, 10.

6. Uthando lweqiniso lutshengiswa njani, njalo ukuthanda kwakho uNkulunkulu kwakwenza wathatha siphi isinqumo?

6 Lokho owawukuzwa enhliziyweni kwakuyisiqalo sokuthanda uJehova ngeqiniso. Uthando akusinto oyizwa enhliziyweni kuphela kumbe indaba yokukhuluma ngomlomo nje. Uthando lweqiniso alupheleli ekuthini  “Ngiyamthanda uJehova.” Njengokholo, uthando lweqiniso lukhanya ngezenzo oluzivezayo. (UJakhobe 2:26) Ngamafitshane, uthando lukhanya ngezenzo ezinhle kulowo othandwayo. Ngakho wathi usizwa usumthanda uJehova enhliziyweni yakho waba lesifiso sokuphila ngendlela ethokozisa uYihlo osezulwini. UsunguFakazi obhaphathiziweyo yini? Nxa kunjalo, uthando kanye lokuthembeka kwakho kuJehova kwakwenza wenza isinqumo esiqakatheke ukwedlula zonke empilweni yakho. Wazinikela kuJehova ukuze wenze intando yakhe njalo wakutshengisa lokhu lapho ubhaphathizwa. (Bala uRoma 14:7, 8.) Ukugcwalisa isithembiso lesi kuJehova kugoqela okunye umphostoli uJohane akutshoyo.

‘SIYAYILALELA IMILAYO YAKHE’

7. Yiphi eminye imilayo kaNkulunkulu, njalo ukuyilalela kugoqelani?

7 UJohane uchasisa ukuthi ukuthanda uNkulunkulu kutshoni, uthi: ‘Siyayilalela imilayo yakhe.’ Iyini imilayo kaNkulunkulu? UJehova usinika imilayo ethile ecacileyo esebenzisa iLizwi lakhe iBhayibhili. Ngokwesibonelo, uyazizonda izenzo ezinjengokudakwa, ubufebe, ukukhonza izithombe, ukuntshontsha kanye lokuqamba amanga. (1 KwabaseKhorinte 5:11; 6:18; 10:14; Kwabase-Efesu 4:28; KwabaseKholose 3:9) Ukulalela imilayo kaNkulunkulu kugoqela ukulandela izimiso zeBhayibhili zokuziphatha ezicacileyo.

8, 9. Singakwazi njani lokho okuthokozisa uJehova lasezimweni okungelamthetho weBhayibhili ocacileyo? Nika isibonelo.

8 Kodwa ukuze sithokozise uJehova, kulokunye okumele sikwenze ngaphandle kokulalela imilayo yakhe. UJehova akasiniki imilayo esivimbela ukwenza loba yini empilweni yethu nsukuzonke. Kodwa nsukuzonke singahlangana lezimo ezingelamilayo yeBhayibhili ecacileyo. Ezindabeni ezinjalo singakwazi njani lokho okuthokozisa  uJehova? IBhayibhili litshengisa ngokucacileyo indlela kaNkulunkulu yokucabanga. Njengoba sifunda iBhayibhili, siyafunda lokho uJehova akuthandayo lakuzondayo. (Bala iHubo 97:10; IZaga 6:16-19) Siyafunda imicabango lezenzo aziqakathekisayo. Nxa silokhu siqhubeka sifunda ngobuntu bukaJehova kugoqele lezindlela zakhe, izinqumo lezenzo zethu kuzaqondiswa yikucabanga kwakhe. Ngakho lasezimweni ezingelamithetho yeBhayibhili ecacileyo, sizakwazi “ukuthi intando kaNkulunkulu iyini.”​—Kwabase-Efesu 5:17.

9 Ngokwesibonelo, iBhayibhili kalisitsheli ngokucacileyo ukuthi singabukeli amabhayisikopo lezinhlelo ze-TV ezilodlakela olwesabekayo kumbe ezilokuziphatha okubi kwezemacansini. Kodwa siyawudinga yini umthetho ocacileyo othi singabukeli izinto ezinjalo? Siyakwazi ukuthi uJehova uzibona njani izinto ezinjalo. ILizwi lakhe lisitshela ngokucacileyo ukuthi: ‘Labo abathanda udlakela umphefumulo wakhe [uJehova] uyabazonda.’ (IHubo 11:5) IBhayibhili liphinda lithi: “UNkulunkulu uzakwahlulela izifebe labo bonke abayiziphingi.” (KumaHebheru 13:4) Ukucabanga ngamazwi lawo aphefumulelweyo kuzasenza sikwazi ukuthi intando kaJehova iyini. Ngenxa yalokho asingeke sikhethe ukuzilibazisa ngenhlelo ezilezinto uNkulunkulu azizondayo. Siyakwazi ukuthi kuyamthokozisa uJehova nxa singabukeli izinto ezenyanyekayo umhlaba ozibona njengokuzilibazisa okungalimaziyo. *

10, 11. Kungani sikhetha ukulalela uJehova njalo simlalela njani?

10 Yisiphi isizathu esikhulu esenza silalele imilayo kaNkulunkulu? Kungani sifuna ukuthi nsukuzonke silandele lokho esikwaziyo ukuthi yindlela uNkulunkulu  acabanga ngayo? Kasikhethi ukwenza njalo sisenzela ukubalekela ukujeziswa kumbe ukuze singabi lempumela ebuhlungu eyehlela labo abangenzi intando kaNkulunkulu. (KwabaseGalathiya 6:7) Kulokuthi senze njalo, sibona ukulalela uJehova sikubona kulithuba elihle lokutshengisa ukuthi siyamthanda. Njengoba nje umntwana engafuna ukuthi athokozise uyise, lathi sifuna ukuthokozisa uJehova. (IHubo 5:12) UnguBaba wethu njalo siyamthanda. Akulalutho olusithokozisa kumbe olusenza sisuthiseke njengokwazi ukuthi siphila ngendlela eyenza ‘uJehova asithande.’​—IZaga 12:2.

11 Ngakho siyakuthanda ukulalela uJehova; kasikwenzi ngoba sifuna okuthile kumbe sithola okuthile. * Asikhethi ukuthi yiphi imilayo esizayilalela lesingasoze siyilalele, njalo asilaleli kuphela nxa kusinceda ngokuthile loba nxa kungelabunzima obukhona. Esikhundleni salokho, ‘silalela ngenhliziyo epheleleyo.’ (KwabaseRoma 6:17) Sizizwa njengomhubi weBhayibhili owathi: “Ngithokoza ngisemilayweni yakho ngoba ngiyayithanda.” (IHubo 119:47) Siyakuthanda ukulalela uJehova. Siyakwazi ukuthi ufanele ukuthi simlalele ngokupheleleyo njalo ufuna senze njalo. (UDutheronomi 12:32) Sifuna uJehova akhulume ngathi ngendlela iLizwi lakhe elikhuluma ngayo ngoNowa. Lapho iBhayibhili likhuluma ngokhokho wethu othembekileyo owatshengisa ukuthi uyamthanda uNkulunkulu ngokulalela okweminyaka leminyaka, lithi: “UNowa wakwenza konke njengokulaywa kwakhe nguNkulunkulu.”​—UGenesisi 6:22.

12. UJehova uzwa njani nxa simlalela sithanda?

12 UJehova uzizwa njani nxa simlalela ngoba simthanda?  ILizwi lakhe lithi nxa sisenzanjalo ‘sithokozisa inhliziyo yakhe.’ (IZaga 27:11) Ukulalela kwethu kuyayithokozisa yini inhliziyo yoMbusi weNdawo Yonke? Kunjalo sibili! UJehova ulesizathu esihle sokuthokoza! Wasidala silenkululeko yokuzikhethela. Lokhu kutsho ukuthi singazikhethela ukulalela loba ukungalaleli uNkulunkulu. (UDutheronomi 30:15, 16, 19, 20) Lapho sikhetha ukulalela uJehova njalo okusenza senze lokhu kuyikuthanda uNkulunkulu ngokusuka enhliziyweni, uBaba wethu osezulwini uzathokoza. (IZaga 11:20) Siyabe njalo sikhetha indlela enhle ukwedlula zonke yokuphila.

“IMILAYO YAKHE KAYINZIMA”

13, 14. Kungani sisithi “imilayo kaNkulunkulu ayinzima,” njalo yiwuphi umzekeliso esingawusebenzisa?

13 Umphostoli uJohane usitshela okusinika ithemba ngemilayo kaJehova, uthi: “Imilayo yakhe kayinzima.” Ibala lesiGiriki elihunyutshwe ngokuthi “nzima” ku-1 UJohane 5:3 litsho “ukusinda.” * Elinye iBhayibhili lithi lona “Imilayo yakhe ayisisindi.” (New English Translation) Imilayo kaJehova ilengqondo njalo ayisithwalisi nzima. Lanxa singabantu abalesono, siyenelisa ukulalela imithetho yakhe.

14 Ngokwesibonelo, umngane wakho angakucela ukuthi umncedise ukuthutha esiya kwenye indawo. Ulempahla ezinengi okumele zithwalwe. Ezinye impahla zilula ukuthi zingathwalwa ngumuntu oyedwa kodwa ezinye ziyasinda, zifuna abantu ababili. Umngane wakho ukhetha lezo afuna uzithwale. Angakucela yini ukuthi uthwale ezinzima akwaziyo ukuthi zingakwehlula? Hatshi. Ngeke afune ukuthi ulimale ngokuzama ukuthi uthwale  impahla ezinzima. Kunjalo langoNkulunkulu wethu olothando njalo olomusa, ngeke asiphe imilayo enzima kakhulu ukuthi siyilalele. (UDutheronomi 30:11-14) Kasoze asicele ukuthi senze izinto ezinzima. UJehova uyakwazi ukuthi sisilela ngaphi, “ngoba uyakwazi ukuthi sibunjwa njani, uyakhumbula ukuthi siluthuli.”​—IHubo 103:14.

15. Kungani sileqiniso ukuthi imilayo kaJehova inceda thina?

15 Imilayo kaJehova ayinzima lakancane, yenzelwe ukuthi incede thina. (Bala u-Isaya 48:17.) Yikho uMosi watshela abako-Israyeli basendulo ukuthi: “UJehova wasilaya ukuba silalele zonke lezi zimiso lokwesaba uJehova wethu ukuze sithole ukuphumelela lokuphila, njengoba kunje lamuhlanje.” (UDutheronomi 6:24) Ngakho lathi sileqiniso ukuthi nxa uJehova esinika imithetho yakhe ufuna izinto zisihambele kuhle, ufuna ukuthi sibe lenhlalakahle kuze kube nini lanini. Ngeke uJehova asicele ukuthi senze into engasilimaza. UJehova nguNkulunkulu wenhlakanipho engapheliyo. (KwabaseRoma 11:33) Ngakho-ke, uyakwazi okuhle esikudingayo. UJehova uyisibonelo esikhulu sothando. (1 UJohane 4:8) Uthando yibuntu bakhe obuqondisa konke akutshoyo lakwenzayo. Uthando yilo olwenza anike izinceku zakhe yonke imilayo.

16. Kungani singenelisa ukulalela uJehova lanxa singaphelelanga njalo siphila emhlabeni osiyenga ukuthi senze okubi?

16 Lokhu akutsho ukuthi ukulalela uNkulunkulu kulula. Kumele silwisane lezinto ezikhuthazwa ngumhlaba lo, ‘ongaphansi kwamandla omubi.’ (1 UJohane 5:19) Kumele futhi silwisane lokungapheleli kwethu okusenza sephule imithetho kaNkulunkulu. (KwabaseRoma 7:21-25) Kodwa nxa simthanda uNkulunkulu singanqoba. UJehova uyababusisa labo abafuna ukutshengisa ukuthi bayamthanda ngokulalela. Ubanika umoya ongcwele “labo abamlalelayo.” (ImiSebenzi 5:32) Lowo moya uveza izithelo ezinhle kithi, ubuntu obuligugu  obungasinceda ukuthi siqhubeke singabantu abalalelayo.​—KwabaseGalathiya 5:22, 23.

17, 18. Sizahlolani ebhukwini leli, njalo kuyini okumele sikukhumbule? (b) Sizaxoxa ngani esahlukweni esilandelayo?

17 Ebhukwini leli sizahlola izimiso zikaJehova lendlela zokuziphatha kanye lezinye izinto ezitshengisa intando yakhe. Lapho sihlola lezi zimiso kumele sikhumbule izinto ezithile eziqakathekileyo. Kufanele sikhumbule ukuthi uJehova akasibambi ngamandla ukuthi silalele imithetho lezimiso zakhe; ufuna simlalele ngokuvela enhliziyweni. Kumele singakhohlwa ukuthi uJehova usicela ukuthi siphile ngendlela ezasinceda kakhulu lamuhla njalo ezasenza sithole ukuphila okungapheliyo esikhathini esizayo. Kumele ukulalela kwethu ngenhliziyo yonke sikubone kulithuba elihle lokutshengisa uJehova ukuthi simthanda kangakanani.

18 Ngenxa yokuthi uJehova uyasithanda, usinike umzwangedwa osinceda ukuthi sehlukanise okuhle lokubi. Kodwa ukuthi umzwangedwa wethu usiqondise njalo siwethembe kufanele ufundiswe, njengoba sizaxoxa ngakho esahlukweni esilandelayo.

^ indima 11 Izidalwa zomoya ezimbi lazo zingalalela zingafuni. Ngesikhathi uJesu ekhipha amadimoni ebantwini, amadimoni avuma ngenkani ukuthi uJesu ulamandla futhi alalela ngenkani.​—UMakho 1:27; 5:7-13.

^ indima 13 KuMathewu 23:4, ibala leli lisentshenziswe ukuchaza “imithwalo enzima,” okutsho imithetho eminengi lamasiko abantu abafundisi bomthetho labaFarisi ababeyifaka emahlombe abantu.