Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISENGEZO

Ukulungisa Izingxabano Ezindabeni Zebhizimusi

Ukulungisa Izingxabano Ezindabeni Zebhizimusi

Njengoba kubhaliwe ku-1 KwabaseKhorinte 6:1-8, umphostoli uPhawuli wakhuluma ngodaba lokumangalelana phakathi kwabazalwane. Watshengisa ukudana okukhulu ngamaKhristu aseKhorinte ‘ayequnga isibindi emangalelana kwabangakholwayo.’ (Ivesi 1) UPhawuli wapha izizatho eziqinileyo ezenza amaKhristu angabophisani loba amangalelane emthethwandaba kodwa alungise izingxabano zawo esebenzisa uhlelo olusebandleni. Asixoxeni ngezinye izizatho ezenza kube lalesi seluleko esiphefumulelweyo besesihlola ezinye izimo lapho iseluleko lesi esingasebenzi khona ngokucacileyo.

Nxa singaba lengxabano endabeni yebhizimusi lesikhonza laye, kufanele siqalise ngokulungisa indaba ngendlela kaJehova, hatshi eyethu. (IZaga 14:12) Njengoba uJesu watsho, kungcono kakhulu ukulungisa ukungezwani masinya kungakabi yindaba enkulu kakhulu. (UMathewu 5:23-26) Okudanisayo yikuthi amanye amaKhristu acina esexabana kakhulu, aze amangalelane emthethwandaba. UPhawuli wathi: “Khona lokhu ukuthi impela kulokumangalelana phakathi kwenu kutsho ukuthi selehlulwe ngokupheleleyo.” Kungani kunjalo? Isizatho esikhulu ngesokuthi ukwenza lokhu kungenza ibizo lebandla kanye lebizo likaNkulunkulu esimkhonzayo kungakhulunyelwa kuhle. Senza kuhle ukuthi sicabangisise ngombuzo kaPhawuli othi: “Kakungcono yini ukwamukela ukoniwa?”​—Ivesi 7.

UPhawuli waphinda wakhuluma ukuthi uNkulunkulu wenze ukuthi ibandla libe lohlelo lokulungisa izingxabano. Abadala ngamadoda angamaKhristu ahlakaniphileyo ngenxa yokuba lolwazi lweqiniso lweMibhalo, yikho uPhawuli wathi bayenelisa ‘ukwahlulela phakathi kwabakholwayo’ nxa kuphathelane ‘lezindaba zale mpilo.’ (Ivesi 3-5) UJesu wathi izingxabano ezibangwa yizono ezinkulu, njengokunyundela lokuntshontsha imali ngendlela yobuqili kumele zilungiswe kulandelwa amanyathelo amathathu: okokuqala yikuthi abaxabeneyo bazame ukulungisa udaba bebodwa; okwesibili, nxa umzamo wokuqala ungehlula, yikubiza ufakazi oyedwa loba ababili; kuthi okwesithathu, nxa imizamo yonke isehlule, yikutshela abadala ngoba bamela ibandla.​—UMathewu 18:15-17.

 Kodwa-ke abadala abangamaKhristu abasiwo magqwetha kumbe osomabhizimusi njalo akumelanga benze angani bayikho lokho. Ababeki imithetho yokuthi izindaba zokuxabana kwabazalwane ngokuphathelane lezindaba zebhizimusi zingaxazululwa njani. Kulokuthi benze njalo, banceda labo abaxabeneyo ukuthi basebenzise iMibhalo njalo babancede lokuthi babelokuthula phakathi kwabo. Ezindabeni ezinzima kakhulu bangakhuluma lombonisi wesiqinti kumbe iwofisi yegatsha yaboFakazi bakaJehova. Lanxa kunjalo, kulezimo lapho iseluleko sikaPhawuli esingeke sisebenze kuzo. Yiziphi ezinye izimo zakhona?

Kwezinye izimo, ukuhambisa indaba emthethwandaba kungaba yikulandela umkhuba ojayelekileyo loba okufunwa ngumthetho ukuze kube leziphetho ezingelabuqili futhi ezilokuthula. Ngokwesibonelo, ukuhambisa indaba emthethwandaba kungaba yiyo yodwa indlela yokuthola imvumo yokuchitha umtshado, imvumo yokugcina umntwana, ukuthola indlela yokubhadalwa imali yesondlo, ukubhadalwa imali ye-inshuwalensi, ukubekwa eluhlwini lwabantu abamele babhadalwe yinkampani engaselamali yokuqhubekela phambili kanye lokuthola ilifa. Zikhona futhi izimo lapho umzalwane angabona kufanele ukuthi abophise omunye ukuze azivikele. *

Nxa izindaba ezinjalo zisiwa emthethwandaba kungelangxabano, azingeke zephule iseluleko sikaPhawuli esiphefumulelweyo. * Lanxa kunjalo umKhristu kumele aqakathekise ukungcweliswa kwebizo likaJehova, ukuthula kanye lokumanyana kwebandla. Abalandeli bakaKhristu baziwa ngothando lwabo njalo ‘uthando kaluzifuneli okwalo.’​—1 KwabaseKhorinte 13:4, 5; UJohane 13:34, 35.

^ indima 2 Ezimweni ezingajayelekanga, umKhristu angenza icala elibi kakhulu komunye umKhristu. Lelicala lingaba ngelokubamba iganyavu, ukutshaya, ukubulala loba ukuntshontsha. Ezimweni ezinjalo, akutsho ukuthi awusengumKhristu nxa usiyamangala emapholiseni, lanxa lokho kungenza ukuthi kuvulwe icala lasemthethwandaba kumbe icala elikhulu lobugebengu.

^ indima 3 Ukuze uthole okunengi, sicela ubone i-Nqabayokulinda ka-March 15, 1997, amakhasi 17-22 leka-October 15, 1991, amakhasi 25-28.