Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 2

Kuyini Okungenza Uhlale Ulomzwangedwa Omuhle?

Kuyini Okungenza Uhlale Ulomzwangedwa Omuhle?

“Hlalani lilomzwangedwa omuhle.”​—1 UPHETRO 3:16NW.

1, 2. Kungani ikhampasi ilithuluzi eliqakathekileyo njalo ingafananiswa njani lomzwangedwa?

UMTSHAYELI womkhumbi uqondisa umkhumbi wakhe phakathi kwamagagasi olwandle; umuntu udabula ematshokotshokweni eguswini angalaziyo elingelabantu; umtshayeli wendizamtshina uqondisa indizamtshina yakhe njengoba iphapha emayezini agcwele esibhakabhakeni. Uyakwazi yini ukuthi abantu laba basebenzisani? Ngamunye wabo kumele abe lekhampasi kumbe imitshina yakulezinsuku engamnceda, ngoba nxa engelazo izinto lezo uyabe kabuzanga elangeni.

2 Ikhampasi lithuluzi elifanana lewatshi elilula ukusebenzisa, elilophondo oluhlala lukhombe enyakatho. Inganceda kakhulu ekuvikeleni umuntu engozini nxa isebenza kuhle, njalo ikakhulu nxa isetshenziswa lemephu ebhalwe kuhle. Ngezinye indlela ingafananiswa lesipho esiligugu esisiphiwe  nguJehova. Lesisipho ngumzwangedwa. (UJakhobe 1:17) Ngabe asilamzwangedwa besizabe singelakho okusikhokhelayo. Nxa umzwangedwa usetshenziswa kuhle ungasinceda sithole indlela eyiyo ekuphileni njalo usincede senelise ukuqhubeka sihamba ngaleyo ndlela. Ngakho asihloleni ukuthi umzwangedwa kuyini lokuthi usebenza njani. Ngemva kwalokho sizaxoxa ngemicijo le: (1) Indlela esingafundisa ngayo umzwangedwa wethu, (2) okwenza sicabange ngomzwangedwa wabanye, langokuthi (3) ukuhlala silomzwangedwa omuhle kusinceda njani?

KUYINI UMZWANGEDWA NJALO USEBENZA NJANI?

3. Litshoni ibala elithi “umzwangedwa” ngesiGiriki, njalo lichasisani okwenziwa ngabantu?

3 EBhayibhilini, ibala elithi “umzwangedwa” ngesiGiriki litsho “isazela kumbe ukuzazi wena ngokwakho.” Thina asifanani lezinyamazana ngoba uNkulunkulu wasinika isiphiwo sokwenelisa ukuzazi. Ngamanye amazwi, siyenelisa ukuma sizihlole njalo sibone ukuthi siziphatha kuhle yini. Umzwangedwa wethu usebenza njengofakazi kumbe umahluleli, uyenelisa ukuhlola izenzo zethu, imicabango kanye lesikukhethayo. Ungasikhokhela ukuthi senze isinqumo esihle kumbe usixwayise ukuze singenzi isinqumo esibi. Ngemva kwalokho ungasiduduza ngesinqumo esihle esiyabe sisenzile kumbe usihluphe kabuhlungu nxa senze isinqumo esibi.

4, 5. (a) Sikwazi njani ukuthi u-Adamu lo-Eva babelomzwangedwa njalo kuyini okwenzakalayo ngenxa yokungalaleli kwabo umthetho kaNkulunkulu? (b) Kuyini okutshengisa ukuthi abantu abathembekileyo abaphila isiKhristu singakabi khona babesebenzisa umzwangedwa wabo?

4 Isiphiwo lesi safakwa kubo bobabili indoda lomfazi kusukela ekuqaleni. U-Adamu lo-Eva batshengisa ukuthi ngamunye wabo wayelomzwangedwa. Iqiniso lalokho silibona ngoba baba lenhloni ngemva kokuba sebonile. (UGenesisi 3:7, 8) Okudanisayo yikuthi isazela kasizange sibancede ngalesosikhathi. Bekela ukulalela umthetho kaNkulunkulu ngabomo. Ngokwenza njalo bazikhethela ukuba ngabahlamuki lezitha  zikaJehova uNkulunkulu. Ngenxa yokuthi babephelele, babekwazi ababekwenza njalo babengasenelisi ukuba lobuhlobo obuhle loNkulunkulu.

5 Abantu abanengi abafanani lo-Adamu lo-Eva, bayawulalela umzwangedwa wabo. Ngokwesibonelo, indoda ethembekileyo uJobe yenelisa ukuthi: “Ngizakugcina ukulunga kwami ngingakuyekeli, umzwangedwa wami kawuyikungihlupha empilweni yami.” (UJobe 27:6) UJobe wayewulalela umzwangedwa wakhe, ewuvumela ukuthi uqondise izinqumo lezenzo zakhe. Ngakho wayengatsho eqinisile ukuthi umzwangedwa wakhe wawungamhluphi ngokuthi azizwe elenhloni kumbe elecala. Bona umahluko kokwenziwa nguDavida loJobe. Lapho uDavida etshengisa ukungahloniphi uSawuli, inkosi eyayigcotshwe nguJehova, “muva uDavida wakhathazeka.” (1 USamuyeli 24:5) Ukuhlutshwa kabuhlungu ngumzwangedwa kwamnceda uDavida, kwamfundisa ukuthi angakuphindi futhi ukudelela okunjalo.

6. Kuyini okutshengisa ukuthi umzwangedwa yisipho esiphiwe abantu bonke?

6 Izinceku zikaJehova yizo zodwa eziphiwe lesisipho somzwangedwa yini? Cabanga ngamazwi kamphostoli uPhawuli aphefumulelweyo: “Ngempela, uma abezizwe, abangelawo umthetho, besenza ngokwemvelo izinto ezifunwa ngumthetho, bangumthetho bona ngokwabo, lanxa bengelawo umthetho, njengoba bebonakalisa ukuthi okufunwa ngumthetho kulotshiwe ezinhliziyweni zabo, izazela zabo ziyafakaza, imicabango yabo ibasola iphinde ibavikele.” (KwabaseRoma 2:14, 15) Lalabo abangayaziyo imithetho kaJehova, ngezinye izikhathi umzwangedwa ungabenza balandele izimiso zikaNkulunkulu.

7. Kuyini okungenza umzwangedwa usitshele okungayisikho ngezinye izikhathi?

7 Kodwa ngezinye izikhathi, umzwangedwa ungasitshela okungayisikho. Kungani? Ngokwesibonelo, nxa ikhampasi ingafakwa eceleni kwensimbi, ingacina isikhombela kwenye indawo engayisiyo nyakatho. Njalo nxa ingasetshenziswa kungelamephu  edwetshwe kuhle, ikhampasi ingaba ngengancediyo. Ngokufananayo, umzwangedwa wethu ungaba yingozi nxa ungahugwa yizinkanuko zenhliziyo yethu ezingalunganga. Nxa futhi usetshenziswa kungelasiqondiso seLizwi likaNkulunkulu, singehluleka ukuhlukanisa phakathi kokuhle lokubi ezindabeni ezinengi eziqakathekileyo. Iqiniso yikuthi ukuze umzwangedwa wethu usebenze kuhle, kumele siqondiswe ngumoya ongcwele kaJehova. UPhawuli wabhala wathi: ‘Umzwangedwa wami uyakufakaza lokhu ngomoya ongcwele.’ (KwabaseRoma 9:1) Kuyini okungasenza sibe leqiniso lokuthi umzwangedwa wethu uhambisana lomoya ongcwele kaJehova? Lokhu sikwenza ngokuwufundisa.

SIWUFUNDISA NJANI UMZWANGEDWA?

8. (a) Inhliziyo ingawuthinta njani umzwangedwa, njalo kuyini okumele sikuqakathekise kakhulu nxa sisenza izinqumo? (b) Kungani umzwangedwa ongelacala ungenelanga kumKhristu? (Bona amabala angaphansi.)

8 Usenza njani isinqumo esiqondiswa ngumzwangedwa? Kukhanya angani abanye bahlola imizwa lemicabango yabo kuphela, besebenquma ukuthi benzeni. Ngemva kwalokho bangathi, “Kakuwuhluphi umzwangedwa wami.” Izinkanuko zenhliziyo zingaba lamandla kakhulu, zingawuphambanisa lomzwangedwa. IBhayibhili lithi: “Inhliziyo iyakhohlisa okudlula izinto zonke njalo imbi kakhulu. Ngubani ongayizwisisa na?” (UJeremiya 17:9) Ngakho-ke akumelanga ukuthi lokho inhliziyo yethu ekufisayo kube yikho esikuqakathekisa ukwedlula konke. Kulokuthi kube njalo, sifuna ukucabanga kuqala ngalokho okuzathokozisa uJehova uNkulunkulu. *

9. Kutshoni ukwesaba uNkulunkulu, njalo ukwesaba uNkulunkulu kuwuthinta njani umzwangedwa wethu?

 9 Nxa isinqumo sethu siqondiswa ngumzwangedwa ofundiswe kuhle, kuzatshengisa ukuthi siyamesaba uNkulunkulu hatshi ukuqakathekisa izifiso zethu. Cabanga esinye isibonelo esihambelana lalokho. Umbusi othembekileyo uNehemiya wayelelungelo lokutshela abantu abaseJerusalema ukuthi babhadale imali ethile lemithelo. Kodwa kazange enze njalo. Kungani? Wayewuzonda umcabango wokwenza ukuthi uJehova angajabuli ngenxa yokuthwalisa nzima abantu bakaNkulunkulu. Wathi: “Ngenxa yokumesaba uNkulunkulu angikwenzanga lokho.” (UNehemiya 5:15) Kuqakathekile ukuthi simesabe uNkulunkulu ngenhliziyo yonke, sesabe ukwenza lokho okungamthokozisiyo uBaba wethu wasezulwini. Ukwesaba okunjalo okutshengisa inhlonipho kuzasenza sidinge isiqondiso eLizwini likaNkulunkulu nxa kumele senze izinqumo.

10, 11. Yiziphi izimiso zeBhayibhili okumele sicabange ngazo endabeni yezinto ezidakayo njalo singasithola njani isiqondiso sikaNkulunkulu nxa sizisebenzisa?

10 Ngokwesibonelo, cabanga indaba yezinto ezidakayo. Inengi lethu kumele linqume ukuthi lizanatha yini kumbe hatshi lapho lisemibuthanweni yokuzijabulisa. Okokuqala, kumele sizifundise. Yiziphi izimiso zeBhayibhili eziphathelane lendaba leyo? Iqiniso yikuthi iBhayibhili kalali ukuthi umuntu anathe angadakwa. Liyamdumisa uJehova ngokusinika isipho sewayini. (IHubo 104:14, 15) Kodwa iBhayibhili liyakulahla ukudakwa lamadili okuzitika. (ULukha 21:34; KwabaseRoma 13:13) Ngaphezu kwalokho, lihlanganisa ukudakwa lezinye izono ezinkulu kakhulu ezinjengobufebe lokuphinga. *​—1 KwabaseKhorinte 6:9, 10.

11 Umzwangedwa womKhristu ufundiswa njalo uxwayiswe yizimiso lezi. Ngakho nxa kumele senze isinqumo ngokuphathelane  lokuthi sinathe embuthanweni othile, sizibuza imibuzo enjengokuthi: ‘Kuhlelwa umbuthano onjani? Kungenzakala yini ukuthi ucine ungasalawuleki njalo usuxokozela? Vele mina ngingumuntu onjani? Ngiyabukhanuka yini utshwala, ngiyenelisa yini ukuhlala nginganathanga, ngibusebenzisa ukuthi bungenze ngijabule kumbe bungilawule ezintweni engizenzayo yini? Ngiyenelisa yini ukunganathi ngize ngidakwe?’ Kumele sikhuleke kuJehova ukuze asiqondise lapho sicabanga ngezimiso zeBhayibhili lemibuzo ebakhona. (Bala iHubo 139:23, 24.) Nxa singenza njalo siyabe sicela uJehova ukuthi asiqondise ngomoya wakhe ongcwele. Siyabe sifundisa umzwangedwa wethu ukuthi uhambisane lezimiso zikaNkulunkulu. Kukhona futhi okunye okumele sikucabange ngonanzelelo nxa sisenza izinqumo.

KUNGANI KUMELE SICABANGE NGOMZWANGEDWA WABANYE?

Umzwangedwa ofundiswe liBhayibhili ungakunceda ukuthi unqume ukuthi uzanatha yini okudakayo kumbe hatshi

12, 13. Yiziphi ezinye izizathu ezenza ukuthi umzwangedwa wamaKhristu utshiyane, njalo kumele senzeni ngokutshiyana okunjalo?

12 Kwezinye izikhathi ungamangala indlela umzwangedwa wamaKhristu otshiyene ngayo. Omunye angazonda umkhuba othile kumbe ukwenza into ethile; omunye akuthande lokho njalo abone kungelasizathu sokukuzonda. Ngokwesibonelo, endabeni yokunatha uziphumulele labangane, omunye angakuthanda ukunatha labangane abalutshwane nxa beziphumulele ntambama; omunye angakhathazeka ngokwenza njalo. Kungani kulokutshiyana okungaka njalo kumele kuthinte njani izinqumo zethu?

13 Kulezizathu ezinengi ezenza abantu batshiyane. Indlela abantu abakhuliswe ngayo iyatshiyana. Ngokwesibonelo, abanye bayabazi ubuthakathaka abalwe labo esikhathini esadlulayo njalo kungenzakala ukuthi babengaphumeleli sonke isikhathi. (1 AmaKhosi 8:38, 39) Umzwangedwa wabantu abanjalo ungabenza bacabangisise kakhulu endabeni yotshwala. Nxa umuntu onjalo engabuya ezokuvakatshela endlini yakho, umzwangedwa wakhe ungamenza ale  ukunatha utshwala kumbe iwayini nxa ungafuna ukumnika. Uyabe engaphambanisanga lowo muntu. Uzakhubeka yini? Uzaqhubeka ulokhu umncenga ukuthi aze avume yini? Hatshi. Ukuthanda umfowenu kuzakwenza ukuthi uhloniphe isinqumo sakhe lanxa usazi loba ungasazi isizathu esimenza ukuthi akhethe ukunganathi esimweni lesi.

14, 15. Umzwangedwa walabo ababesebandleni lekhulu lokuqala wawutshiyene ngaziphi izindlela, njalo uPhawuli wabapha liphi icebo?

14 Umphostoli uPhawuli wabona ukuthi umzwangedwa wamaKhristu ekhulu lokuqala wawutshiyene umKhristu ngamunye. Ngalesosikhathi, amanye amaKhristu ayekhathazekile ngokudla okuthile okwakunikelwe njengomhlatshelo wezithombe. (1 KwabaseKhorinte 10:25) Umzwangedwa kaPhawuli wawungakwali ukudla okunjalo okwakuthengiswa emakethi. Kuye izithombe zazingasilutho; izithombe zazingasoze zibe ngabanikazi bokudla okwakudalwe nguJehova njalo uJehova nguye umnikazi walokho kudla. Kodwa uPhawuli wakuzwisisa ukuthi abanye babelombono otshiyene lowakhe ngendaba le. Kungenzakala ukuthi abanye babekhonza izithombe bengakabi ngamaKhristu. Ngakho kubo, loba yini eyayike yasetshenziswa ekukhulekeleni izithombe yayikhuba. UPhawuli wayezayilungisa njani indaba le?

15 UPhawuli wathi: “Thina esilamandla sifanele ukubekezelela ukwehluleka kwababuthakathaka, hatshi ukuba sizithokozise. Ngoba loKhristu kazithokozisanga.” (KwabaseRoma 15:1, 3) UPhawuli wabona ukuthi kumele sifake izidingo zabafowethu kuqala kulezethu njengokwenziwa nguKhristu. Engxoxweni ehambelana lalokho, uPhawuli wathi kwakungcono ukuthi angayidli inyama kulokuthi akhubekise enye yezimvu eziligugu uKhristu azifelayo.​—Bala u-1 Khorinte 8:13; 10:23, 24, 31-33.

16. Kungani labo abalomzwangedwa ongabavumeli ukwenza izinto ezithile kungamelanga bahlulele labo abalomzwangedwa otshiyene lowabo?

16 Kodwa labo abalomzwangedwa ongabavumeliyo ukuthi benze izinto ezithile kumele bangachothozi abanye, befuna  ukuthi bonke abantu babe lombono ofanana lowabo ngezinto eziphathelane lomzwangedwa womuntu ngamunye. (Bala uRoma 14:​10.) Umzwangedwa wethu kumele usetshenziswe ukuthi wahlulele thina hatshi ukuthi ube yisizathu sokwahlulela abanye. Khumbula amazwi kaJesu athi: “Lingehluleli funa lani lehlulelwe.” (UMathewu 7:1) Bonke ebandleni kumele bangaphikisani ngendaba zomzwangedwa. Kulokuthi senze njalo, sidinga indlela zokuthi sithuthukise uthando lokumanyana, sisakhana, singachithani.​—KwabaseRoma 14:19.

UKUBA LOMZWANGEDWA OMUHLE KUSINCEDA NJANI?

Umzwangedwa omuhle ungasiqondisa empilweni njalo usilethele intokozo lokuthula enhliziyweni

17. Sekwenzakaleni kumzwangedwa wabanengi lamuhla?

17 Umphostoli uPhetro wabhala: “Hlalani lilomzwangedwa omuhle.” (1 UPhetro 3:16, NW) Umzwangedwa ohlanzekileyo  emehlweni kaJehova uNkulunkulu yisipho esikhulu. Kawufanani lomzwangedwa wabanengi lamuhla. UPhawuli wachasisa ngalabo ‘abalomzwangedwa ohaqazwe ngensimbi etshisayo.’ (1 KuThimothi 4:2) Insimbi etshisayo ihaqaza inyama iyitshiye ilamanxeba njalo isiwomile. Abantu abanengi balomzwangedwa onjalo, osulamanxeba njalo osuwomile okokuthi kawusaniki izixwayiso, kawusali lutho njalo kawusazisoli ngokubi okuyabe kwenziwe, usufile. Abantu abanengi lamuhla kabalandaba lemizwa yokuzisola.

18, 19. (a) Isazela kumbe ukuba lenhloni kunganceda njani? (b) Kumele senzeni nxa umzwangedwa wethu uqhubeka usijezisa ngenxa yezono esazenza kudala?

18 Iqiniso yikuthi isazela yindlela umzwangedwa ositshela ngayo ukuthi sesenze okubi. Nxa imizwa enjalo isenza ukuthi  isoni siphenduke, lezono ezimbi kakhulu zingaxolelwa. Ngokwesibonelo, iNkosi uDavida yenza isono esikhulu kodwa yaxolelwa ngoba yazisola njalo yaphenduka ngeqiniso. Ngemva kokuba esonile, indlela azonda ngayo okubi ayekwenzile lokuzimisela kwakhe ukulalela imithetho kaJehova kwamenza wazibonela ngawakhe ukuthi uJehova “uyathethelela njalo ulungile.” (IHubo 51:1-19; 86:5) Kodwa kuthiwani nxa uqhubeka uzizwa ulecala loba ulenhloni lanxa usuphendukile futhi usuxolelwe?

19 Ngezinye izikhathi, umzwangedwa ungahlupha isoni ngesazela okwesikhathi eside lanxa kungasancedi. Nxa kunjalo kungadingeka sitshele inhliziyo elesazela ukuthi uJehova mkhulu kulemizwa yabantu. Kumele sikholwe ukuthi uyasithanda njalo uyasithethelela futhi kumele sikwamukele lokho, njengoba sikhuthaza abanye ukuthi benze njalo. (Bala u-1 Johane 3:19, 20.) Kodwa umzwangedwa ohlambulukileyo usenza sibe lokuthula enhliziyweni kanye lentokozo etholakala nzima emhlabeni lo. Abanengi abake benza isono esikhulu bayitholile impumuzo le njalo bayenelisa ukuhlala belomzwangedwa omuhle ekukhonzeni kwabo uJehova uNkulunkulu.​—1 KwabaseKhorinte 6:11.

20, 21. (a) Ibhuku leli lenzelwe ukukunceda ukuthi wenzeni? (b) Njengoba singamaKhristu silayiphi inkululeko, kodwa kumele siyisebenzise njani?

20 Ibhuku leli lenzelwe ukuthi uthole intokozo leyo, lokuthi uhlale ulomzwangedwa omuhle ezinsukwini lezi zokucina zomhlaba kaSathane ezigcwele inhlupho. Kodwa kalikhulumi ngayo yonke imithetho eseBhayibhilini lezimiso okumele uzisebenzise ezimweni ohlangana lazo nsuku zonke. Akumelanga futhi ulindele imithetho ecacileyo njalo elula ezindabeni zomzwangedwa. Injongo yebhuku leli yikukunceda ukuthi wenelise ukufundisa umzwangedwa wakho futhi uwenze usebenze kuhle ngokufunda ukusebenzisa iLizwi likaNkulunkulu nsukuzonke empilweni yakho.  “Umthetho kaKhristu” kawufanani loMthetho kaMosi ngoba wona ukhuthaza amalunga awo ukuthi aphile elandela kakhulu umzwangedwa lezimiso kulomthetho obhaliweyo. (KwabaseGalathiya 6:2) Ngakho uJehova unika amaKhristu inkululeko enkulu kakhulu. Lanxa kunjalo, iLizwi lakhe lisikhumbuza ukuthi singasebenzisi inkululeko leyo “njengezaba lokufihla ububi.” (1 UPhetro 2:16) Kodwa inkululeko enjalo isinika ithuba elihle lokutshengisa ukuthi siyamthanda uJehova.

21 Nxa ungathandaza lapho ucabanga ngokuthi ungaphila njani ngezimiso zeBhayibhili njalo ubususenza lokho oyabe ukunqumile, uzaqhubeka ngokwenza lokho okuqakathekileyo okwaqalisa ngesikhathi uqala ukwazi uJehova. Ngaleyo ndlela, amandla akho okucabanga azaqeqetshwa ngokuwasebenzisa. (KumaHebheru 5:14) Umzwangedwa wakho ofundiswe liBhayibhili uzakunceda nsukuzonke empilweni yakho. Umzwangedwa wakho uzakunceda ukuthi wenze izinqumo ezithokozisa uBaba wakho osezulwini njengoba nje ikhampasi iqondisa ohambayo. Le yiyo yodwa indlela ongahlala ngayo usethandweni lukaNkulunkulu.

^ indima 8 IBhayibhili litshengisa ukuthi ukuba lomzwangedwa ongelacala kakwenelanga. Ngokwesibonelo, uPhawuli wathi: ‘Umzwangedwa wami umsulwa, kodwa lokhu kakungenzi ngingabi lacala. INkosi yiyo engahlulelayo.’ (1 KwabaseKhorinte 4:4) Lalabo abahlukuluza amaKhristu, njengalokho okwakusenziwa nguPhawuli engakabi ngumKhristu, bangakwenza lokho ngomzwangedwa omsulwa ngoba becabanga ukuthi uNkulunkulu uyathokoza ngabakwenzayo. Kuqakathekile ukuthi umzwangedwa wethu ube ngongelacala emehlweni ethu lasemehlweni kaNkulunkulu.​—ImiSebenzi 23:1; 2 KuThimothi 1:3.

^ indima 10 Kumele kunanzelelwe ukuthi amadokotela athi kakwenzakali ukuthi izidakwa zinathe zingadakwa ngoba kuzo “ukungadakwa” kutsho ukunganathi.