Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISENGEZO

Lokho IBhayibhili Elikutshoyo Ngokuchitha Umtshado Kanye Lokwehlukana Okwesikhatshana

Lokho IBhayibhili Elikutshoyo Ngokuchitha Umtshado Kanye Lokwehlukana Okwesikhatshana

UJehova ulindele ukuthi labo abatshadileyo bahlale bethembekile kusifungo sabo abasenza ngelanga betshada. Ngesikhathi ehlanganisa indoda lowesifazana bakuqala, uJehova wathi: ‘Indoda kumele imanyane lomkayo, bona babe nyamanye.’ Ngemva kwesikhathi esithile, uJesu Khristu wawaphinda lawomazwi njalo wengezelela esithi: “Ngakho lokho uNkulunkulu asekuhlanganisile akungehlukaniswa muntu.” (UGenesisi 2:24; UMathewu 19:3-6) Ngakho uJehova loJesu babona umtshado njengesibopho sokuphila esiphela kuphela nxa omunye esifa. (1 KwabaseKhorinte 7:39) Njengoba umtshado uluhlelo olungcwele, ukuchitha umtshado akumelanga kuthathwe njengento elula nje. Iqiniso yikuthi, uJehova uyakuzonda ukuchitha umtshado okungasekelwanga eMibhalweni.​—UMalaki 2:15, 16.

Yisiphi isimiso esiseMibhalweni esivumela ukuthi umuntu  achithe umtshado? UJehova uyakuzonda ukuphinga lobufebe. (UGenesisi 39:9; 2 USamuyeli 11:26, 27; IHubo 51:4) Iqiniso yikuthi ukubona kuyinto eyenyanyekayo okokuthi uze avumele ukuthi kube yiso isimiso esivumela ukuchitha umtshado. (Ukuze uthole okunengi mayelana lokuthi ubufebe bugoqelani, khangela kuSahluko 9, indima 7, lapho okuchasiswa khona ngaleyondaba.) UJehova unika lowo ongelacala imvumo yokuthi azikhethele ukuthi uzaqhubeka ehlala lalowo owonileyo yini kumbe ufuna ukuchitha umtshado. (UMathewu 19:9) Ngakho nxa lowo ongelacala ekhetha ukuchitha umtshado, kathathi inyathelo elizondwa nguJehova. Ngesikhathi esifananayo, ibandla lobuKhristu alikhuthazi loba ngubani ukuthi achithe umtshado. Iqiniso yikuthi ezinye izimo zingenza lowo ongelacala ukuthi ahlale lalowo owonileyo, ikakhulu nxa lowo owonileyo etshengisa ukuthi uphendukile ngeqiniso. Ekucineni, labo abalezimiso eziseMibhalweni ezibavumelayo ukuthi bachithe umtshado kumele bazenzele isinqumo njalo bamukele loba yiphi impumela engahle ibekhona.​—KwabaseGalathiya 6:5.

Ezimweni ezinzima kakhulu, amanye amaKhristu akhetha ukwehlukana okwesikhatshana kumbe ukuchitha umtshado lomuntu atshade lawo lanxa lowomuntu engafebanga. Ezimweni ezinjalo iBhayibhili lithi lowomuntu osukayo kumele “ahlale engatshadanga kumbe aphinde abuyelelane laye.” (1 KwabaseKhorinte 7:11, NW.) UmKhristu onjalo kakhululekanga ukuthi adinge omunye umuntu wokutshada laye. (UMathewu 5:32) Ake sixoxe ngezinye izimo ezingaba khona abanye abazibona njengezingenza ukuthi kube lokwehlukana kwesikhatshana.

Ukungondli imuli ngabomo. Imuli ingahlupheka, iswela izinto eziqakathekileyo empilweni ngenxa yokuthi indoda ayifuni ukubanakekela, lanxa isenelisa ukwenza njalo. IBhayibhili lithi: ‘Uma umuntu enganakekeli abendlu yakwabo, uselulahlile ukholo lwakhe njalo mubi kakhulu kulongakholwayo.’ (1 KuThimothi 5:8) Uma indoda enjalo isala ukuntshintsha, umfazi kuzamele azikhethele ukuthi angahlala ngokwehlukana okwesikhatshana okusemthethweni ukuze athole imali yesondlo. Kodwa abadala abangamaKhristu kumele bahlolisise ngecala leli elokuthi umKhristu uyala ukondla imuli yakhe.  Ukwala ukondla imuli kungenza umuntu asuswe ekuhlanganyeleni.

Ukutshaywa ngendlela elesihluku. Umuntu otshadileyo angenza ngendlela elodlakela okokuthi impilo loba impilakahle yalowo atshade laye otshaywayo ingaba sengozini. Nxa lowo otshadileyo olodlakela engumKhristu, abadala bebandla kumele bachwayisise ngokuthi kuliqiniso yini loba hatshi. Intukuthelo lokuba lodlakela kungenza ukuthi umuntu asuswe ekuhlanganyeleni.​—KwabaseGalathiya 5:19-21.

Ukufaka ingokomoya engozini ngokupheleleyo. Umuntu angenza ukuthi kube nzima ngalowo atshade laye ukuthi akhonze ngeqiniso kumbe angazama ukwenza lowo atshade laye ukuthi angalaleli imilayo kaNkulunkulu ngendlela ethile. Esimweni esinjalo, lowo osengozini enjalo angazikhethela ukuthi indlela eyodwa ‘yokulalela uNkulunkulu kulokulalela abantu’ ngeyokuthola isehlukaniso sesikhatshana esisemthethweni.​—ImiSebenzi 5:29.

Kuzozonke lezozimo ezimbi kakhulu esesixoxe ngazo, akumelanga kubekhona umuntu ofuqa lowo ongelacala ukuthi athathe isehlukaniso sesikhatshana kumbe achithe umtshado lalowo owonileyo. Lanxa abangane abakhulileyo ekukhonzeni kanye labadala bengasekela lowo ongelacala njalo bamnike iseluleko esitholakala eBhayibhilini, kabangeke bakwazi konke okwenzakalayo phakathi kwendoda lowesifazana. NguJehova kuphela ongakubona lokho. Kuliqiniso ukuthi umKhristu uyabe engahloniphi uNkulunkulu kumbe uhlelo lomtshado nxa engasenga lezimithiyo ngezinkinga ezisemtshadweni wakhe ukuze ahlale ngokwehlukana okwesikhatshana lomkakhe. UJehova uyawabona wonke amacebo obuqili acatshangwayo ukuze kwenziwe isehlukaniso sesikhatshana, kungelandaba lokuthi umuntu uzama kangakanani ukukufihla lokho. Kuliqiniso ukuthi, “konke kwambuliwe kwabekwa obala phambi kwamehlo akhe yena okumele sizibike kuye.” (KumaHebheru 4:13) Kodwa nxa isimo esiyingozi siqhubekela phambili, akumelanga kubekhona osola umKhristu osekhethe ukuhlala ngokwehlukana okwesikhatshana lalowo atshade laye. Kodwa isiphetho yikuthi, “sonke sizakuma phambi kwesihlalo sikaNkulunkulu sokwahlulela.”​—KwabaseRoma 14:10-12.