“Zigcineni Lisethandweni LukaNkulunkulu”

Ibhuku leli lizakunceda ukuthi uphile ngezimiso zikaNkulunkulu ukuze uqhubeke usethandweni lukaNkulunkulu.

ISAHLUKO 1

“Ukuthanda UNkulunkulu Yilokhu”

Ngamafitshane nje, singathi iBhayibhili liyasitshela ukuthi singatshengisa njani ukuthi siyamthanda uNkulunkulu.

ISAHLUKO 2

Kuyini Okungenza Uhlale Ulomzwangedwa Omuhle?

Kungenzakala yini ukuthi sibe lomzwangedwa omsulwa kodwa ongahlanzekanga emehlweni kaNkulunkulu?

ISAHLUKO 3

Thanda Labo Abathandwa NguNkulunkulu

UJehova ukhetha ngonanzelelo labo afuna babe ngabangane bakhe, lathi kumele senze okufananayo.

ISAHLUKO 4

Kungani Kumele Sihloniphe Abakhokhelayo?

IMibhalo ikhuluma ngendawo ezintathu ekuphileni lapho uJehova afuna sihloniphe khona abakhokhelayo.

ISAHLUKO 5

Indlela Esingahlala Ngayo Sehlukene Lomhlaba

ILizwi likaNkulunkulu likhuluma ngendlela ezinhlanu ezisinceda ukuthi sihlale sehlukene lomhlaba.

ISAHLUKO 6

Indlela Esingakhetha Ngayo Okokuzilibazisa Okwakhayo

Imibuzo emithathu ingakunceda ukhethe kuhle.

ISAHLUKO 7

Uyakuqakathekisa Yini Ukuphila NjengoNkulunkulu?

Kuyini okunye okutshengisa ukuthi umuntu uyakuqakathekisa ukuphila?

ISAHLUKO 8

UNkulunkulu Uthanda Abantu Abahlanzekileyo

IBhayibhili lingakunceda uxwaye imikhuba engakwenza ungcole.

ISAHLUKO 9

‘Balekelani Ubufebe’

Umnyaka ngamunye, izinkulungwane zamaKhristu ziziphatha kubi kwezemacansini. Ungenzani ukuthi ungabanjwa yisithiyo esifananayo?

ISAHLUKO 10

Umtshado​—Isipho Esivela KuNkulunkulu Olothando

Ungawulungiselela njani umtshado othokozisayo? Ungenzani ukuthi umtshado wakho uhlale?

ISAHLUKO 11

“Umtshado Kawuhlonitshwe”

Imibuzo eyisithupha yokuzihlola engakunceda ukuthi ube lomtshado othokozisayo.

ISAHLUKO 12

Khuluma “Okusizayo Ekwakheni Abanye”

Amazwi angasiza ekwakheni abanye kumbe abalimaze. Kumele sisebenzise amazwi ethu ngendlela uJehova ayifunayo

ISAHLUKO 13

Imikhosi Engamthokozisiyo UNkulunkulu

Eminye imikhosi lamaholide ingakhanya angani iyamdumisa uNkulunkulu kodwa yona ingamthokozisi.

ISAHLUKO 14

Hlala Uqotho Ezintweni Zonke

Kulokunye okumele siqale sikwenze singakabi qotho kwabanye.

ISAHLUKO 15

Zuza Ukusuthiseka Ngokusebenza Gadalala Kwakho

Izimpendulo zemibuzo emihlanu eqakathekileyo zingakunceda ukuthi ukhethe kuhle umsebenzi.

ISAHLUKO 16

Menqabeni USathane Kanye Lamacebo Akhe Obuqili

Sikwazi mhlophe ukuthi uSathane ulamandla, kodwa lokhu akusenzi sesabe size sehluleke ukukhonza uJehova. Kungani?

ISAHLUKO 17

“Zakheni Ekukholweni Kwenu Okungcwele Kakhulu”

Izinto ezintathu ongazenza ukuze ukholo lwakho luhlale luqinile futhi uhlale ethandweni lukaNkulunkulu.

ISENGEZO

Kumele Simphathe Njani Umuntu Osusiweyo?

Kuqakathekile yini ukuthi singaqali ukudlelana lomuntu onjalo?

ISENGEZO

Ukumboza Ikhanda Kumele Kwenziwe Nini Njalo Kungani Kumele Kwenziwe?

IBhayibhili likhuluma ngezinto ezintathu okumele sicabange ngazo

ISENGEZO

Ukusalutha Ifulegi, Ukuvota,Kanye loMsebenzi Womphakathi

Yiwaphi amavesi eBhayibhilini angakusiza ezindabeni lezi?

ISENGEZO

Izingxenyana Zegazi Kanye Lokuhlinzwa

Thatha amanyathelo azakwenza welatshwe ngendlela ofuna ngayo

ISENGEZO

Nqoba Umkhuba Wokutshaya Ibhonyaponya

Ungenzani ukuze uwuyekele umkhuba lo omubi?

ISENGEZO

Lokho IBhayibhili Elikutshoyo Ngokuchitha Umtshado Kanye Lokwehlukana Okwesikhatshana

IBhayibhili lithi kuyini okungenza umuntu akhululeke ukuphinda atshade?

ISENGEZO

Ukulungisa Izingxabano Ezindabeni Zebhizimusi

Kuqondile yini ukuthi umKhristu ayemangalela omunye umKhristu emthethweni?