Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 INGXENYE 4

Isazela​—“Ungihlambulule Esonweni Sami”

Isazela​—“Ungihlambulule Esonweni Sami”

“Umsebenzi engangisanda kuwuthola wasenza saba yimuli ekhomba ngophakathi, kodwa wangithela phakathi kwezinto ezinenginengi ezingalunganga. Ngaqalisa ukunanza amaholideyi, ukungena kwezombusazwe kanye lokungena enye insonto. Ngangingasayifezi inkonzo okweminyaka engu-​40, senginguFakazi kaJehova ngebizo nje. Njengoba isikhathi sasitshova umuzwa wokuthi sengone kakhulu okokuthi uJehova ngeke angithethelele wawulokhu ukhula. Lami ngangingelaso isizatho sokuzigeza, ngoba phela ngangilazi iqiniso ngesikhathi ngiqalisa ukuhlanhlatha.”​—UMartha.

ISAZELA singaba ngumthwalo osindayo okwamagama. INkosi uDavida yabhala yathi: “Ukona kwami sekungisinda njengomthwalo onzima ongathwalekiyo.” (IHubo 38:4) Amanye amaKhristu aba lusizi kakhulu okokuthi acina esebona angathi uJehova ngeke awathethelele loba sekutheni. (2 KwabaseKhorinte 2:7) Kuqondile yini lokhu? Nxa wenze izono ezimbi kakhulu, kutsho ukuthi usumubi kakhulu yini okokuthi uJehova ngeke akuthethelele? Hatshi akunjalo.

‘Wozani, Sibonisane Sikanye’

UJehova kazikhalali izoni eziphendukayo. Kulokuthi enze njalo, uyazibiza ukuthi ziphenduke. Emzekelisweni wendodana yolahleko uJesu ufanisa uJehova lobaba olothando, olendodana etshiya ikhaya iyephila impilo yokungaziphathi. Ngelikade indodana le ikhumbula ekhaya. “Kwathi ilokhu isebucwala uyise wayibona wayizwela isihawu; wagijimela kuyo indodana yakhe, wayigona, wayanga.” (ULukha 15:11-20) Wena ulaso yini isifiso sokusondela kuJehova kodwa ube usubanjwa yikuthi uzizwa ‘usebucwala’ kumbe ukhatshana laye? Njengobaba osemzekelisweni uJehova ulesihawu lobubele ngawe. Ukulindele ngabomvu ukukwamukela ngezandla zombili.

Nxa ubona angathi izono zakho zimbi kakhulu loba zinengi kakhulu ukuthi uJehova akuthethelele, sicela ucabange ngalokho akunxusa ukuthi ukwenze okulotshwe ku-Isaya 1:18. Uthi: “‘Wozani khathesi nje, sibonisane [“silungisise izindaba,” NW ] sikanye,’ kutsho uJehova. ‘Lanxa izono zenu zibomvu gebhu, zizakuba mhlophe nke njengongqoqwane.’” Ngitsho lezono ezikhanya angathi kazisuseki njengependa ebomvu gebhu engcolise isigqoko esimhlophe nke, uJehova angazithethelela.

UJehova kafuni ukuthi uhlale uthwele nzima ulokhu uthonisiswa yisazela. Kodwa kumele wenzeni ukuze uthole inkululeko ebangelwa yikuthethelelwa nguNkulunkulu lokuba lomzwangedwa ohlanzekileyo? Khangela izinto ezimbili ezenziwa yiNkosi uDavida. Okokuqala yathi: “Ngizazivuma iziphambeko zami kuJehova.” (IHubo 32:5) Uzakhumbula ukuthi uJehova usekunxusile ukuthi usondele kuye ngomthandazo lokuthi ‘libonisane.’ Samukele leso simemo. Vuma izono zakho kuJehova umtshele ukuthi uzizwa njani sibisibili. Ngenxa yalokho okwakwenzakale empilweni yakhe, uDavida wathandaza esithi: “Ungihlambulule esonweni sami.” “Inhliziyo edabukileyo, ezisolayo, hawu Nkulunkulu, kawuyikuyilahla.”​—IHubo 51:2, 17.

Okwesibili, uDavida wasizwa ngumphrofethi uNathani owayengummeli kaNkulunkulu obekiweyo. (2 USamuyeli 12:13) Lamuhla uJehova usebenzisa abadala bamabandla abaqeqetshiweyo  ukuze basize izoni eziphendukayo ukuthi zilungisise ubuhlobo bazo loJehova. Nxa ungahamba uyexoxa labo bazasebenzisa iMibhalo njalo bathandaze ngenhliziyo yonke ukuze bathobe inhliziyo yakho, behlise kumbe baqede imicabango ekudonsela emuva, bakuncedise lokuthi ukhonze kuhle.​—UJakhobe 5:14-16.

UJehova ufuna ukuthi lawe uzizwele ubuhle bokuba lomzwangedwa ongelacala

“Ubusisiwe Lowo Oziphambeko Zakhe Zithethelelwe”

Mhlawumbe ukuvuma izono zakho kuJehova uNkulunkulu kanye lokutshela abadala ukubona kungenye yezinto ezinzima kakhulu ukuzenza. Kusobala ukuthi uDavida laye kwakumsinda, ngoba ‘wathula’ okwesikhatshana efihle izono zakhe. (IHubo 32:3) Kodwa ngemva kwesikhathi wabubona ubuhle bokuvuma izono zakhe lokulungisa lapho ayephambanise khona.

Isibusiso esikhulu esatholwa nguDavida yikuthi waphinda waba ngojabulayo. Wabhala wathi: “Ubusisiwe lowo oziphambeko zakhe zithethelelwe, ozono zakhe zisibekelwe.” (IHubo 32:1) Waphinda wakhuleka esithi: “O Nkulunkulu, vula izindebe zami, umlomo wami uzamemezela indumiso yakho.” (IHubo 51:15) Kwathi isazela sikaDavida sesiphelile, esebonga uNkulunkulu ukuthi wayemthethelele, wezwa eselamandla okuyatshela abanye ngaye.

UJehova ufuna ukuthi lawe uzizwele ubuhle bokuba lomzwangedwa ongelacala. Ufuna lokuthi uyetshela abanye ngaye langezinjongo zakhe ukhululekile njalo ujabula kakhulu, kungelasazela esikukhathazayo. (IHubo 65:1-4) Khumbula ukuthi uyakunxusa ukuthi uze kuye ‘ukuze izono zakho zesulwe, ukuze kufike izikhathi zokuhlambulula okuvela eNkosini.’​—ImiSebenzi 3:19.

Yikho kanye okwenzakala kuMartha. Uthi: “Indodana yami yaqhubeka ingithumela iNqabayokulinda le-Awake! Ngaqalisa kancane kancane ukuphinda ngibe ngumngane kaJehova. Okwakunzima kakhulu ukwedlula konke lapho sengifuna ukuphenduka kwakuyikucela ukuthethelelwa zonke izono engangizenzile. Kodwa ngacina ngithandazile kuNkulunkulu ngamcela ukuthi angithethelele. Kuyamangalisa ukuthi kwadlula iminyaka engu-40 ngingakaphenduki kuJehova. Okwenzakala kimi kuyatshengisa ukuthi umuntu angaphinda athandwe nguNkulunkulu njalo amkhonze lanxa sekwedlule iminyaka eminengi kakhulu.”