Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 INGXENYE 3

Ukukhutshwa Ngabanye​—Lapho ‘Silensolo Ngomunye’

Ukukhutshwa Ngabanye​—Lapho ‘Silensolo Ngomunye’

“Omunye udade osebandleni wangiqambela amanga esithi ngamntshontshela imali. Abanye ebandleni bathi bekuzwa lokhu baqalisa ukumkholwa. Ekucineni, udade lo wangitshela ukuthi wayesethole ubufakazi obabutshengisa ukuthi ngangingelacala. Waxolisa sibili, kodwa enhliziyweni yami ngangizitshele ukuthi ngangingasoze ngafa ngamthethelela ngenxa yokuthi wayengizwise ubuhlungu obukhulu.”​—ULinda.

SEWAKE wakhutshwa ngomunye okhonza laye yini njengoLinda? Kuyadanisa ukuthi abanye abakhubekayo ebandleni basala besizwa ubuhlungu kakhulu baze bacine sebebuyela emuva ekukhonzeni. Yikho yini okwenzakala kuwe?

Ukhona Yini ‘Ongasehlukanisa Lothando LukaNkulunkulu’?

Kuliqiniso ukuthi ngezinye izikhathi singakuthola kunzima kakhulu ukuthi sithethelele esikhonza laye osizwise ubuhlungu. Kodwa siyakwazi ukuthi amaKhristu kumele athandane. (UJohane 13:34, 35) Ukudana lobuhlungu obungabangelwa ngumuntu esikhonza laye osiphambanisileyo kungasiqeda amandla.​—IHubo 55:12.

IBhayibhili liyakuvuma sibili ukuthi ngezinye izikhathi umKhristu angaba ‘lensolo ngomunye.’ (KwabaseKholose 3:13) Kodwa nxa sekuthe kwenzakala kithi singakuthola sekunzima kakhulu ukuthi sikuphathe njani. Kukhona yini okungasisiza? Nanzi izimiso ezintathu eziseMibhalweni:

UBaba wethu osezulwini ubona konke. UJehova uyakubona konke okwenzakalayo, okugoqela ukuphathwa kubi kwabantu bakhe kanye lobuhlungu abasala bebuzwa. (KumaHebheru 4:13) Okuhle kakhulu yikuthi uJehova uyasizwela usizi nxa siphakathi kokuhlupheka. (U-Isaya 63:9) Kavumeli loba yini ukuthi ‘isehlukanise lothando’ lwakhe kungelani lokuthi ‘yikuhlupheka kumbe ukudubeka,’ loba enye nje inceku yakhe. (KwabaseRoma 8:35, 38, 39) Lathi kasimlingiseleni uJehova, singavumeli loba yini laloba ngubani ukuthi asehlukanise laye!

Ukuthethelela akutsho ukuthi wenza angani akwenzakalanga lutho. Nxa sithethelela labo abasiphambanisileyo, kasitsho ukuthi kasikusoli lokho abakwenzileyo loba sesikunciphisa kumbe sikuthele amanzi senze angathi yinto encane nje. Okumele sikukhumbule yikuthi uJehova uyasizonda isono, kodwa uyathethelela nxa kulesizatho sokwenza njalo. (IHubo 103:12, 13; UHabakhukhi 1:13) Nxa uJehova esikhuthaza ukuthi sithethelele abanye uyabe esitsho ukuthi simlingisele. Yena “kagcini ulaka lwakhe kokuphela.”​—IHubo 103:9; UMathewu 6:14.

Ukungagcini izikhwili kunceda thina. Kungani sisitsho njalo? Cabanga ngesibonelo lesi. Ake sithi udobhe imbokodo yelitshe, ubusuqhubeka uyithwele ingalo zakho zeluliwe. Mhlawumbe bekungeke kukukhathaze ukuyithwala okwesikhatshana. Kodwa nxa ubungaqhubeka uyithwele okwesikhathi eside ke? Ubungayiphakamisa okwesikhathi eside kangakanani? Okwemizuzu, okwehora loba ukwedlula lapho yini? Iqiniso yikuthi ingalo zakho bezizadinwa! Isisindo sembokodo siyabe singantshintshanga. Kodwa nxa uqhubeka ulokhu uyiphethe, iyabe ilokhu isiya isinda ngamandla. Ukugcina izikhwili lakho kunjalo. Nxa siqhubeka silokhu sigcine isikhwili, yithi esicina silimele kungelani lokuthi  sincane kangakanani. Yikho kungamangalisi ukuthi uJehova usikhuthaza ukuthi singahlali sithukuthele loba sigcine izikhwili. Kunceda thina sibili ukungagcini izikhwili loba ulaka.​—IZaga 11:17.

Ukungagcini izikhwili kunceda thina

“Ngezwa Angathi KwakunguJehova Ngokwakhe Owayekhuluma Lami”

Kuyini okwanceda uLinda ukuthi amthethelele udade ayekhonza laye lanxa wayemphathe kubi? Okunye okwamncedayo yikucabangisisa ngezizatho eziseMibhalweni zokuthi kungani kwakumele amxolele. (IHubo 130:3, 4) Okwamnceda kakhulu yikwazi ukuthi nxa sithethelela abanye, uJehova laye uyasithethelela. (Kwabase-Efesu 4:32–5:2) Ngemva kokucabangisisa ngemibhalo le, wachaza indlela ayezizwa ngayo wathi: “Ngezwa angathi kwakunguJehova ngokwakhe owayekhuluma lami.”

Ngokuya kwesikhathi, uLinda wayekela ukugcina isikhwili. Wamthethelela ngokukhululekileyo udade owayemzwise ubuhlungu, njalo khathesi sebengabangane. ULinda uqhubeka emkhonza uJehova. Woba leqiniso lokuthi lawe uJehova ufuna ukukusiza ukuthi wenze njalo.