Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Incwadi Evela KuQula Elibusayo

Incwadi Evela KuQula Elibusayo

Mzalwane othandekayo:

Njengoba usazi, iBhayibhili libhuku elikhuluma ikakhulu ngabantu. Abanengi babo ngamadoda labesifazana ababethembekile abahlangana lobunzima obufanana lobethu. ‘Babengabantu njengathi.’ (UJakhobe 5:17) Abanye babecwile phakathi kwezinhlupho kanye lokukhathazeka. Abanye bezwa ubuhlungu obukhulu enhliziyweni ngenxa yalokho okwakwenziwe ngamalunga emuli loba ngabanye ababekhonza labo. Kanti njalo abanye babedliwa yisazela ngenxa yamaphutha ababewenzile.

Abantu laba bamtshiya kokuphela yini uJehova? Hatshi, ngoba abanengi babezizwa njengomhubi owathandaza esithi: “Ngiphambukile njengemvu elahlekileyo. Yidinge inceku yakho, ngokuba kangikayikhohlwa imilayo yakho.” (IHubo 119:176) Lawe uzizwa njalo yini?

UJehova kazikhohlwa loba sekutheni izikhonzi zakhe ezidukayo emhlambini. Kodwa uyaqhubeka ezama ukuzisondeza kuye, esebenzisa ikakhulu abanye esikhonza labo. Khangela ngokwesibonelo ukuthi uJehova wayisiza njani inceku yakhe uJobe, eyahlaselwa yizinto ezinengi ezigoqela ukulahlekelwa yinotho, ukufelwa ngabantwana kanye lokuhlatshwa ngumkhuhlane obuhlungu. Wabekezelela lamazwi ahlabayo ayevela kulabo okwakumele ukuthi ngabe bayamduduza. Kodwa uJobe kazange amhlanekele uJehova lanxa nje wake wacabanga ngendlela engaqondanga okwesikhathi esithile. (UJobe 1:2; 2:10) UJehova wamsiza njani uJobe ukuthi aphinde aqine?

UJehova wasiza uJobe esebenzisa esinye isikhonzi sakhe okwakuthiwa ngu-Elihu. Ngesikhathi uJobe eveza okwakumkhathaza, u-Elihu walalela, wasesizwa kumthuma ukuthi akhulume. Wathini? Wamchothoza kumbe wamyangisa yini? Wamenza wazizwa elecala na? U-Elihu wazibona engcono kuloJobe yini? Kazange enze njalo. Kodwa eqhutshwa ngumoya kaNkulunkulu, u-Elihu wathi: “Lami nginjengawe phambi kukaNkulunkulu; lami njalo ngathathwa emhlabathini.” Waseqinisekisa uJobe esithi: “Ukungesaba kwakho makungakwethusi, njalo isandla sami masingasindi kuwe.” (UJobe 33:6, 7) Kulokuthi u-Elihu engezelele phezu kobunzima uJobe ayephakathi kwabo, wamqondisa ngothando njalo wamnika isikhuthazo ayesidinga.

Lathi sizamile ukwenza njalo ngesikhathi sibhala ibhukwana leli. Siqale salalela, sihlolisisa izimo ezabangela ukuthi abanye batshiye iqiniso kanye lamazwi abake bawakhuluma. (IZaga 18:13) Ngemva kwalokho sathandazela usizo lukaJehova ngesikhathi sihlola eMibhalweni ukuthi wazisiza njani izinceku zakhe ezahlangana lezimo ezinjengalezi kudala. Ekucineni sihlanganise izindaba lezi eziseMibhalweni kanye lokunye okuke kwehlela abanye ezinsukwini zalamuhla. Ngakho-ke siyakucela ngomusa ukuthi ulifunde ibhukwana leli. Sicela uqiniseke ukuthi siyakuthanda kakhulu.

IQula Elibusayo laboFakazi bakaJehova