Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 INGXENYE 1

“Ngizadinga Ezilahlekileyo”

“Ngizadinga Ezilahlekileyo”

Imvu isiswele ukuthi iqonde ngaphi. Ibilokhu ilibele emadlelweni yathi isithi qaqabu yazithola isidukile emhlambini. Khathesi isisele yodwa qekele kayisamboni umalusi lezinye izimvu. Ilanga lalo selisiya kunina. Lapho elahlekele khona kugcwele izilo engeke yenelise ukulwisana lazo. Ngelikade, ibisisizwa ilizwi elijayeleyo, ilizwi likamalusi wayo. Uyagijima afike ayiphakamise, ayembathise isembatho sakhe, abeseqonda layo ekhaya.

IZIKHATHI ezinengi uJehova uzifanisa lomalusi onjalo. Uyasiqinisekisa eLizwini lakhe ngamazwi athi: “Mina ngokwami ngizadinga izimvu zami ngizeluse.”​—UHezekheli 34:11, 12.

‘Izimvu Zedlelo Lami’

Ngobani abayizimvu zikaJehova? Ngamafitshane nje, ngabantu abamthandayo njalo abamkhonzayo. IBhayibhili lithi: “Wozani, kasikhothame sikhonze, kasiguqe phambi kukaJehova uMenzi wethu; ngokuba unguNkulunkulu wethu, thina singabantu bedlelo lakhe, umhlambi awunakekelayo.” (IHubo 95:6, 7) Izinceku zikaJehova zinjengezimvu sibili ngoba zizimisele ukulandela uMalusi wazo. Lokho akutsho ukuthi kazisaphambanisi ngoba kwezinye izikhathi izinceku zikaNkulunkulu bezisiba ‘ngumhlambi ohlakazekileyo,’ ‘yizimvu ezilahlekileyo’ futhi bezisiba “njengezimvu eseziphambuka.” (UHezekheli 34:12; UMathewu 15:24; 1 UPhetro 2:25, NW) Lanxa kunjalo uJehova kamkhalali umuntu osephambukile.

 UJehova usambona njengoMalusi wakho yini? UJehova utshengisa njani ukuthi unguMalusi lamuhla? Nanzi izindlela ezintathu:

Uyasondla ngokusifundisa. UJehova uthi: ‘Ngizazelusela emadlelweni amahle. Khonapho zizalala phansi emhlabeni olidlelo elihle, njalo khonapho zizakudla edlelweni elivundileyo.’ (UHezekheli 34:14) UJehova uhlala esifundisa izinto ezitshiyeneyo ngesikhathi esifaneleyo ezisenza sibe lobuhlobo obuhle laye. Sikhona yini isihloko, inkulumo kumbe ividiyo eyake yaphendula wona kanye umthandazo wakho wokucela usizo? Akukwenzanga wavuma yini ukuthi uJehova ulendaba lawe sibili?

Uyasivikela aphinde asisekele. UJehova usithembisa esithi: ‘Ngizanqanda eziphambukileyo. Ngizabopha ezilimeleyo ngiqinise ezibuthakathaka.’ (UHezekheli 34:16) UJehova uyabanika amandla labo asebebuthakathaka kumbe asebegalula phakathi kwezinkathazo. Uyabopha amanxeba abantu bakhe, ebasiza ukuthi baphole nxa belimele, mhlawumbe belinyazwe ngabanye abakhonza labo. Uyabanqanda lalabo asebephambukile abangabe behlutshwa yisazela.

Uzizwa elomlandu wokusinakekela. UJehova uthi: “Ngizazihlenga ezindaweni zonke ezahlakazekela kuzo.” Uphinda athi: “Ngizadinga ezilahlekileyo.” (UHezekheli 34:12, 16) UJehova kalilahli ithemba ngemvu elahlekileyo. Uyabona nxa sekulemvu elahlekileyo abeseyidinga njalo uyathokoza nxa angayithola. (UMathewu 18:12-14) Phela vele izikhonzi zakhe zeqiniso uzibiza ngokuthi ‘yizimvu zakhe, izimvu zedlelo lakhe.’ (UHezekheli 34:31) Lawe ungomunye walezozimvu.

UJehova kalilahli ithemba ngemvu elahlekileyo. Uyathokoza nxa ingatholakala leyomvu

“Buyisa Kabutsha Izinsuku Zethu Njengezakudala”

UJehova ukudingelani njalo ukucelelani ukuthi uphenduke kuye? Kungenxa yokuthi ufuna ujabule. Uthembisa izimvu zakhe ukuthi “kuzakuba lemikhizo yesibusiso.” (UHezekheli 34:26) Kasoze akubambise ilitshe. Lawe uke wazibonela ngawakho ukuthi lokhu kuliqiniso.

Akuzame ukukhumbula ukuthi wamazi njani uJehova. Ngokwesibonelo wezwa njani mhla uqalisa ukuzwa iqiniso elimangalisayo mayelana lebizo likaNkulunkulu kanye lalokho ahlose ukukwenzela abantu? Uyakhumbula ukuthi kwakumnandi njani ukuhlangana ndawonye lamanye amaKhristu emihlanganweni emikhulu? Wawusizwa njani nxa wawuthola umuntu ofuna ukufunda iBhayibhili? Angithi wawubuyela endlini ujabula futhi uzizwa ufeze okunengi?

Kuyenzeka ukuthi uphinde ujabule njengakuqala. Izinceku zikaNkulunkulu zakudala lazo zake zakhuleka zisithi: “Sibuyisele kuwe, O Jehova, ukuze sibuyele; buyisa kabutsha izinsuku zethu njengezakudala.” (IZililo 5:21) UJehova wawuphendula umthandazo lo njalo abantu bakhe babuyela bayamkhonza ngentokozo enkulu. (UNehemiya 8:17) UJehova uzakwenza njalo lakuwe.

Lanxa kunjalo, ukubuyela kuJehova kungumthwalo onzima kwabanengi. Nanku okujayele ukubabuyisela emuva nxa sebezama ukuphenduka kanye lezindlela zokuthi wena ungakunqoba njani.