Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 INGXENYE 5

Buyelani “KuMalusi LoMbonisi Wemiphefumulo Yenu”

Buyelani “KuMalusi LoMbonisi Wemiphefumulo Yenu”

Phakathi kwezinto okuxoxwe ngazo ebhukwini leli kukhona yini okwenza kube nzima ukuthi lawe ubuyele kuJehova? Nxa kunjalo kawuwedwa. Kulezinceku zikaNkulunkulu ezinengi ezithembekileyo ezaphila kudala leziphila khathesi ezaphuma phakathi kobunzima obunjalo. Lawe ungathola usizo oluvela kuJehova njengoba nje lazo wazincedisa ukuthi zinqobe ubunzima lobu.

UJehova uzakuncedisa ukuthi ubuyele kuye

 QINISEKA ukuthi uJehova uzakuncedisa ukuthi ubuyele kuye. Uzakuncedisa ukuthi ulwisane lokukhathazeka, uthobe inhliziyo yakho nxa wakhutshwa ngabanye njalo ube lomzwangedwa ohlanzekileyo ozakwenza uhlaliseke engqondweni lasenhliziyweni. Nxa sekunjalo, uzakuzwa sekukufuqa ukuthi uphinde ukhonze uJehova undawonye lezinceku zakhe. Uzabe usufanana lamanye amaKhristu aphila ngekhulu lokuqala umphostoli uPhetro awabhalela incwadi esithi: “Lina lalinjengezimvu ezilahlekileyo, kodwa khathesi selibuyele kuMalusi loMbonisi wemiphefumulo yenu.”​—1 UPhetro 2:25.

Ukubuyela kuJehova kuqakatheke ukwedlula loba yini ongayenza. Ngenxa yani? Ngenxa yokuthi uzathokozisa uJehova. (IZaga 27:11) Njengoba usazi, uJehova ulemizwa, yikho-ke esikwenzayo kungamthokozisa kumbe kumdanise. Lanxa kunjalo, kasibambi ngamandla ukuthi simthande njalo simkhonze. (UDutheronomi 30:19, 20) Esinye isifundiswa seBhayibhili sathi: “Akulamuntu ongakuvulela inhliziyo yakho. Wena nguwe okumele uyivule.” Thina singayivula ngokukhonza uJehova ngoba simthanda ngenhliziyo yethu yonke. Nxa sisenza njalo siyabe sitshengisa ukuthi siqotho kuye, okuyisipho esiligugu esingamnika sona njalo siyabe simthokozise kakhulu. Iqiniso yikuthi akulalutho esingaluqathanisa lentokozo esiyitholayo nxa sikhonza uJehova ngendlela emfaneleyo.​—ImiSebenzi 20:35; ISambulo 4:11.

Ungasuthisa isidingo sakho sokukhonza uJehova nxa ungaphinda ubuyele endleleni owawumkhonza ngayo. (UMathewu 5:3) Njani? Emhlabeni wonke abantu bayazibuza ukuthi, ‘Siphilelani?’ Bazilambele izimpendulo zemibuzo ephathelane lokuthi siphilelani? Okwenza kube njalo yikuthi uJehova wasidala silesifiso sokuthola izimpendulo zemibuzo enjengale. Wasidala ngendlela yokuthi siyasuthiseka ngokumkhonza. Akukho okunye okungasenza sisuthiseke ukwedlula ukwazi ukuthi sikhonza uJehova ngoba simthanda.​—IHubo 63:1-5.

Sicela uqiniseke ukuthi uJehova ufuna ubuyele kuye. Nampu ubufakazi balokhu: Kwathandazwa kakhulu ngesikhathi kubhalwa ibhukwana leli ukuze libe losizo. Mhlawumbe lifike ezandleni zakho uliphiwa ngumdala webandla kumbe omunye umzalwane okuthandayo. Wasusizwa kukufuqa ukuthi ulibale njalo wenze okubhalwe phakathi kwalo. Konke lokhu kuyibufakazi bokuthi uJehova kakukhohlwanga. Esikhundleni salokhu, uyakusondeza kuye ngothando.​—UJohane 6:44.

Kuyasiduduza kakhulu ukwazi ukuthi uJehova kazikhohlwa loba sekutheni izinceku zakhe esezilahlekile. Yikho kanye udadewethu uDonna acina esekunanzelela. Wathi: “Ngasuka eqinisweni kancane kancane, kodwa izikhathi ezinengi ngangizithola sengicabanga ngeHubo 139:23, 24, elithi: ‘Ngihlola, O Nkulunkulu, uyazi inhliziyo yami; ngizama ukuze wazi ukunqineka kwemicabango yami. Ake ubone ingabe kulendledlana embi kimi, ungihole ngendlela yaphakade.’ Ngakubona ukuthi ngangiyindlubu ewele ephokweni emhlabeni lo ngoba vele ngangizizwa ngilahlekile, njalo ngasengikwazi ukuthi akula enye indawo okwakumele ngibe kuyo ngaphandle kokuba senhlanganisweni kaJehova. Ngaqalisa ukukubona ukuthi uJehova wayengazange angilahle; okwakumele ngikwenze kuphela, yikubuyela kuye. Ngiyajabula kakhulu ukuthi ngabuyela kuye!”

“Ngaqalisa ukukubona ukuthi uJehova wayengazange angilahle; okwakumele ngikwenze kuphela yikubuyela kuye”

Esikuthandazelayo yikuthi lawe uphinde uzibonele “ukuthokoza kukaJehova.” (UNehemiya 8:10) Kawusoze uzisole ngokubuyela kuJehova.