Yeqa uye kokuphakathi

Incwadi Evela KuQula Elibusayo

Incwadi Evela KuQula Elibusayo

Bafowethu Labodadewethu Abathandekayo:

Kusasele iminyaka eminengi ukuthi uJesu abuye emhlabeni, umphrofethi uHezekheli wabona umbono omangalisayo. Wabona inkalakatha yenqola eyayiqondiswa nguJehova. Okumangalisayo ngenqola le yindlela eyayihamba ngayo. Inqola le yayigijima ngesiqubu esikhulu futhi yayingehlisi isiqubu lanxa isiyale lale!​—Hez. 1:4, 9, 12, 14, 16-27.

Umbono lo usikhumbuza ukuthi ingxenye yenhlanganiso kaJehova esezulwini ayimanga. Esemhlabeni ke? Okwenzakale ngomnyaka wenkonzo odlulileyo kutshengisa ukuthi lengxenye esemhlabeni yenhlanganiso kaJehova ayimanga kodwa iyagijima.

Ngapha e-United States amalunga emuli yeBhetheli abethutha esuka eBrooklyn esiya emawofisini amakhulu amatsha aseWarwick, eNew York. Amanye amalunga eBhetheli abethutha esiya kwezinye izakhiwo, ikanti amanye asukile eBhetheli ayakuba ngamaphayona. Kwamanye amagatsha abasebenza eBhetheli bebesakha njalo abanye bebelungisa izakhiwo. Amanye amagatsha ayahlanganiswa lamanye futhi abanye abaseBhetheli bayathutha besiya kwezinye izindawo ezintsha. Wena-ke? Lanxa ungazange uthuthe usiya kweyinye indawo, siyakwazi ukuthi ubungahlalelanga izandla, kunengi okade ukwenza.

IQula Elibusayo liyathokoza kakhulu njalo kuyalikhuthaza ukubona abantu bakaJehova emhlabeni wonke besebenza gadalala ukuze bahambisane lenhlanganiso yakhe. Abanengi bathuthile bayancedisa lapho okulabamemezeli abalutshwana khona. Abanye baqalise ukungena lamabandla asebenzisa olunye ulimi ikanti abanye bazame ukutshumayela ngezindlela ezintsha abangazijayelanga. Asingeke sikubalise sikuqede okwenziwe ngabanye ukuze benze okunengi emsebenzini wokutshumayela. AmaKhristu wonke athembekileyo, okugoqela asekhulile lagulayo, alokhu egijima ethembekile emncintiswaneni wokuphila. Asebenza gadalala ekutshumayeleni njalo khonokho kwenza kucace bha ukuthi uSathane ungusomangase.​—1 Khor. 9:24.

UJehova kasoze awukhohlwe umsebenzi eliwenzayo. (Heb. 6:10) Lenza njengo-Abhrahama loSara. U-Abhrahama wathi eleminyaka engu-70 loba ephezudlwana, wasuka edolobheni lamaKhaledi okuthiwa yi-Uri waya eKhenani lemuli yakhe, lapho afika ahlala emathenteni okweminyaka engu-100. U-Abhrahama loSara bayisibonelo esihle sibili.​—Gen. 11:31; ImiSeb. 7:2, 3.

 Uyasilingisela yini isibonelo sabo? Lonke eliqhubeka likhonza uJehova lithembekile lanxa siphila ezinsukwini ezinzima lenza lokho uJesu asilaya ukuthi sikwenze. Wathi: ‘Ngakho hambani lenze abafundi ezizweni zonke, libabhaphathize ebizweni likaBaba, leleNdodana lelomoya ongcwele.’​—Mat. 28:19.

Ibala elithi “hambani” litshengisa ukuthi akumelanga sigoqe izandla kodwa kumele sihambisane lenhlanganiso kaJehova. Okwenziwe ngabalandeli bakaKhristu abakhutheleyo ngomnyaka wenkonzo odlulileyo kuyathokozisa kakhulu. Kuyakhanya sibili ukuthi uJehova uyawubusisa umsebenzi wokutshumayela izindaba ezinhle zoMbuso emhlabeni wonke.​—Mak. 13:10.

Abanengi bayabuya enhlanganisweni kaJehova. Ngomnyaka wenkonzo ophelileyo inani eliphezulu kulawo wonke labamemezeli beliyi-8 340 847 njalo kube lezifundo zeBhayibhili ezingaba ngu-10 115 264 inyanga ngayinye. Khonokho kutshengisa ukuthi inqola kaJehova iyagijima lokuthi lawe usebenza gadalala. Qhubeka ngokuhle okwenzayo singakafiki isikhathi sokuthi uJehova amise umsebenzi wokutshumayela.

Umbhalo wethu womnyaka ka-2017 uthi: “Themba kuJehova wenze okulungileyo.” (Hubo. 37:3) Nxa usenzela uJehova inkonzo engcwele uyabe utshengisa ukuthi uyamthemba. Hlala ukhumbula ukuthi uJesu uyasisekela emsebenzini wokutshumayela. Kumele sisikholwe isithembiso sakhe esithi: “Ngilani kokuphela, kuze kube sekucineni kwesikhathi.”​—Mat. 28:20.

UJehova uzaqhubeka ewubusisa umsebenzi owenzayo. Kakhangeli ukuthi wenze okunganani kodwa uqakathekisa umsebenzi owenza ngamandla akho wonke langenhliziyo yonke. Khonokho kuyamthokozisa kakhulu. (2 Khor. 9:6, 7) Qhubeka usondela kuBaba wethu olothando ngokuthandaza sikhathi sonke, ngokutaditsha iLizwi lakhe iBhayibhili, ngokuya emihlanganweni yebandla langokusebenza gadalala ekutshumayeleni.

USathane usalelwe ‘yisikhathi esifitshane,’ yikho uzimisele ukusebenzisa zonke izindlela ukuthi asenze sephule ubuqotho bethu kuJehova. (Isam. 12:12) Kodwa kasoze aphumelele nxa ungahlala useduze kukaJehova. (Hubo. 16:8) Siyalithanda kakhulu njalo siyabonga ngomsebenzi eliwenzela iNkosi kulezinsuku zokucina.

Abafowenu,

IQula Elibusayo LaboFakazi BakaJehova