OKUBONAYO
 1. 1. Khuluma labanye.

  Xoxa labanye.

  Ungahlal’ ufotoza ifoni.

  Impilo kayiyi ngefoni,

  Kumb’ ezempucuko.

  Cabanga ngemvelo lobuhle bayo.

  Ngeke uk’bone ungahlal’ ufotoza ifoni.

  Ungadingi abangane ku-inthanethi.

  (IKHORASI)

  Khangela,

  S’lemuli.

  Emhlaben’ wonke ethokozayo.

  Khangela,

  Ubon’ intokozo esilayo.

  Tshiy’ ifoni sikholise.

 2. 2. Zi-ziph’ isikhathi,

  Ulabangane.

  Ungahlali ubambe ifoni.

  Umngane oweqiniso,

  Ngothand’ uJehova.

  Uzakusekela s’khathi sonke.

  Kodwa ngek’ ubathole ungabadinga ku-inthanethi.

  Ungadingi abangane ku-inthanethi.

  (IKHORASI)

  Khangela,

  S’lemuli.

  Emhlaben’ wonke ethokozayo.

  Khangela,

  Ubon’ intokozo esilayo,

  Tshiy’ ifoni sikholise.

  (IYANTSHINTSHA)

  Tshiy’ ifoni sikholise.

  (IYANTSHINTSHA)

  Ingakuyengi,

  Okunye ngamanga okuku-inthanethi.

  Ungathatheki ngakho.

  Tshiyana lomkhuba lowo. Xoxa labantu hatsh’ ifoni.

 3. 3. Yi-yibeke phansi,

  Ngob’ uzaphuthelwa,

  Yikukholis’ impilo labanye.

  Khangela imvelo, ubone ubuhle

  Kudala bukhona.

  Nanti iqiniso:

  Ifon’ esesandleni ay’fanani labantu.

  Bakhon’ abangane hatshi abe-inthanethi.

  (IKHORASI)

  Khangela,

  S’lemuli.

  Emhlaben’ wonke ethokozayo.

  Khangela,

  Ubon’ intokozo esilayo.

  Tshiy’ ifoni sikholise.

  Khangela,

  S’lemuli.

  Emhlaben’ wonke ethokozayo.

  Khangela,

  Ubon’ intokozo esilayo.

  Tshiy’ ifoni sikholise.